• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Jedną z ostatnich zmian wprowadzonych przez RODO jest możliwość wystąpienia przez osobę fizyczną z wnioskiem o usunięcie danych osobowych. Wspomniany wniosek o usunięcie danych osobowych jest sposobem skorzystania z uregulowanego w art. 17 RODO prawa do bycia zapomnianym, na podstawie którego osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zrealizować jej żądanie.

Należy wskazać, że nie zawsze nasz wniosek o usunięcie danych osobowych zostanie pozytywnie rozpatrzony. Powyższe wynika z faktu, że w RODO wprowadzono wiele wyłączeń odnośnie możliwości skutecznego skorzystania z omawianego prawa do bycia zapomnianym. Dlatego można wskazać, że z wnioskiem o usunięcie danych osobowych będziemy mogli wystąpić, gdy:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie jej danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, 
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

Wniosek o usunięcie danych osobowych osoba fizyczna musi przekazać administratorowi danych, który powinien ocenić jego zasadność i w razie wypełnienia przesłanek zawartych w art. 17 RODO niezwłocznie usunąć dane osobowe takiej osoby.