Strefa RODO
najważniejsze zmiany i nowości

Aktualności

Więcej na naszym blogu.

Infografika

Infografika RODO kluczowe zmiany i nowości

Infografika - 12 najważniejszych zmian i nowości.

Więcej

Projekt RODO 2018

Z kim wdrażać RODO

z kim realizować wdrożenie RODO?

Więcej

Wdrożenie RODO

Schemat wdrożenia RODO jako produkcji auta - infografika

Ilustrujemy proces wdrożenia i utrzymania RODO.

Więcej

Animacja

Animacja RODO zmiany i nowości

Animacja RODO zmiany i nowości

Więcej

Analiza ryzyka

Unijna referma ochrony danych osobowych analiza zmian

Wyjaśniamy jak szacować ryzyko zgodnie z RODO.

Więcej

Artykuł i szablony

RODO poradnikowy artykuł z szablonami dokumentów

Pierwsze kroki z RODO, poradnikowy artykuł.

Więcej

Co należy uwzględnić wdrażając RODO?

Analiza ryzyka

Dostosowanie środków technicznych i IT

 • określenie punktu wyjścia dla wdrożenia zabezpieczeń zgodnych z RODO,
 • zdefiniowanie procesów zachodzących w organizacji,
 • zidentyfikowanie zagrożeń, podatności, prawdopodobieństwa, skutków i obecnych zabezpieczeń,
 • opracowanie planu postępowania z ryzykiem.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

 • określenie jakie środki techniczne przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka będą odpowiednie,
 • określenie jakie środki IT przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka będą spełniały wymogi RODO,
 • ocena adekwatności zastosowanych zabezpieczeń,
 • stworzenie procedury m.in.: szyfrowania danych osobowych i pseudonimizacji, zapewnienia ciągłości działania, regularnego testowania zastosowanych środków.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Dostosowanie środków organizacyjnych

Usuwanie danych

 • określenie jakie środki organizacyjne przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka będą odpowiednie,
 • ocena adekwatności zastosowanych do tej pory zabezpieczeń,
 • wprowadzenie wśród pracowników procedur postępowania z danymi (zasady czystego biurka, czystego ekranu, polityki kluczy, itd.).

Zachęcamy do lektury naszego bloga

 • analiza danych podlegających niszczeniu i terminów w jakich to jest dokonywane,
 • analiza metod usuwania danych i ich skuteczności,
 • stworzenie procedur niszczenia danych z nośników papierowych oraz danych z nośników elektronicznych.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Wdrożenie zasady przejrzystości

Stworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych

 • zweryfikowanie klauzul informacyjnych i zgód pod kątem sformułowania ich jasnym i przejrzystym językiem,
 • przegląd dotychczasowych dokumentów, komunikatów, pism, regulaminów kierowanych do osób, których dane dotyczą pod kątem stosowania zady przejrzystości,
 • przyjęcie procedur, iż wszystkie komunikaty kierowane do osób, których dane dotyczą są sformułowane jasnym i prostym językiem.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

 • przegląd dotychczas funkcjonującej dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • dostosowanie funkcjonujących polityk do nowych przepisów przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka,
 • stworzenie nowych procedur pod kątem wymogów RODO.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Rejestr czynności przetwarzania

Weryfikacja podstaw przetwarzania

 • analiza czy organizacja ma obowiązek stworzyć przedmiotowy rejestr,
 • weryfikacja procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • stworzenie szablonu rejestru czynności przetwarzania w kontekście zidentyfikowanych procesów.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

 • przegląd procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ustalenie podstaw prawnych uprawniających do przetwarzania danych osobowych,
 • weryfikacja podstaw do przetwarzania danych wrażliwych,
 • przegląd treści zgód na podstawie, których dochodzi do przetwarzania danych osobowych
 • dostosowanie formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Inspektor ochrony danych

Wdrożenie mechanizmu ochrony domyślnej i w fazie projektowania

 • analiza czy organizacja ma obowiązek powołać inspektora ochrony danych osobowych,
 • wskazanie jakie kwalifikacji powinien mieć IOD, ustalenie jego kompetencji i wskazanie zadań,
 • stworzenie funkcji IOD tak aby mogła pełnić rolę tzw. punktu kontaktowego (m.in. powołanie, zapewnienie organowi nadzorczemu oraz osobom, których dane dotyczą bezpośredniego kontaktu z nim).

Zachęcamy do lektury naszego bloga

 • stworzenie procedury przejrzystości co do funkcji i przetwarzania danych osobowych (umożliwienie osobie, której dane dotyczą, monitorowania przetwarzania danych, umożliwieniu administratorowi tworzenia i doskonalenia zabezpieczeń) oraz minimalizacji przetwarzania danych osobowych,
 • stworzenie procedur by podczas opracowywania i projektowania produktów, usług, aplikacji wzięto pod uwagę prawo do ochrony danych osobowych i zapewnić administratorom i podmiotom przetwarzającym możliwość wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Certyfikacja

Zgłaszanie naruszeń

 • analiza potrzeby poddania się przez organizację certyfikacji,
 • weryfikacja gotowości organizacji do poddania się certyfikacji.
 • stworzenie procedury postępowania w razie wystąpienia incydentu ochrony danych osobowych,
 • stworzenie szablonu rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Współadministrowanie

Umożliwienie realizacji praw podmiotu danych

 • zidentyfikowanie spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej,
 • analiza przepływu danych pomiędzy spółkami i identyfikacja współadministratorów,
 • stworzenie szablonu i zawarcie wspólnych uzgodnień pomiędzy spółkami współadministrującymi danymi.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

 • dostosowanie systemów informatycznych tak aby mogły na żądanie osoby, której dane dotyczą m.in.: usuwać całkowicie jej dane osobowe, przenosić do innego usługodawcy jej dane osobowe, wygenerować plik z wszystkimi jej danymi osobowymi itd.,
 • stworzenie procedury udzielania odpowiedzi na zapytania osoby, której dane dotyczą w terminie miesiąca zgodnie z zasadą przejrzystości.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Dostosowanie procesu profilowania

Spełnienie nowego obowiązku informacyjnego

 • analiza procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania,
 • ustalenie podstaw do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
 • stworzenie klauzul zgód na dokonywanie profilowania rodzącego skutki prawne po stronie osoby, której dane dotyczą.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

 • analiza jak dotychczas wyglądało spełnianie obowiązku informacyjnego i jakimi kanałami było dokonywane,
 • stworzenie nowych formularzy zawierających informacje jakie muszą zostać zakomunikowane osobie, której dane mają być przetwarzane.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Ocena skutków dla ochrony danych

Zmiana współpracy z procesorem

 • analiza czy organizacja jest zobligowana do dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
 • dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych dla ochrony danych osobowych.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

 • analiza dotychczasowego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranego z procesorem,
 • stworzenie wykazu procesorów,
 • dostosowanie nowego wzoru umowy powierzenia do wymogów RODO.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Dostosowanie zasad transferu danych poza EOG

 • analiza czy administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 • ustalenie podstaw do przekazywania danych do państwa trzeciego,
 • dostosowanie procesu przekazywania danych do państw trzecich do wymogów RODO.

Zachęcamy do lektury naszego bloga

Więcej:


Zapisz się na biuletyn

 • Najważniejsze informacje
 • Nowości, narzędzia, gratisy
 • Raz w miesiącu

Zapisz się

Bieżące wsparcie

Wdrożenie RODO Oferowana przez nas usługa stanowi merytoryczną pomoc dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Więcej

RAPORT

Raport co wiemy o ochronie danych 2017 Raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Wiedza To Bezpieczeństwo. Co wiemy o ochronie danych?

Więcej

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".