Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Praktyczne i ciekawe
zapoznanie z ustawą DODO

E-learning poziom optymalny

Szkolenie kierowane jest do osób, które przetwarzają lub mają przetwarzać dane osobowe w celach związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywaniem tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Demo Zapytaj o ofertę

Szkolenie odnosi się do praktycznych aspektów pracy z danymi osobowymi i pozwala zrozumieć:

 • czym są dane osobowe,
 • w jaki sposób zapewnić ich ochronę, nie paraliżując jednocześnie codziennej pracy,
 • czym są naruszenia ochrony danych osobowych i w jaki sposób należy z nimi postępować,
 • jakie prawa posiadają osoby, których dane dotyczą i kiedy mogą z nich korzystać,
 • jakie kompetencje posiada Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Proponowane szkolenie może stanowić formę realizacji obowiązku zapoznania personelu przez inspektora ochrony danych z przepisami o ochronie danych osobowych, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych (§ 3 pkt 1).

Szkolenie obejmuje:

 • najważniejsze pojęcia i definicje pojawiające się w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa DODO),
 • wskazanie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania ustawy DODO,
 • omówienie ról i odpowiedzialności poszczególnych elementów systemu ochrony danych osobowych (administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych),
 • wskazanie niezbędnych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych wymaganych od administratora,
 • omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa wymaganych od osób przetwarzających dane osobowe,
 • prawa osób, których dane dotyczą oraz tryb ich realizacji,
 • zasady postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych,
 • uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • konsekwencje niestosowania ustawy DODO.

Test zdobytej wiedzy

 • Szkolenie kończy test wielokrotnego wyboru, składający się z 4 pytań losowanych z puli 50. Do zaliczenia testu wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej 3 pytania.
 • Każda nieudana próba zaliczenia testu zmusza uczestnika szkolenia do ponownego przejścia całego e-szkolenia.
 • Szacunkowy czas potrzebny do ukończenia szkolenia to ok. 45 minut.
 • Każdy uczestnik szkolenia, po zaliczeniu testu, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Wersja dedykowana

Na podstawie uzyskanych przez Państwa informacji nasi eksperci mogą przygotować dedykowane szkolenie, a następnie zaimplementować je do naszej platformy e-learningowej
(zintegrowanej z aplikacją ODO Nawigator), lub przekazać je Państwu w formie paczki SCORM.

-

Nasze szkolenia