Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

RODO - zasady, obowiązki i prawa
szkolenia zamknięte dla pracowników

Szkolenie RODO dla kierownictwa i zespołu wdrożeniowego

Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) od dnia 25 maja 2018 r. powinna już stosować każda organizacja.

Nowe przepisy przedefiniowały znany do tej pory system ochrony danych osobowych, a do zaktualizowanych wewnętrznych polityk będą musieli stosować się wszyscy pracownicy organizacji.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Szkolenie zamknięte z RODO

Adresowane jest do szerokiego grona odbiorców wewnątrz Państwa organizacji (kadry, marketing, sprzedaż). Materiał prezentowany na szkoleniu dostosowany jest każdorazowo do specyfiki (sektora) branży, w której Państwo pracują. Dzięki szkoleniu pracownicy nie tylko nabędą kluczową wiedzę dotyczącą najważniejszych z punktu widzenia ich organizacji zmian w ochronie danych osobowych, które przyniosło ze sobą RODO (pozyskiwanie, przetwarzanie i usuwanie danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody) i nowa ustawa o ochronie danych osobowych, ale również - dzięki praktycznym przykładom - nauczą się wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy. Dopiero dogłębna analiza wprowadzonych przez RODO nowości i zmian w systemie ochrony danych pozwoli im zaadaptować obowiązujące w firmie zasady i polityki do nowych przepisów.

Należy pamiętać, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu ochrony danych. Regularne szkolenia w znaczący sposób minimalizują ryzyko błędów, jakie mogą popełnić pracownicy, tym samym narażając organizację na poważne konsekwencje, w tym bardzo wysokie administracyjne kary pieniężne.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie,
 • wydrukowany praktyczny poradnik RODO.

Przeszkolone osoby:

 • znają zasady, które obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych na kanwie przepisów RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
 • mają świadomość zmian, jakie zaszły w systemie ochrony danych osobowych,
 • mają świadomość, czym są naruszenia ochrony danych osobowych i jak im zapobiegać,
 • posiadają niezbędną wiedzę w zakresie procesu adaptacji wymagań RODO w swojej organizacji,
 • znają prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Bazowy harmonogram szkolenia z RODO (czas trwania - ok. 2h)

Wstęp:

 • zakres obowiązywania nowych przepisów i ich geneza,
 • krótki film obrazujący najważniejsze zmiany,
 • nowa rola organu nadzorczego, właściwość, uprawnienia, zadania.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • podstawy uprawniające do przetwarzania danych osobowych,
 • przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
 • warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • obowiązek informacyjny.

Obowiązki administratora danych:

 • omówienie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych,
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
 • mechanizm oceny skutków dla ochrony danych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • w tym m.in. prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i ich realizacja,
 • omówienie pojęcia profilowania,
 • kwestie wdrożenia zasady przejrzystości w relacjach z osobą, której dane dotyczą,
 • sposób reagowania na napływające do organizacji żądania osób fizycznych związane z realizacją wynikających z RODO praw.

Status inspektora ochrony danych oraz procesora:

 • omówienie sytuacji, w których wyznaczenie inspektora będzie obowiązkowe,
 • zadania i status inspektora ochrony danych,
 • nowe wymagania stawiane przed procesorem.

Administracyjne kary pieniężne:

 • omówienie warunków nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie przykładów.

4 dniowy Kurs IOD
-

Nasze szkolenia