• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Dane wrażliwe
czym one właściwie są?

Dane wrażliwe, a właściwie dane szczególnych kategorii są podrodzajem danych osobowych, dla których przetwarzania wymaga się szczególnych środków ochrony. Zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) do danych wrażliwych zaliczymy informacje ujawniające: pochodzenie rasowe czy etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych.

Ponadto do danych wrażliwych zaliczymy:

  • dane genetyczne,
  • dane biometryczne,
  • dane dotyczące zdrowia,
  • seksualności lub orientacji seksualnej.

Należy zaznaczyć, że tym co odróżnia dane wrażliwe od zwykłych danych osobowych jest to, że co do zasady zabrania się przetwarzania danych wrażliwych. Natomiast możemy przetwarzać dane wrażliwe jedynie w przypadku spełnienia określonych w przepisach RODO warunków. Przykładami warunków, które należy spełnić, aby móc przetwarzać dane wrażliwe jest np. zgoda osoby fizycznej, której wspomniane dane dotyczą, czy też sytuacja, w której przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, a osoba ta jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

Należy wskazać, że do danych wrażliwych bardzo często błędnie zalicza się także informacje dotyczące wieku danej osoby, jej stanu cywilnego, majątku, zarobków, czy numeru konta bankowego. Przytoczone informacje bardzo często nawet nie będą stanowić danych osobowych, dlatego tym bardziej nie można ich kwalifikować jako dane wrażliwe.