Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną

02.07.2018 r.

Regulamin można również pobrać.

ODO 24 sp. z o.o., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
tel. 22 740 99 00, e-mail: biuro@odo24.pl, NIP: 701-035-34-42, KRS: 0000434350

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm) ODO 24 sp. z o.o., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Warszawie ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
  2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  5. Usługodawca – ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
  6. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
  7. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.odo24.pl
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://odo24.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
   1. Usługę „Biuletyn informacyjny”,
   2. Usługa „Pomoc ODO 24”,
   3. Usługa „Szkoleń e-learningowych”, czyli usługa polegająca na udzieleniu dostępu do modułu e-Szkolenia,
   4. Usługa szkoleń e-learningowych,
   5. Usługa ABIeye.
 2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3
„Biuletyn Informacyjny”

 1. „Biuletyn Informacyjny” jest to dostarczanie widomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką strony internetowej Usługodawcy mogących zawierać informację promocyjną lub handlową.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla powyższego celu. Podanie adresu elektronicznego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Biuletynu informacyjnego”.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania „Biuletynu Informacyjnego” poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej „Biuletynem Informacyjnym”. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

Rozdział 4
Pomoc ODO 24

 1. Pomoc ODO 24 jest to udzielanie płatnych i bezpłatnych porad w zakresie tematyki związanej ze stroną internetową Usługodawcy.
 2. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu bezpieczeństwa informacji w tym ochrony danych osobowych.
 3. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przesłanie formularza z zapytaniem jest możliwe jedynie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu oraz podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca dołoży staranności aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 5. Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne jest bezpłatne, jednakże w przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby zamiast odpowiedzi Usługobiorca otrzyma wycenę lub ofertę współpracy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczona usługą.
 7. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę przesłanych pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami dla własnych celów, w tym publikowanie ich w prasie, na stronie internetowej Usługodawcy, powoływanie się na nie w trakcie działań podejmowanych za pośrednictwem radia lub telewizji. Usługodawca oświadcza, iż w żadnym wypadku działania te nie będą prowadziły do ujawnienia tożsamości osoby, która przesłała zapytanie ani do ujawnienia jakichkolwiek innych danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w tym ujawnienia informacji o podmiocie w którym pracuje lub z którym współpracuje.
 8. Usługodawca zastrzega, że może zlecić udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania podmiotowi trzeciemu. Usługodawca oświadcza iż podmiot, któremu wykonanie tej usługi będzie zlecane, będzie wybierany z zachowaniem należytej staranności oraz z tym zastrzeżeniem, że osoby udzielające odpowiedzi będą posiadały szeroką wiedzę z zakresu przedmiotowych zagadnień. Aktualnie administrator powierza wykonanie usługi, w tym dane osobowe, mocą umowy zawartej na piśmie, Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa, NIP 1132901628, REGON: 363586970, KRS: 0000598073.

Rozdział 5
Szkolenia e-learningowe

 1. Usługa szkoleń e-learnigowych polega na udzieleniu przez Usługodawcę dostępu do wybranego przez Usługobiorcę modułu e-Szkolenia. Usługodawca udostępnia szkolenia o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, jak również szkolenia dedykowanie konkretnemu Usługobiorcy i uwzględniające jego szczegółowe potrzeby, wedle wyboru Usługobiorcy.
 2. Każde szkolenie zakończone jest testem zdobytej wiedzy, gdzie pytania testowe losowane są z odpowiednich pul dedykowanych poszczególnym rodzajom szkoleń. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z testu, uprawniającej do otrzymania certyfikatu, Usługobiorca aby uzyskać certyfikat obowiązany jest przejść szkolenie ponownie, aż do momentu uzyskania odpowiedniej liczby punktów z testu uprawniającej do otrzymania certyfikatu. Usługobiorca, po ukończeniu testu z wynikiem pozytywnym, otrzymuje certyfikat za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 3. Szkolenie e-laerningowe są płatne. Cena szkolenia uzależniona jest od jego rodzaju lub od umowy Usługodawcy z Usługobiorcą.
 4. Skorzystanie ze szkolenia wymaga rejestracji oraz podana danych, tj. imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, adres, NIP).
 5. Zakup wybranego pakietu szkoleniowego wymaga podania danych osobowych dla celów związanych z jego przeprowadzeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.

Rozdział 6
Usługa ABIeye

 1. Usługa ABIeye polega na udostępnieniu bezpłatnej aplikacji za pośrednictwem Internetu, która umożliwia sprawne zarządzanie systemem ochrony danych osobowych.
 2. ABIeye umożliwia zarządzanie dokumentacją ochrony danych osobowych, prowadzenie ewidencji osób upoważnionych, prowadzenie zbiorów danych osobowych.
 3. Skorzystanie z usługi wymaga rejestracji oraz podana danych, tj. nazwy firmy, województwa, nazwa miasta/miejscowości, ulica/nr domu, NIP, imię i nazwisko administratora bezpieczeństwa informacji, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedzią.
 4. Skorzystanie z usługi ABIeye wymaga także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z aplikacji ABIeye oraz akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. Skorzystanie z usługi ABIeye związane jest z koniecznością zawarcia umowy powierzenia w formie pisemnej pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą. Umowa generowana jest automatycznie.

Rozdział 7
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@odo24.pl Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Rozdział 8
Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Szczegółowy opis wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 9
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 10
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Biuletyn Informacyjny”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. „Pomoc ODO 24”) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
Biuletyn
informacyjny
Biuletyn ODO 24

Raz w miesiącu wysyłamy subiektywny przegląd najważniejszych informacji i wydarzeń oraz naszych promocji i nowości. Wystarczy poniżej podać swój adres e-mail.

Zobacz poprzednie wydanie.