Regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną

19.07.2020 r.

ODO 24 sp. z o.o., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
tel. 22 740 99 00, e-mail: biuro@odo24.pl,
NIP: 701-035-34-42, KRS: 0000434350

Regulamin ŚUDE można również pobrać:

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 2019 r. poz. 24601907 z późn. zm) ODO 24 sp. z o.o., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Warszawie ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
  2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  5. Usługodawca – ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa.
  6. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresami: www.odo24.pl, www.abieye.pl, odonawigator.pl
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://odo24.pl/ (bądź www.abieye.pl lub odonawigator.pl) jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. Usługę „Biuletyn informacyjny”.
  2. Usługa „Bezpłatne porady”.
  3. Usługa „Szkoleń e-learningowych”, czyli usługa polegająca na udzieleniu dostępu do modułu e-Szkolenia.
  4. Usługa ODO Nawigator,
  5. Spotkanie eksperckie „RODO - z czym to się je…” – cykl webinarów.
 2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3
„Biuletyn Informacyjny”

 1. „Biuletyn Informacyjny” jest dostarczaniem wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką strony internetowej Usługodawcy, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy - Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Biuletynu informacyjnego”.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania „Biuletynu Informacyjnego” informując o tym Usługodawcę w dowolnej formie – np. pisemnie, telefonicznie, pocztą e-mail lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej „Biuletynem Informacyjnym”. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej „Biuletynu Informacyjnego”.

Rozdział 4
Bezpłatne porady

 1. Bezpłatne porady są usługą udzielania płatnych i bezpłatnych porad w zakresie tematyki związanej ze stroną internetową Usługodawcy
 2. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu bezpieczeństwa informacji w tym ochrony danych osobowych.
 3. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Usługodawca dołoży staranności, aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 5. Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne jest bezpłatne, jednakże w przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby zamiast odpowiedzi Usługobiorca otrzyma wycenę lub ofertę współpracy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczona usługą, chyba że szkoda została wyrządzona Usługobiorcy umyślnie przez Usługodawcę.
 7. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę przesłanych pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami dla własnych celów, w tym publikowanie ich w prasie, na stronie internetowej Usługodawcy, powoływanie się na nie w trakcie działań podejmowanych za pośrednictwem radia lub telewizji. Usługodawca oświadcza, iż w żadnym wypadku działania te nie będą prowadziły do ujawnienia tożsamości osoby, która przesłała zapytanie ani do ujawnienia jakichkolwiek innych danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w tym ujawnienia informacji o podmiocie, w którym pracuje lub z którym współpracuje.
 8. Usługodawca zastrzega, że może zlecić udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania podmiotowi trzeciemu. Usługodawca oświadcza, iż podmiot, któremu wykonanie tej usługi będzie zlecane, będzie wybierany z zachowaniem należytej staranności oraz z tym zastrzeżeniem, że osoby udzielające odpowiedzi będą posiadały szeroką wiedzę z zakresu przedmiotowych zagadnień.

Rozdział 5
Szkolenia e-learningowe

 1. Usługa szkoleń e-learnigowych polega na udzieleniu przez Usługodawcę dostępu do wybranego przez Usługobiorcę modułu e-Szkolenia. Usługodawca udostępnia szkolenia o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, jak również szkolenia dedykowanie konkretnemu Usługobiorcy i uwzględniające jego szczegółowe potrzeby, wedle wyboru Usługobiorcy.
 2. Każde szkolenie zakończone jest testem zdobytej wiedzy, gdzie pytania testowe losowane są z odpowiednich pul dedykowanych poszczególnym rodzajom szkoleń. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów z testu, uprawniającej do otrzymania certyfikatu, Usługobiorca, aby uzyskać certyfikat obowiązany jest przejść szkolenie ponownie, aż do momentu uzyskania odpowiedniej liczby punktów z testu uprawniającej do otrzymania certyfikatu. Usługobiorca, po ukończeniu testu z wynikiem pozytywnym, otrzymuje certyfikat za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 3. Szkolenia e-learningowe są płatne. Cena szkolenia uzależniona jest od jego rodzaju lub od umowy Usługodawcy z Usługobiorcą.
 4. Skorzystanie ze szkolenia wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, adres, NIP).
 5. Zakup wybranego pakietu szkoleniowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych dla celów związanych z jego przeprowadzeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.

Rozdział 6
Usługa ODO Nawigator

 1. Usługa ODO Nawigator świadczona jest poprzez aplikację ODO Nawigator, za pośrednictwem Internetu. Usługa wspiera sprawne zarządzanie systemem ochrony danych osobowych.
 2. Usługa ODO Nawigator wspiera udokumentowanie i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych Usługobiorcy, w tym prowadzenie elektronicznego repozytorium dokumentacji, zarządzanie ewidencją pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zarządzanie ewidencją zasobów przetwarzania danych osobowych wraz z wykazem stosowanych zabezpieczeń, prowadzenie okresowych szkoleń, a także prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru naruszeń danych.
 3. Skorzystanie z usługi wymaga rejestracji oraz podana danych, tj. nazwy firmy, województwa, nazwa miasta/miejscowości, ulica/nr domu, NIP, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedzią.
 4. Skorzystanie z usługi ODO Nawigator wymaga także podania danych osobowych dla celów związanych z jej świadczeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.
 5. Usługa ODO Nawigator jest płatna i dostępna przez czas określony odpowiadający zakupionemu okresowi subskrypcji. Umowa o świadczenie usługi ODO Nawigator wygasa z upływem wykupionego okresu subskrypcji, chyba że Usługobiorca zakupi usługę na kolejny okres subskrypcji.
 6. Aktualna oferta cenowa za subskrypcję dostępu do usługi ODO Nawigator, wraz z dostępnymi promocjami i rabatami, prezentowana jest na stronie https://odo24.pl/odo-nawigator. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych klientów.
 7. Płatność w ramach subskrypcji dokonywana jest z góry na początku okresu subskrypcji.
 8. Usługodawca udziela Usługobiorcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez prawa do sublicencji, na korzystanie ze wszystkich dokumentów / materiałów udostępnionych Usługobiorcy w ramach usługi ODO Nawigator, do których Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie, w zakresie koniecznym do wywiązania się przez Usługobiorcę z obowiązków określonych przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych osobowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w której poprzez usługę ODO Nawigator pierwszy raz został udostępniony Usługobiorcy dokument lub materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), bez względu na formę jego utrwalenia i obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów Usługobiorcy oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów Usługobiorcy oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
  4. dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań.
 9. W przypadku naruszenia warunków licencji, o której mowa w ust. 8 powyżej, w szczególności w przypadku nieuprawnionego udostępniania przez Usługobiorcę osobom trzecim materiałów lub dokumentów udostępnionych Usługobiorcy w ramach licencji, Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną wysokości 4800 zł, za każdy przypadek naruszenia, bez dodatkowego wezwania, na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej wystawionej przez Usługodawcę. Usługodawcy przysługuje prawo dochodzenia od Usługobiorcy odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną.
 10. Usługodawca może zawiesić świadczenie usługi ODO Nawigator w celu dokonania wyjaśnień, a także wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi ODO Nawigator w trybie natychmiastowym i usunąć konto Usługobiorcy, w następujących przypadkach:
  1. w przypadku istotnego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu odnoszących się do usługi ODO Nawigator,
  2. w przypadku wykorzystywania usługi ODO Nawigator niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź niezgodnie z niniejszym Regulaminem,
  3. w każdym przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, o której mowa w ust. 8 powyżej - w takim przypadku wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi ODO Nawigator jest równoznaczne z wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym licencji, o którem mowa w ust. 8 powyżej.
 11. Usługobiorcy korzystający z bezpłatnej usługi ABIeye mogą korzystać z niej na dotychczasowych zasadach. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi ABIeye z terminem wypowiedzenia wynoszącym 3 (trzy) miesiące.
 12. Pod warunkiem zakupu subskrypcji usługi ODO Nawigator, Usługobiorcy korzystający z usługi ABIeye mogą zlecić Usługodawcy bezpłatną migrację wprowadzonych danych z usługi ABIeye, do usługi ODO Nawigator.

Rozdział 7
Spotkanie eksperckie „RODO - z czym to się je…” – cykl webinarów

 1. Usługa webinarów ODO 24 realizowana jest w formule zdalnych wykładów eksperckich, w trakcie których uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na udostępnionym czacie. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru pytań, na które zostanie udzielona odpowiedź.
 2. Tematyka webinaru, termin, czas trwania oraz osoba prowadząca wykład, wskazane zostaną na stronie https://odo24.pl/szkolenia/webinary.
 3. Usługa webinarów ODO 24 jest bezpłatna dla zarejestrowanych uczestników webinara, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne, ilość uczestników każdego webinara jest ograniczona. Usługodawca udostępnia możliwość skorzystania z opcji płatnej usługi, która gwarantuje udział w webinarze w pierwszej kolejności przed uczestnikami korzystającymi z bezpłatnej rejestracji, a także świadczenie dodatkowych usług, jak dostęp do nagrania webinaru oraz udostępnienie opracowania w formie elektronicznej, które zawiera podsumowanie pytań zadanych przez uczestników i odpowiedzi udzielonych przez osobę prowadzącą webinar. Aktualne, szczegółowe warunki cenowe płatnych usług związanych z webinarami przedstawione są pod adresem https://odo24.pl/rejestracja-na-webinar. W przypadku konieczności odwołania webinaru na skutek okoliczności, za które Usługodawca nie odpowiada, jak siła wyższa, niedostępność osoby prowadzącej webinar, bądź błędne działanie rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych dostarczanych przez podmiot zewnętrzny, Usługodawca zaproponuje Usługobiorcy odrębny termin webinaru, a w razie odmowy Usługobiorcy, Usługodawca niezwłocznie zwróci Usługobiorcy zapłaconą kwotę tytułem gwarancji udziału w webinarze.
 4. Skorzystanie ze szkolenia wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia nazwiska, służbowego adresu e-mail oraz miejsca zatrudnienia (lub reprezentowanej firmy/instytucji).
 5. Treść webinarów, materiały prezentowane podczas webinarów, a w przypadku skorzystania z wersji płatnej, nagrania webinarów, a także inna treść udostępniona przez Usługodawcę, stanowi treść prawnie chronioną (dalej „Treść”), przysługującą Usługodawcy, w związku z czym zabronione jest rozpowszechnianie Treści, udostępnianie Treści osobom trzecim, zarówno w formie oryginalnego utworu, jak i pod postacią opracowań Treści, w rozumieniu art. 2 pr.aut. (adaptacja, przeróbka, przetłumaczenie).
 6. Pytania przedstawione przez uczestników webinarów są utrwalane w celu dalszego udostępniania i rozpowszechniania webinaru, a także opracowania zawierającego podsumowanie pytań zadanych przez uczestników i odpowiedzi udzielonych przez osobę prowadzącą webinar.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wykluczenia i odmowy dostępu do udziału w webinarze wobec uczestników, którzy korzystają z webinaru w sposób sprzeczny z Regulaminem, bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszają prawa Usługodawcy, innych uczestników lub osób trzecich, a także w przypadku wykorzystywania webinara do prowadzenia działalności reklamowej, bądź w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy, bądź jest pracownikiem, współpracownikiem lub osobą powiązaną osobowo lub kapitałowo z podmiotem, który taką działalność prowadzi.
 8. Usługa webinar udostępniana jest z wykorzystaniem rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych dostarczanych przez podmiot zewnętrzny, tj. Clickmeeting. Uczestnik przystępujący do udziału i korzystający z webinaru zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Świadczenia Usługi Clickmeeting dostępnego pod adresem https://clickmeeting.com/pl/legal.
 9. Korzystanie z webinaru, niezależnie od minimalnych wymagań technicznych, określonych w Rozdziale 10 niniejszego Regulaminu, podlega dodatkowym wymogom określonym przez Clickmeeting, które zostały wskazane w punkcie V Regulaminu Świadczenia Usługi Clickmeeting.
 10. Usługobiorca może skorzystać z dodatkowej i płatnej usługi, polegającej na udostępnieniu nagrań poprzednich cykli webinarów. Szczegółowe warunki cenowe niniejszej Usługi, wraz z okresem dostępu do poprzednich cykli webinarów przedstawione są pod adresem https://odo24.pl/rejestracja-na-webinar.
 11. Usługobiorca może skorzystać z dodatkowej i płatnej usługi, polegającej na indywidualnej konsultacji Usługobiorcy z osobą prowadzącą webinar. Konsultacje odbywać będą się w formie telefonicznej lub innej uzgodnionej przez strony. Szczegółowe warunki cenowe niniejszej Usługi, wraz z czasem trwania dodatkowych konsultacji z osobą prowadzącą webinar, przedstawione są pod adresem https://odo24.pl/rejestracja-na-webinar
 12. sługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze usługami świadczonymi przez Usługodawcę, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.
 13. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nie ma zastosowania do usługi, o której mowa w ust. 11 powyżej (indywidualne konsultacje), w odniesieniu do której odpowiedzialność Usługodawcy obejmuje wyłącznie rzeczywistą szkodę, nie obejmuje utraconych korzyści, przy czym maksymalna kwota odpowiedzialności Usługodawcy wynosi pięć tysięcy złotych. W związku ze świadczeniem niniejszej usługi, Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu dostarczenia przez Usługobiorcę nieprawdziwych, mylących lub niekompletnych informacji, dotyczących lub związanych z przedmiotem konsultacji.
 14. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej nie mają zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona Usługobiorcy umyślnie przez Usługodawcę.

Rozdział 8
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku, gdy realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt c) i d) niniejszego Regulaminu, wymaga powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Usługobiorca, zawarcie umowy obejmującej świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w niniejszym ustępie lub dalsze korzystanie z tych usług, jest równoznaczne z jednoczesnym zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Ustęp 1 powyżej stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy Usługobiorca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO, zaś realizacja usług wskazanych w ust. 1 wymaga dalszego powierzenia danych Usługodawcy.

Rozdział 9
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
  3. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  4. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,
  5. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
  1. informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
  2. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  3. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@odo24.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
  6. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

  Rozdział 10
  Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

  1. 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2. Szczegółowy opis wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz specyfikacja stosowanych zabezpieczeń, znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niektóre z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą podlegać dodatkowym wymogom technicznym, specyficznym dla danego rodzaju usługi.

  Rozdział 11
  Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

  1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
  2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
  3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
  4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

  Rozdział 12
  Postanowienia przejściowe i końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Biuletyn Informacyjny”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. „Bezpłatne porady”) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  5. Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu jest wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest zawierana w przypadku zawarcia umów obejmujących świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt c) i d) niniejszego Regulaminu, a także w przypadku dalszego korzystania z tych usług
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>