Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Regulamin szkoleń otwartych


regulamin ŚUDE W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń stacjonarnych (otwartych) wprowadza się w życie niniejszy Regulamin (obowiązuje od dnia 26.08.2020 r.).

Regulamin szkoleń otwartych można również pobrać:

§ 1.
Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin szkoleń.
 2. Organizator - organizatorem szkoleń otwartych, w tym egzaminu (dalej: "szkoleń", „warsztatów” lub "szkoleń otwartych") z zakresu ochrony danych osobowych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45, 03-812 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434350, NIP 7010353442, REGON 146289510, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych.
 3. Uczestnik - osoba fizyczna zainteresowana udziałem w szkoleniu otwartym, bądź biorąca udział w szkoleniu otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia, bądź została skierowana na szkolenie przez Podmiot zgłaszający Uczestnika.
 4. Podmiot zgłaszający Uczestnika – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników.
 5. Konsument - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, będący osobą fizyczną, która zawiera lub zamierza dokonać zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenia szkolenia, niezwiązaną bezpośrednio z jej/jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Administrator - administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń jest Organizator. Polityka prywatności stanowi § 9 niniejszego Regulaminu.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. IOD - inspektor ochrony danych w rozumieniu art. 37-39 RODO.

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia otwarte z zakresu powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem strony Organizatora (ODO24.pl).
 3. Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Organizatora nie jest obowiązkowe do wykonywania funkcji IOD.

§ 3.
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu „RODO od podstaw” jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online lub formularza pisemnego, który dostępny jest na stronie Organizatora (ODO24.pl) oraz dokonanie wpłaty w wysokości 650 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 799,50 zł);
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu „IOD w praktyce" jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online lub formularza pisemnego, który dostępny jest na stronie Organizatora (ODO24.pl) oraz dokonanie wpłaty w wysokości 650 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 799,50 zł);
 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach „DPIA i analiza ryzyka” jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online lub formularza pisemnego, który dostępny jest na stronie Organizatora (ODO24.pl) oraz dokonanie wpłaty w wysokości 900 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 1107 zł);
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu „DODO w praktyce” jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online lub formularza pisemnego, który dostępny jest na stronie Organizatora (ODO24.pl) oraz dokonanie wpłaty w wysokości 650 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 799,50 zł);
 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu „Kontrola UODO jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online lub formularza pisemnego, który dostępny jest na stronie Organizatora (ODO24.pl) oraz dokonanie wpłaty w wysokości 650 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 799,50 zł).
 6. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu „RODO w HR” - „Wszechstronnie, wyczerpująco i praktycznie o RODO w dziale kadr” (całodniowe szkolenie dla IOD oraz managerów i pracowników HR) jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online lub formularza pisemnego, który dostępny jest na stronie Organizatora (ODO24.pl) oraz dokonanie wpłaty w wysokości 650 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 799,50 zł).
 7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu „RODO w IT” - „Funkcjonalności systemów IT na gruncie RODO” (całodniowe szkolenie dla IOD oraz managerów i pracowników IT) jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online lub formularza pisemnego, który dostępny jest na stronie Organizatora (ODO24.pl) oraz dokonanie wpłaty w wysokości 900 zł + 23% VAT (kwota do przelewu 1107 zł)
 8. Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest szkolenie, warsztaty lub kurs pochodzi z środków publicznych – w takiej sytuacji Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który dokonuje zapłaty zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i przesłania go na adres poczty elektronicznej Organizatora w postaci skanu wypełnionego formularza wraz z pieczątką zawierającego umowę Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika. Wzór formularza oświadczenia zostanie przesłany po wypełnieniu formularza rejestracji online, o którym mowa w ustępie powyżej.
 9. Wpłaty za szkolenie, warsztaty i kurs należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 23 1030 0019 0109 8533 0003 5356 w Banku Handlowym w Warszawie S.A., nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 10. Wpłata, o której mowa powyżej dokonana na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem szkolenia uprawnia Uczestnika do bezpłatnego otrzymania książki, o której mowa na stronie internetowej konkretnego szkolenia.
 11. W tytule przelewu należy wpisać nr faktury proforma lub miasto, w którym odbywa się szkolenie oraz imię i nazwisko Uczestnika.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, w przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu, uważa się, iż Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze szkolenia, na zasadach określonych w §6 ust. 2 Regulaminu.
 13. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadczy, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Uczestnika do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora (biuro@odo24.pl).
  1. § 4.
   Szkolenie

   Cena szkolenia obejmuje:

   1. uczestnictwo w szkoleniu,
   2. materiały szkoleniowe,
   3. certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach lub kursie,
   4. szablony w wersji elektronicznej ustawowo wymaganej dokumentacji: Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym wraz z kompletem załączników. Dokumenty są opatrzone komentarzem wyjaśniającym sposób ich wypełnienia,
   5. praktyczne informacje pozwalające na wykorzystanie bezpłatnego narzędzia ODO Nawigator, które służy do sprawnego zarządzania systemem ochrony danych osobowych (aplikacja dostępna za pośrednictwem Internetu), catering.

   § 5.
   Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby 8 Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
   2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę - Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszający Uczestnika.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
   4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub osobie reprezentującej Podmiot zgłaszający Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online.

   § 6.
   Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

   1. Uczestnikowi i Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
   2. Rezygnacja z udziału Uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: biuro@odo24.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. w przypadku, gdy umowę z organizatorem zawiera Podmiot zgłaszający Uczestnika, rezygnacji dokonać może jedynie Podmiot zgłaszający Uczestnika.
   3. Rezygnacja z udziału Uczestnika w terminie krótszym niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika w wysokości 50% kosztów brutto uczestnictwa, w przypadku, gdy zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, nie jest Konsumentem.
   4. W przypadku gdy zawierający umowę, Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika - jest Konsumentem, rezygnacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może skutkować obciążeniem na zasadach ogólnych zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika, kwotą związanej z rezygnacją, rzeczywistej straty poniesionej przez Organizatora.

   § 7.
   Licencja

   1. Organizator udziela uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika szkolenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich dokumentów / materiałów przekazanych Uczestnikowi podczas szkolenia otwartego, do których Organizatorowi przysługują prawa autorskie w zakresie koniecznym do wywiązania się przez niego z obowiązków określonych przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych osobowych, na polach eksploatacji określonych niżej. Licencja, o której mowa zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w którym po raz pierwszy został przekazany dokument lub materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.1191, z późn. zm.), bez względu na formę jego utrwalenia.
   2. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:
    1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo,
    2. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
    3. dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.

   § 8.
   Reklamacje

   1. Zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia. w przypadku, gdy Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który zawarł z Organizatorem umowę, nie jest Konsumentem, reklamacja może być zgłoszona w terminie 7 dni od dnia, w którym szkolenie się odbyło.
   2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@odo24.pl. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
   3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

   § 9.
   Polityka prywatności

   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ODO 24 sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kamionkowskiej 45, 03-812 Warszawa.
   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z ODO 24 sp. z o.o., w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia, dostępu do usługi ODO Nawigator oraz materiałów poszkoleniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
   3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
    1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów,
    2. współpracownikom ODO 24 sp. z o.o. realizującym proces szkolenia, w szczególności trenerom współpracującym z ODO 24 sp. z o.o. w zakresie przeprowadzenia szkolenia,
    3. bankom w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń,
    4. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym ODO 24 sp. z o.o. w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z ODO 24 sp. z o.o. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z ODO 24 sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
   4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niemniej ze względu na technologie przetwarzania danych wykorzystywaną przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, będącego podmiotem przetwarzającym dla ODO 24 sp. z o.o., Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG, przy czym operacje takie opierają się na Standardowych klauzulach umownych, opracowanych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87/UE).
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
    1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
    2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
    3. dane dla celów marketingowych: do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chce Pani/Pan pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
   6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. w razie niepodania danych osobowych, ODO 24 nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia.
   9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

   § 10.
   Postanowienia końcowe

   1. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
   2. rganizator uprawniony jest do kontaktów z Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika celem potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, w terminie do 6 miesięcy od przeprowadzenia szkolenia.
   3. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
   4. Uczestnik szkolenia udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia.
   5. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online w celu zawarcia umowy, Podmiot zgłaszający Uczestnika udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji. w takim przypadku podmiot zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania uczestnika w imieniu Organizatora o informacjach wynikających z art. 14 RODO
   6. Zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.