Promocja na szkolenia otwarte   Więcej        

Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO - cz. 1
Wprowadzenie

blog-112

Zaktualizowana treść artykułu:
Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO

 

Zapraszam do cyklu artykułów, w których będę poruszał tematykę ryzyka przetwarzania danych osobowych dla podstawowych praw i wolności. Jak wynika z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) większość organizacji będzie zobowiązanych do szacowania ryzyka przetwarzania danych oraz wykonywania oceny skutków ich przetwarzania.

 Każda organizacja przetwarzająca dane narażona jest na wpływ czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, które mogą spowodować naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem: zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego dostępu do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Stan ten nazywany jest „Ryzykiem”, gdyż jest możliwość niezrealizowania założeń organizacji w wyniku zajścia określonych zdarzeń. Zasadniczo ryzyko można podzielić na biznesowe (lub dla niektórych podmiotów- ryzyko działalności statutowej), które jest kategorią rozpoznaną już dawno, oraz operacyjne, które wyodrębniono pod koniec XX w. Ryzyko biznesowe to możliwość poniesienia strat w wyniku niewłaściwych decyzji co do doboru klientów, kształtu produktów i usług lub zobowiązań wobec partnerów biznesowych albo w wyniku niesprawności lub niespójności systemu społeczno-gospodarczego państwa. Ryzyko operacyjne to ryzyko strat w wyniku niewłaściwego lub błędnego działania procesu, ludzi i systemów albo wpływu zagrożeń zewnętrznych. Ryzyko operacyjne obejmuje także ryzyko niewypełniania obowiązków prawnych w działalności bieżącej, co zostanie dalej omówione, na podstawie ogłoszonego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) (RODO).

Wymóg czy dobra praktyka?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zarówno w preambule jak w samej treści właściwej wielokrotnie porusza aspekt ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, wskazując tym samym wagę, jaką trzeba przyłożyć do procesu zarządzania ryzykiem. Zarzadzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny, postępowania i kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji, dostarczający racjonalnego zapewnienia, że cele organizacji zostaną zrealizowane. Wymóg prowadzenia takiego procesu został wskazany między innymi w Artykule 24 „Obowiązki administratora” Rozporządzenia.

Pojęcie i cele ryzyka

W literaturze spotyka się różne definicje pojęcia ryzyka. Najbardziej trafnym wydaje się być definicja w rozumieniu IIA (ang. The Institute of Internal Auditors (IIA) o treści „Możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko jest mierzone wpływem (skutkami) i prawdopodobieństwem wystąpienia”. Rozporządzenie w Artykule 32 definiuje cele w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania i są to:

  • pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

W związku z powyższym ryzyko w przetwarzaniu danych jest związane z potencjalną sytuacją, w której określone zagrożenie wykorzysta podatność (np. niezabezpieczony hasłem sprzęt komputerowy), powodując w ten sposób szkodę dla organizacji (np. kradzież lub upublicznienie informacji). Dobrze przeprowadzona analiza ryzyka jest punktem wyjścia dla przeprowadzenia profesjonalnej oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO cz. 2

Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO cz. 3

-
4.63/5 (49) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Maciej Jurczyk
09 lutego 2017

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się