Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) - wzór formularza

Choć może wydawać się trudna, ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) to jedna z głównych wartości dodanych RODO. Dokonując jej, stawiamy się na miejscu osoby, której dane dotyczą i analizujemy, co złego może się stać w wyniku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu wiemy, jak zmniejszyć ryzyko incydentów, poprzez zastosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa.

Poniżej odpowiadamy, czym jest DPIA, kiedy i jak jej dokonywać a także udostępniamy wzór formularza, za pomocą którego przeprowadzą Państwo ocenę skutków dla ochrony danych w swojej organizacji.

Czym jest DPIA? Udostępniamy formularz umożliwiający jego przeprowadzenie.

 • DPIA to proces, którego produktem jest ocena, czy przy przetwarzaniu danych osobowych występuje ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą. Przykładowe naruszenia to kradzież tożsamości, dyskryminacja, szkoda finansowa, szkoda wizerunkowa i naruszenie tajemnicy zawodowej (patrz motyw 85 preambuły RODO).
 • DPIA dokonuje się dla procesów przetwarzania danych, takich jak rekrutacja, newsletter czy monitoring. Ocena obejmuje wszystkie operacje przetwarzania w danym procesie – od momentu pozyskania danych, do ich archiwizacji lub zniszczenia. Zobacz, jakie operacje przetwarzania zagraniczne organy nadzorcze uznały za wymagające DPIA.

Narzędzia RODO

Szablon DPIA

Udostępniony szablon DPIA zawierający wszystkie elementy, których wymaga wytyczna WP 248 Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Pobierz

Narzędzia RODO

Przykładowe DPIA

Możesz również pobrać przykładowe DPIA dla procesu przetwarzania danych osobowych sygnalistów przygotowane w naszej aplikacji Dr RODO.

Pobierz

Kiedy dokonywać DPIA?

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29. dotyczącymi oceny skutków dla ochrony danych (WP 248), DPIA, co do zasady, dokonuje się, jeżeli w procesie przetwarzania danych występują przynajmniej dwa z poniższych czynników zwiększających prawdopodobieństwo naruszeń. Więcej przykładów znajdziesz w opublikowanym przez Prezesa UODO, wykazie rodzajów operacji przetwarzania z art. 35 ust. 4.

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo naruszeń Przykłady operacji przetwarzania
Ocena lub punktacja.
 • Ocena kandydatów do pracy.
 • Ocena zdolności kredytowej, przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji i żądania ujawnienia danych nie mających bezpośredniego związku z oceną zdolności kredytowej.
 • Ocena stylu życia, odżywiania się, jazdy, sposobu spędzania czasu itp. osób fizycznych w celu np. podwyższenia im ceny składki ubezpieczeniowej, na podstawie tej oceny, nazywana ogólnie optymalizacją składki ubezpieczeniowej.
Automatyczne podejmowanie decyzji o skutku prawnym lub podobnie znaczącym skutku.
 • Automatyczne naliczanie prowizji lub wynagrodzenia, w zależności od naliczonych wyników pracy (np. pokonanych kilometrów).
 • Systemy profilowania klientów pod kątem zidentyfikowania preferencji zakupowych, automatycznego ustalania cen promocyjnych w oparciu o profil.
Systematyczne monitorowanie.
 • Systemy monitorowania czasu pracy pracowników oraz wykorzystywanych przez nich narzędzi (poczty elektronicznej, Internetu).
 • Rozbudowane systemy monitoringu przestrzeni publicznej umożliwiające śledzenie osób i pozyskiwanie danych wykraczających poza dane niezbędne do świadczenia usługi.
Dane wrażliwe lub dane o charakterze wysoce osobistym.
 • Wykorzystanie odcisków palców (danych biometrycznych) do kontroli wejść i wyjść do chronionych pomieszczeń.
 • Przetwarzanie przez organy państwowe lub podmioty prywatne danych osobowych dotyczących przynależności partyjnej i/lub preferencji wyborczych.
Dane przetwarzane na dużą skalę.
 • Portale z dużą liczbą użytkowników, takie jak media społecznościowe, sklepy internetowe.
 • Zbieranie danych w szerokim zakresie o przeglądanych stronach internetowych, realizowanych zakupach, oglądanych programach telewizyjnych lub radiowych, itp.
Dopasowywanie lub łączenie zbiorów danych.
 • Kupno marketingowych baz danych.
 • Zbieranie danych o przeglądanych stronach, wykonywanych operacjach bankowych, zakupach w sklepach internetowych a następnie ich analiza w celu tworzenia profilu osoby.
 • Tworzenie profili osób ze zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł (łączenie zbiorów) dokonywane przez np. firmy marketingowe w celach doskonalenia i rozszerzania profili potencjalnych klientów, firmy obsługujące programy lojalnościowe.
Przetwarzanie danych dotyczących osób szczególnie narażonych (np. dzieci, niepełnosprawni, pracownicy)
 • Usługi i interaktywne zabawki oferowane dzieciom.
 • Systemy służące do zgłaszania nieprawidłowości (związanymi np. z korupcją, mobbingiem) – w szczególności, gdy przetwarzane są w nim dane pracowników.
Innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych.
 • Wykorzystanie tzw. Internetu rzeczy, tj. urządzeń, które mogą przetwarzać i przesyłać dane osobowe, w tym nagrywać dźwięk czy rejestrować obraz. Są to m.in. smartwatche, drony.
 • Systemy analizy i przetwarzania danych znajdujących się w metadanych, np. zdjęcia opatrzone danymi geolokalizacyjnymi.
Gdy samo przetwarzanie „uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy”.
 • Uzależnianie świadczenia usług od pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej.
 • Uzależnianie możliwości korzystania z usługi od informacji w zakresie dochodów, kwoty wydatków miesięcznych i innych wartości zebranych w wyniku profilowania.

Jak dokonywać DPIA?

Kroki dokonywania DPIA przedstawia poniższy wykres. Pod nim wyjaśniamy każdy z nich.

kroki-DPIA

Źródło: Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP 248)

1. Opis planowanych operacji przetwarzania
to przede wszystkim odpowiedzi na pytania, w jakim celu, zakresie i czasie będą przetwarzane dane osobowe. Jeśli dla analizowanego procesu prowadzisz już rejestr czynności przetwarzania, znasz odpowiedzi na te pytania.
Przykład:
Przy rekrutacji, przetwarzamy dane w celu zatrudnienia nowych pracowników. Zakres danych to imię, nazwisko, adres, wykształcenie i przebieg zatrudnienia. Termin usunięcia danych to 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.

2. Ocena konieczności i proporcjonalności
to odpowiedź na pytanie, czy zakres przetwarzanych danych, zakres osób, których dane przetwarzamy, a także zakres odbiorców którym te dane udostępniamy, jest niezbędny z punktu widzenia celów i podstaw prawnych przetwarzania.
Przykład:
Kserowanie dokumentów tożsamości najczęściej nie jest ani niezbędne do realizacji celu przetwarzania (np. identyfikacji danej osoby), ani nie ma podstaw prawnych (wyjątkiem jest np. prawo bankowe).

3. Środki planowane w celu wykazania zgodności
opisujemy przez wskazanie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, a także rekomendacji dotyczących usunięcia wykrytych niezgodności.
Przykład:
Zostaną wdrożone polityki i procedury ochrony danych, w tym polityka czystego biurka. Dokumenty w wersji papierowej będą zamykane na klucz w szafkach. Zbędne dane osobowe, w tym kopie dowodów osobistych zostaną niezwłocznie usunięte.

4. Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności
osób, których dane dotyczą, obejmuje wskazanie:

 • jakie naruszenie może wystąpić,
 • z czego wynika możliwość wystąpienia zagrożenia (jakie są podatności),
 • jakie są możliwe skutki,
 • jaka jest waga zagrożenia,
 • jakie jest prawdopodobieństwo naruszenia,
 • jaki jest poziom ryzyka (jest to wynik mnożenia wagi i prawdopodobieństwa),
 • jakie są rekomendacje (jak zminimalizować ryzyko).

Jeśli ryzyko jest wysokie oraz nie jesteśmy w stanie go zminimalizować, to musimy skonsultować się z Prezesem UODO (art. 36 RODO).

Ryzyko jest wysokie, jeśli przekracza obiektywnie ustalony próg akceptowalności.

5. Środki planowane w celu wyeliminowania ryzyka
ustala się na podstawie rekomendacji wydanych w poprzednim kroku. Realizując je, najczęściej niwelujemy podatności, z których wynika możliwość wystąpienia zagrożenia.
Przykład:
Planuje się weryfikować informacje dostarczane przez kandydatów na etapie rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zapraszani na rozmowy będą proszeni o zabranie ze sobą dyplomów i certyfikatów.

6. Dokumentacja
DPIA obejmuje zapis czynności podejmowanych w ramach DPIA, jak również dowody audytowe, czyli np. kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość ustaleń.
Przykład:
Zakres zbieranych danych (imię, nazwisko, adres, wykształcenie i przebieg zatrudnienia) można udokumentować kopią ogłoszenia o pracę lub formularza aplikacyjnego, gdzie występuje prośba o podanie takich danych.

7. Monitorowanie i przegląd
DPIA należy dokonywać zawsze, gdy występuje możliwość zmiany ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W ramach dobrych praktyk, oceny skutków dla ochrony danych należy dokonywać raz w roku.
Przykład:
Jeżeli łączymy się z inną organizacją i będziemy prowadzić wspólną rekrutację, należy ocenić, czy nie nastąpi obniżenie standardów ochrony danych, a ryzyko dla procesu nie wzrośnie.

Podsumowanie

Ponieważ RODO ma na celu ochronę prywatności, główne wartości dodane przez ten akt, to:

Narzędzia RODO

Szablon DPIA

Udostępniony szablon DPIA zawierający wszystkie elementy, których wymaga wytyczna WP 248 Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Pobierz

Narzędzia RODO

Przykładowe DPIA

Możesz również pobrać przykładowe DPIA dla procesu przetwarzania danych osobowych sygnalistów przygotowane w naszej aplikacji Dr RODO.

Pobierz

Kompletne informacje na temat wymaganego zakresu DPIA, a także wyjaśnienie powiązanych przepisów, znajdziesz w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29. dotyczących oceny skutków dla ochrony danych (WP 248).

Również polski Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał poradniki: „Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku?” oraz „Jak stosować podejście oparte na ryzyku?”.Od kompleksowej oceny skutków dla ochrony danych należy odróżnić analizę pojedynczego incydentu, którą omawiamy tutaj.

Więcej informacji
dotyczących procesu rekrutacji możesz przeczytać w artykule: Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji - co zmieni RODO?

Czytaj także:

-
4.57/5 (51) 1
Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!
Check the link before you click
Never gonna give you up!

Czy ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego powinna być indywidualnie dostosowana do każdej umowy powierzenia/ konkretnego rodzaju usług?

Nie ma konieczności, aby ankieta była dopasowywana każdorazowo do konkretnej umowy/konkretnego rodzaju usług świadczonych przez potencjalnego procesora. Z jednej strony byłoby to czasochłonne, a z drugiej nie jestem przekonana, czy byłoby efektywne: o ile możemy mniej więcej ocenić, które z wymagań co do zasady powinny być realizowane przez dany podmiot i o które warto zapytać w ankiecie, to trudno dopasować pytanie idealnie pod danego kontrahenta.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie paru wersji ankiety dla procesora, np. szczegółowej (przesyłanej podmiotom dostarczającym rozwiązania IT czy firmom kadrowo-płacowym) i uproszczonej (dla podmiotów, którym będziemy powierzać dane w ograniczonym zakresie).

Wynik takiej ankiety mógłby być weryfikowany przez IOD, który na jej podstawie podejmowałby decyzję o tym, czy dany podmiot daje odpowiednie gwarancje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danym osobowym.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy zasadne jest zawarcie umowy powierzenia z podmiotem świadczącym usługi migracji danych?

Umowę powierzenia danych osobowych należy zawrzeć wówczas, gdy administrator zleca innemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych  w jego imieniu. Opisana sytuacja zlecenia przez administratora danych zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych z jednego serwera na drugi będzie się wiązała z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 4 pkt. 1 RODO to nie tylko ich gromadzenie,  ale również inne operacje wykonywane na danych, takie jak ich przeglądanie, przesyłanie czy przenoszenie.

Taka czynność będzie się zatem mieściła się w pojęciu przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, w sytuacji zlecenia innemu zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych powinna być zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy kancelaria prawna prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego powinna podpisywać umowę powierzenia danych osobowych z klientami?

Kancelaria prawna nie powinna ze swoim klientem zawierać umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji usługi świadczenia pomocy prawnej związanej z prowadzeniem sprawy sądowej. Radca prawny lub adwokat wykonujący zawód w ustawowo określonych formach nie jest podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest to, że istotą podmiotu przetwarzającego jest podporządkowanie się decyzjom administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo świadczenie usług prawnych w sposób zgodny z prawem oraz zasadami etyki, z równoczesnym zachowaniem tajemnicy zawodowej, wymaga samodzielnego podejmowania decyzji przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto należy wskazać, że wykonywanie poleceń klienta (występującego jako ADO) przez prawnika stworzyłoby ryzyko nie tylko komplikacji przy wykonywaniu czynności zawodowych, lecz także (a może przede wszystkim) naruszenia zasad etyki.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy procesor powinien ujawniać podmiotowi, z którym łączy go umowa powierzenia, treść polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w jego organizacji?

Zapis dotyczący tego, że podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych, jest niewłaściwy. Podmiot, jakim jest administrator danych osobowych (ADO), powinien oczywiście być uprawniony do kontroli procesora, niemniej jednak kontrola ta nie powinna polegać na udostępnieniu całej dokumentacji, w tym polityki ochrony danych osobowych, która reguluje pozycję procesora jako ADO – niezależnie od pozycji procesora w ramach relacji powierzenia.

Można zapisać, że ADO będzie miał wgląd do wyciągu z polityki ochrony danych w części dotyczącej powierzenia oraz do wyciągu z rejestru kategorii czynności przetwarzania jego dotyczących czy możliwość weryfikacji nadanych upoważnień lub odebranych oświadczeń o zachowaniu poufności, podpisanych przez pracowników, który przetwarzają takie dane w ramach zawartej umowy. W pozostałym zakresie wszelkie inne informacje stanowią wewnętrzną dokumentację podmiotu, która nie powinna być ujawniana.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy pomiędzy uczelnią/szkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych?

Umowę powierzenia danych administrator jest zobowiązany zawrzeć wówczas, gdy powierza do przetwarzania dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi w jego imieniu i na jego rzecz. Udostępnienie danych osobowych oznacza zaś sytuację, w której administrator danych osobowych ujawnia/udostępnia dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi do realizacji jego własnych celów przetwarzania i własnymi sposobami. W przypadku zawarcia umowy o praktyki studenckie pomiędzy uczelnią (administratorem danych osobowych studentów) a zakładem pracy będzie dochodziło do udostępnienia danych osobowych, nie zaś do ich powierzenia.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że zakład pracy z chwilą otrzymania od uczelni danych osobowych studenta będzie je przetwarzał we własnych celach przetwarzania tj. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu praktyki czy nadanie studentowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych). Ponadto również zakład pracy będzie decydował o sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych. .

Powyższe przemawia za tym, aby uznać zakład pracy za niezależnego administratora danych osobowych, a nie podmiot przetwarzający dane osobowe.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy w umowie powierzenia procesor może wpisać postanowienie o stawce za godzinę pracy jego IOD przy obsłudze audytu administratora?

W mojej ocenie będzie to zależało od charakteru współpracy administratora i procesora. Trudno oczekiwać pełnej i nieograniczonej obsługi indywidualnej administratora w każdym aspekcie, bez dodatkowych kosztów, jeśli zakres współpracy jest bardzo ograniczony i sprowadza się do paru godzin obsługi w miesiącu za np. łączną kwotę 600 zł.

Dlatego są głosy, że można uznać za dopuszczalne ustalenie, że koszty procesora ponoszone w związku z inspekcją/audytem powinny być zwrócone przez prowadzącego audyt administratora przy czym powinny to być faktyczne koszty i to w rozsądnej wysokości. Uzasadnione wydaje się pokrycie kosztów pracy pracowników procesora, którzy będą zaangażowani w czynności audytowe (np. koszty pracy pracownika procesora towarzyszącego prowadzącemu inspekcję w pomieszczeniach procesora).

Znajdą się też głosy przeciwne, że takie działania ograniczają przysługujące administratorowi prawo do audytu. Rekomendowanym byłoby tu znalezienie złotego środka, czyli przykładowo ustalenie opłat za zaangażowanie IOD w audyt inny niż wstępny/coroczny/związany z konkretnym naruszeniem, tj. że dodatkowe opłaty byłyby związane z tymi „nadprogramowymi” audytami.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny: kiedy zasadne jest nadanie upoważnienia audytorom, a kiedy zawarcie umowy powierzenia?

W przypadku audytu wewnętrznego osoby przeprowadzające audyt powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby czynności związanych z audytem. W przypadku audytu zewnętrznego konieczność zawarcia umowy powierzania będzie zależna od tego, czy audyt jest przeprowadzany na zlecenie podmiotu administratora – wówczas umowa powierzenia powinna być zawarta. Jeśli audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez podmiot działający w oparciu o konkretne przepisy prawa, wówczas podmiot ten działa w oparciu o przepisy rangi ustawowej, nadające mu prawo do przeprowadzenia audytu/kontroli.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".