Audyt zgodności z RODO – jak go przeprowadzić?

Każda organizacja przetwarzająca dane osobowe staje przed obowiązkiem przeprowadzenia audytu zgodności z RODO. Pytanie, jak powinien wyglądać wzorcowy audyt, zawsze jest zasadne. Zwłaszcza w sytuacji, gdy jest to pierwszy audyt RODO w firmie lub gdy wyniki poprzedniego były niezadowalające. Warto przy tym pamiętać, że audyt to także weryfikacja środków technicznych i organizacyjnych oraz bezpieczeństwa systemów IT. Mamy znaczące doświadczenie w tej dziedzinie, dlatego w poniższym artykule przybliżymy temat przeprowadzenia audytu formalno-prawnego.

Czym jest audyt zgodności z RODO?

Audyt zgodności z RODO to podstawa bezpieczeństwa organizacji w obszarze ochrony danych osobowych. Celem audytu jest prawidłowe określenie sytuacji wyjściowej, która jest bazą do wdrożenia RODO w organizacji. Audyt to również cykliczna weryfikacja tego, czy w organizacji w sposób prawidłowy wprowadzane są rekomendacje z poprzednich audytów oraz czy sprawy bieżące są realizowane zgodnie z RODO.

W czasie audytu:

 • W pierwszej kolejności weryfikujemy, czy administrator realizuje obowiązki określone w RODO, które dotyczą całej organizacji (a nie tylko konkretne procesy).

Następnie identyfikujemy, jakie procesy w organizacji zachodzą, czy i w jakim zakresie dochodzi do przetwarzania danych w tych procesach oraz czy każdy ze sposobów przetwarzania jest prowadzony zgodnie z RODO.

Dlaczego audyt RODO jest niezbędny?

RODO przewiduje konieczność przeprowadzania przeglądów i uaktualniania środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez administratora. Środkiem do realizacji tych obowiązków jest przeprowadzenie kompleksowego audytu. Na konieczność cyklicznego wykonywania audytów wskazuje również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( m.in. w liście 27 pytań skierowanych do administratorów oraz podmiotów przetwarzających w zakresie sprawdzenia prawidłowości powołania i wykonywania funkcji przez Inspektora Ochrony Danych).

Jak często należy przeprowadzać audyt RODO?

Nie ulega wątpliwości, że cykliczne audyty RODO są niezbędne. Rekomendujemy przeprowadzanie audytów co roku. Jest to czas, w którym w organizacjach zachodzi wiele zmian. Jednocześnie nie jest to zbyt długi okres.

Kto może przeprowadzić audyt RODO?

To pytanie nurtuje każdego, kto ma świadomość, że audyt RODO w organizacji jest po prostu niezbędny. Odpowiedzi zazwyczaj są dwie:

 • audyt może przeprowadzić wyznaczony w tym celu pracownik albo
 • podmiot zewnętrzny, specjalizujący się w takich zadaniach.

Ważne, by organizacja wybrała to rozwiązanie, które jest dla niej korzystniejsze. Nie tylko cenowo, lecz także jakościowo. Osoba wyznaczona do przeprowadzenia audytu powinna mieć wiedzę i doświadczenie odpowiednie do powierzonego jej zadania. Efektem audytu powinien być profesjonalny raport, pozwalający organizacji na podjęcie konkretnych działań w zakresie ochrony danych osobowych.

GRATIS

Audyt RODO krok po kroku – na przykładzie audytów realizowanych przez ODO 24

Obejrzyj webinar

Audyt RODO w firmie - co warto wiedzieć?

Dla pracownika, który nie zajmuje się ochroną danych osobowych, przeprowadzenie audytu i przygotowanie prawidłowego raportu jest bardzo trudne. Warto się zastanowić nad tym, czy jeden pracownik będzie miał wiedzę i umiejętności odpowiednie do tego, by przeprowadzić audyt zarówno w zakresie formalno-prawnym, jak i weryfikacji środków technicznych i organizacyjnych, w tym systemów IT.

Dlatego pomocne może się okazać wsparcie zewnętrznych organizacji, wyspecjalizowanych w całościowych audytach. Dzięki nim:

 • oszczędzamy czas, gdyż pracownik nie musi samodzielnie opracowywać całej metodologii przeprowadzenia audytu oraz przechodzić szkolenia;
 • ograniczamy koszty, jednocześnie mając pewność, że efekty pracy spełniają wymagania RODO.

Jak przygotować audyt RODO w firmie?

Jeśli zdecydujemy się na samodzielne przeprowadzenie audytu RODO w firmie, w pierwszej kolejności musimy ustalić, jakie działania należy podjąć zarówno w czasie audytu, jak i przed jego rozpoczęciem. Przeprowadzenie prawidłowego audytu bez przygotowania nie jest możliwe.

Od czego zacząć?

 • Pierwszą czynnością powinno być zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych w organizacji. Należy też poznać strukturę organizacyjną. Pozwoli to określić, czego audyt będzie dotyczył.
 • Na tej podstawie możemy przygotować plan audytu, w tym harmonogram audytu oraz pytania, które planujemy zadać podczas audytu administratorowi i jego przedstawicielom.

Oczywiście, w czasie audytu RODO w firmie pojawi się jeszcze wiele dalszych kwestii do ustalenia.

W planie oraz harmonogramie audytu powinny znaleźć się wszystkie informacje organizacyjne dotyczące audytu, czyli: czego audyt dotyczy, kto go przeprowadzi i w jakim zakresie, w jaki sposób audyt zostanie udokumentowany, a także – kiedy i z kim odbędą się spotkania audytowe.

Audyt RODO - lista kontrolna

Istotnym elementem przygotowań jest stworzenie dokumentów roboczych. Najważniejszym jest lista audytowa. W niej powinny znaleźć się wszystkie wymogi wynikające z RODO. Ich realizację w organizacji sprawdzamy w czasie audytu.

Też wolisz profilaktykę niż leczenie?

Jak wygląda audyt zgodności z RODO w praktyce?

Audyt zgodności z RODO w praktyce to (w skrócie) spotkania, rozmowy i wyciągnięte z nich wnioski. Ważne, by były to spotkania na temat. Audytor musi dokładnie wiedzieć, co jest ważne, na co zwrócić uwagę, o co dopytać, a ostatecznie – co chce umieścić w raporcie z audytu.

Spotkania audytora z poszczególnymi właścicielami procesów powinny się odbyć zgodnie z harmonogramem. Zwykle zaczynają się od krótkiej rozmowy o procesie, w szczególności, gdy jest to pierwszy audyt w organizacji. Następnie analizowane są wszystkie sytuacje, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem realizacji w tych działaniach obowiązków wynikających z RODO.

Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do właścicieli procesów o dokumenty, których istnienie ustalono w czasie audytu. Częścią audytu jest również analiza tych dokumentów i umieszczenie w raporcie ewentualnych uwag i rekomendacji co do ich treści.

Co badamy w czasie audytu RODO?

W treści RODO znajdziemy wiele wymogów i wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Audyt zgodności z RODO w organizacji to właśnie analiza tego, czy spełnia ona wszystkie te wymogi.

Pierwszy krok - analiza realizacji obowiązków ogólnych

Zgodnie z przepisami RODO, istotnym wymogiem jest wyznaczenie przez administratora inspektora ochrony danych oraz realizacja przez niego określonych obowiązków (nawet jeśli jego powołanie nie jest obligatoryjne). Wspomniane obowiązki są jasno określone w samym rozporządzeniu, co oznacza, że ​​ich przestrzeganie musi być dokładnie monitorowane podczas procesu audytu. W szczególności konieczne jest sprawdzenie, czy:

 • inspektor ochrony danych został w ogóle wyznaczony,
 • zawiadomiono o tym organ nadzorczy,
 • informacje dotyczące inspektora ochrony danych zostały opublikowane,
 • jego status i niezależność są zgodne z wymogami określonymi w RODO,
 • inspektor właściwie i skutecznie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.

Wszystkie te elementy należy wyszczególnić w raporcie z audytu.

Następnie należy sprawdzić, czy administrator wywiązuje się ze swoich obowiązków. Weryfikacji wymaga w szczególności to, czy administrator:

 • prawidłowo nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
 • prowadzi właściwą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych oraz
 • czy wdrożył procedury wymagane przez RODO.

Zbadania wymaga również kwestia tego, czy administrator wykonał analizę ryzyka (udokumentowaną raportem) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA).

Kiedy ostatnio
robiłeś analizę ryzyka?

Ryzyko i DPIA są podstawowymi elementami budowy systemu ochrony danych.
ZAMÓW OFERTĘ
Istotnym elementem tej części audytu jest analiza przekazanych dokumentów.

W czasie audytu opieramy się głównie na dokumentach i rozmowach, ale nie można pominąć tego, co widzimy, np. w biurze. Naszą uwagę muszą zwrócić przede wszystkim łatwo dostępne dane osobowe: dokumenty (np. listy obecności, umowy) leżące na biurkach lub w otwartych regałach, widoczne lub łatwe do znalezienia hasła do komputerów (np. przyklejone do monitora czy na spód klawiatury) albo dokumenty pozostawione na niszczarce lub drukarce.

Drugi krok – analiza poszczególnych procesów

Od ogółu przechodzimy do szczegółów. Badamy poszczególne procesy przetwarzania w organizacji. Możemy do nich zaliczyć np.:

 • rekrutację,
 • zatrudnienie,
 • sprzedaż,
 • marketing,
 • księgowość,
 • monitoring,
 • inne procesy, zależnie od działania i specyfiki organizacji.

W procesach identyfikujemy wszystkie sytuacje, gdy dochodzi do przetwarzania danych. Następnie sprawdzamy, czy w każdym z tych przypadków są przestrzegane wymogi RODO i czy znalazło to odzwierciedlenie w praktyce i w dokumentach.

Pierwszym krokiem jest ocena poprawności podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych. Dokładnie analizujemy, czy wszystkie podejmowane działania są zgodne z wymogami określonymi w artykule 6 lub 9 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). To kluczowe, aby określić, czy w ogóle jest legalna podstawa do przetwarzania danych. Dlatego też, jeśli w organizacji będzie stosowany monitoring z dźwiękiem, pracodawca będzie zbierał informacje o stanie cywilnym pracowników lub o ich wyznaniu albo będzie wykorzystywał dane pracowników do prowadzenia niedozwolonych rankingów ich efektywności i ocen w pracy, konieczne jest zrozumienie, że brak odpowiednich podstaw prawnych uniemożliwia realizację tych działań. Dlatego należy zrezygnować z przetwarzania danych w określony sposób. Stąd też ustalenie podstaw przetwarzania danych osobowych już na początku jest tak ważne.

Audyt RODO - wzór

Przykładowy arkusz audytowy

Zobacz, jak uzupełnić wzór.

Część I

W każdym procesie należy ocenić także prawidłowość odbieranych zgód. Punktem wyjścia powinno być to, czy zgoda na przewarzanie danych w ogóle jest potrzebna. Częstą praktyką jest odbieranie zgód na zapas, gdy istnieją inne podstawy przetwarzania danych osobowych. Trzeba pamiętać, że takie działanie jest niewłaściwe i wprowadza w błąd.

Inne błędy w zakresie zgód, najczęściej identyfikowane w czasie audytu, to m.in.:

 • odbieranie zgody bez udokumentowania (np. w formie pisemnej),
 • niewskazywanie administratora danych,
 • formułowanie zgody zbyt ogólnie, np. bez dokładnego określenia listy partnerów biznesowych, którym dane będą przekazywane.

Częstą błędną praktyką jest łączenie zgód lub ich ukrywanie, np. w regulaminie. Niedopuszczalne są również stwierdzenia, że pewne działania, takie jak udział w wydarzeniu czy złożenie zamówienia w sklepie internetowym, są równoznaczne z wyrażeniem zgody.

Przykładowy arkusz audytowy

Zobacz, jak uzupełnić wzór.

Część I

W czasie audytu badamy również, czy nie została naruszona zasada adekwatności, minimalizacji i ograniczenia celu, zgodnie z art. 5 RODO, tzn. czy przetwarzane są wyłącznie te dane, które są:

 • niezbędne,
 • w minimalnym zakresie,
 • przez najkrótszy niezbędny czas,
 • a także czy dostęp do danych ma możliwie wąski krąg osób.

Szczególnie częstym błędem identyfikowanym w czasie audytów jest wprowadzenie przez organizacje danych do systemu, do którego w pełnym zakresie mają dostęp wszyscy pracownicy.

Ograniczenia wynikające z RODO często nie są brane pod uwagę również na etapie tworzenia formularzy. W konsekwencji dochodzi do zbierania danych, które wcale nie są administratorowi potrzebne, np. zbierany jest adres zamieszkania, podczas gdy administrator kontaktuje się wyłącznie przez e-mail albo numer telefonu.

Przykładowy arkusz audytowy

Zobacz, jak uzupełnić wzór.

Część I

Audyt RODO - ważne

Najwięcej nieprawidłowości w trakcie audytów, zwłaszcza tych początkowych, stwierdzamy w drodze weryfikacji realizacji obowiązków informacyjnych przez administratorów. Wynika to z braku świadomości, w jak wielu miejscach i sytuacjach ten obowiązek musi być realizowany.

Brak klauzul informacyjnych lub ich nieprawidłową treść identyfikujemy praktycznie we wszystkich procesach. Przy rekrutacji najczęściej nie ma klauzul lub błędnie wskazywane są w nich podstawy przetwarzania danych. W zatrudnieniu zazwyczaj klauzule są niepełne, a przy sprzedaży, marketingu czy we współpracy z kontrahentami obowiązki informacyjne zazwyczaj nie są realizowane.

Administratorzy nie mają świadomości, że klauzula musi być przekazywana nie tylko konsumentom. Informacje na temat nieprawidłowości w każdym z procesów zbieramy i umieszczamy w raporcie z audytu.

Przykładowy arkusz audytowy

Zobacz, jak uzupełnić wzór.

Część I

Audyt zgodności z RODO a analiza umów powierzenia

Dużą część audytu stanowi analiza umów powierzenia. Z jednej strony dotyczy ona sprawdzenia umów już zawartych, z drugiej – oceny sytuacji, gdy umowa powinna zostać zawarta, lecz tak się nie stało. Audytorowi należy udostępnić wszystkie istniejące w organizacji umowy powierzenia. Jego zadaniem jest ich weryfikacja, w szczególności z uwzględnieniem wymogów z art. 28 RODO.

Istotna jest również weryfikacja poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego przez podmiot przetwarzający. Bez takiej weryfikacji umowa w ogóle nie powinna zostać zawarta. Rekomendujemy, by weryfikację przeprowadzać z wykorzystaniem ankiety bezpieczeństwa.

Przykładowy arkusz audytowy

Zobacz, jak uzupełnić wzór.

Część I

Audyt zgodności RODO w praktyce

W czasie audytu nie wolno pominąć kwestii transferu danych do państw trzecich (tj. poza UE/EOG). Zadaniem audytora w czasie rozmów audytowych jest ustalenie, czy takie transfery mogą się odbywać np. w związku:

 • z wykorzystywanymi programami,
 • ze współpracą z kontrahentami z państw trzecich,
 • z korespondowaniem ze spółkami z grupy.

Weryfikacji wymagają podstawy transferu, jego prawidłowość oraz czy osoby, których danych dotyczy transfer, zostały o nim poinformowane.

Co powinno być efektem audytu RODO?

Efektem audytu powinien być raport. Musi być to dokument profesjonalny i kompleksowy. Poza elementami formalnymi dotyczącymi sposobu i zasad przeprowadzenia audytu powinien uwzględniać wszystkie stwierdzone nieprawidłowości z zakresu ochrony danych osobowych, jakie zostały zidentyfikowane w czasie audytu.

Pamiętaj!
Kryteria w audycie muszą być jasne dla jego odbiorców. Nie będą więc wystarczające wyłącznie opisy stanu faktycznego i uwagi audytora. Istotne jest przyjęcie jednoznacznych ocen i wskazanie, czy dany element jest zgodny czy niezgodny z RODO. Ewentualnie, czy widzimy potencjalne ryzyko z nim związane. Z punktu widzenia administratora najważniejszą częścią raportu są rekomendacje.

W ODO 24 przygotowujemy raporty, w których:

 • w pierwszej kolejności jest wskazywana i oceniana realizacja obowiązków ogólnych,
 • a następnie – analizowana realizacja wymogów RODO dla poszczególnych procesów.

Drugą część raportu stanowią:

 • analiza stosowanych organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych oraz  
 • analiza systemów IT.

Raport tworzymy w formie tabel, w których wyraźnie wskazujemy, gdzie w RODO można znaleźć analizowane wymogi.

Uwaga!
Efektem audytu powinny być realne działania, czyli wdrożenie rekomendacji. Po audycie powinien powstać harmonogram prac, w którym zostaną wskazane planowane daty realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń.

Czy warto zlecić przeprowadzenie audytu RODO zewnętrznym specjalistom?

Wiele firm decyduje się na powierzenie przeprowadzenia audytu firmom zewnętrznym. Przeprowadzenie audytu może stanowić samodzielne zlecenie lub część outsourcingu w zakresie ochrony danych osobowych.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj:
Outsourcing RODO - kompletny przewodnik po usłudze.

Skorzystanie z pomocy ekspertów zewnętrznych jest dobrym rozwiązaniem dla małych lub średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie posiadają one odpowiednich zasobów, wiedzy i doświadczenia, by samodzielnie przeprowadzić audyt RODO.

Nasza praktyka pokazuje, że duże przedsiębiorstwa równie chętnie decydują się na zlecenie przeprowadzenia audytu firmie zewnętrznej. Najczęściej traktowane jest to jako element outsourcingu RODO. Dzięki temu zamiast tracić energię i czas na samodzielny audyt RODO w firmie, mogą one skoncentrować się na głównym profilu swojej działalności. Co więcej, wiemy, że taki wybór pomaga uniknąć błędów i zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawa.

Audyt zgodności z RODO – outsourcing

W wielu przypadkach, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa i sektor działalności, outsourcing okazuje się bardziej korzystny ekonomicznie niż zatrudnianie oraz szkolenie wewnętrznych ekspertów do zarzadzania zgodnością z RODO. To szczególnie ważne, ponieważ przedsiębiorstwa mogą płacić zewnętrznemu dostawcy tylko za konkretne usługi, co znacząco obniża koszty.

Cezary Lutyński

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Sprawdź nasze usługi

lub skorzystaj z konsultacji

Audyt formalno-prawny  | Audyt IT

Porozmawiajmy

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie audytu RODO firmie zewnętrznej?

Zlecenie przeprowadzenia audytu firmie zewnętrznej jest atrakcyjne dla organizacji z wielu powodów. Niżej wymieniliśmy kilka najistotniejszych z nich:

 • Obiektywne spojrzenie – osoba spoza organizacji prawdopodobnie zauważy wiele aspektów, które dla pracowników nie są lub przestały być widoczne. To, co stało się pewną nieprawidłową rutyną, można szybko naprawić. Poza tym audytor zewnętrzny często potrafi bardziej wpłynąć na postawy pracowników i zmotywować ich do działania.
 • Specjalistyczna wiedza i doświadczenie – prawidłowe przeprowadzenie audytu wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa i IT. Usługa zewnętrzna umożliwia skorzystanie ze wsparcia zespołu ekspertów, którzy specjalizują się w wielu dziedzinach i mają doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w tych obszarach.
 • Kompleksowość usługi – RODO to przepisy, a duża część audytu to umowy. Dlatego przy przeprowadzaniu audytu cenny jest udział prawnika. Funkcjonujemy w cyfrowym świecie, zatem niezbędna jest także pomoc informatyka, który zidentyfikuje ryzyka technologiczne i przedstawi rekomendacje adekwatnych rozwiązań. Udział w audycie zarówno prawnika, jak i informatyka pozwala na stworzenie kompleksowego raportu.
 • Koszty – zlecenie audytu firmie zewnętrznej jest bardziej opłacalne niż utrzymanie wewnętrznego zespołu specjalistów ds. ochrony danych czy też powierzenie tego zadania pracownikowi, który najpierw będzie musiał opracować całą metodologię przeprowadzenia audytu i zdobyć fachową wiedzę, np. na licznych szkoleniach. Wybór zewnętrznego dostawcy usług pozwala zminimalizować koszty.
 • Redukcja ryzyka – audyt RODO, który jest przeprowadzany przez zespół doświadczonych specjalistów, pozwala zminimalizować ryzyko pominięcia w nim istotnych kwestii. Specjaliści zewnętrzni mają doświadczenie, które pozwala im na sprawne przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu wartościowego dla organizacji.

Jakie są koszty audytu zgodności z RODO?

Przeprowadzenie audytu RODO można powierzyć pracownikowi firmy, co jest częstą praktyką. Takie rozwiązanie ma pewne zalety, bo pracownik dobrze zna swoją organizację oraz specyfikę branży. Wiąże się to jednak z relatywnie wysoką ceną. Wynika ona z czasu, który pracownik musi poświęcić na przeprowadzenie audytu RODO. Pracownik wyznaczony do przeprowadzenia audytu, jeśli nie zajmuje się tym profesjonalnie, musi korzystać z licznych szkoleń w tym zakresie. Samodzielnie, opierając się jedynie na dostępnych materiałach, musi także przygotować:

 • plan audytu,
 • harmonogram,
 • listę audytową oraz
 • raport z audytu.

Niezbędna jest również dokładna znajomość RODO oraz aktualnych stanowisk, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co więcej, po przeprowadzeniu tych wszystkich czynności pracownik – jako jedyna osoba w organizacji mierząca się z tematem audytu RODO – nadal nie będzie pewny, czy zadanie zostało wykonane w sposób prawidłowy. Bez wsparcia specjalistów z dużo większym doświadczeniem jest to bardzo trudne.

Audyt zgodności z RODO - szkolenie

Praktyczny kurs IOD
potwierdzi Twoje wysokie kompetencje

Przygotuj się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Zapraszamy!
WYBIERZ TERMIN
Czy to oznacza, że nie warto podejmować wysiłku nauki? Bynajmniej. W ODO 24 wychodzimy naprzeciw takim sytuacjom i potrzebom. Oprócz audytu RODO prowadzimy szkolenia, które pozwalają uczestnikom przygotować się do pełnienia funkcji IOD w organizacji, w tym m.in. do przeprowadzenia audytów.

Jeśli audyt zgodności z RODO jest na liście Twoich tegorocznych zadań, chętnie Ci pomożemy.

Jak wybrać zewnętrznego audytora?

Na rynku można znaleźć wiele ofert podmiotów przeprowadzających audyty RODO. Podjęcie decyzji, któremu z nich zlecić to zadanie, może nie być łatwe. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę:

 • Referencje – sprawdzenie referencji jest jednym z najlepszych sposobów na ocenę wiarygodności firmy. Szukaj opinii. Dowiedz się, jak w praktyce firma obsługuje swoich klientów i realizuje usługi.
 • Standardy pracy – zrozumienie standardów pracy firmy pozwoli Ci ocenić, jak dobrze integruje się ona z Twoją organizacją. Sprawdź, czy firma stosuje najnowsze technologie i praktyki, które pomagają w skutecznym zarządzaniu danymi osobowymi.
 • Dyspozycyjność – firmy outsourcingowe powinny być dostępne wtedy, gdy ich potrzebujesz. Upewnij się, że firma, którą wybierasz, oferuje wsparcie w odpowiednich dla Ciebie godzinach i szybko reaguje.
 • Zapisy umowy – zrozumienie zapisów umowy jest niezbędne. Zwróć szczególną uwagę na klauzule dotyczące bezpieczeństwa danych, poufności, odpowiedzialności zawodowej, zobowiązań stron, konsekwencji naruszeń i procesu rozwiązywania sporów.
 • Znajomość marki – wybór firmy znanej na rynku i posiadającej dobrą reputację może przynieść dodatkowe korzyści. Taka firma ma zwykle większe doświadczenie. Informacja o tym, jak długo firma działa na rynku, może dać Ci wgląd w jej stabilność i wiarygodność.
 • Certyfikat ISO 27001 – ten międzynarodowy standard bezpieczeństwa informacji jest dobrym wskaźnikiem zaangażowania firmy w ochronę danych. Firma z tym certyfikatem pokazuje, że zrozumiała potencjalne zagrożenia dla swojego biznesu i jest odpowiednio przygotowana do reagowania na nie.
 • Certyfikat ISO 22301 – to kolejny ważny czynnik, który można wziąć pod uwagę. Standard ten dowodzi, że firma jest w stanie zapewnić ciągłość swoich usług nawet w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń, co jest niezwykle ważne szczególnie w kontekście ochrony i zarządzania danymi osobowymi.

Przy dokonywaniu wyboru, komu zlecić przeprowadzenie audytu RODO, warto kierować się indywidualnymi potrzebami organizacji. Przed podjęciem decyzji zawsze należy zbadać potencjalnych partnerów i porównać ich oferty.

Podsumowanie

Audyt zgodności z RODO to proces oceny i weryfikacji, czy firma lub organizacja przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Podsumowując go, można stwierdzić czy organizacja:

 • posiada odpowiednie procedury i polityki ochrony danych osobowych,
 • zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO,
 • zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą danych lub kradzieżą,
 • udziela odpowiednich informacji osobom, których dane dotyczą,
 • jest przygotowana na zarządzanie incydentami związanymi z naruszeniem ochrony danych,
 • przestrzega innych wymogów RODO, takich jak realizacja prawa osób, których dane są przetwarzane w poszczególnych procesach.
Maciej Kaczmarski

SPRAWDŹ NAS

Interesuje Cię outsourcing?

Sprawdź partnerską formę współpracy

Outsourcing funkcji IOD  | RODO - bieżące wsparcie

Pobierz prezentację

Wnioski z audytu mogą skutkować rekomendacjami lub koniecznością wprowadzenia poprawek w działaniach organizacji w zakresie ochrony danych osobowych. Audyt ten pomaga zminimalizować ryzyko naruszeń przepisów o ochronie danych, co jest niezbędne w kontekście coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Dlatego też wybór odpowiedniej osoby lub firmy do przeprowadzenia audytu zgodności z RODO jest kwestią kluczową i ma ogromne znaczenie dla skuteczności tego procesu.

quiz

Sprawdź co pamiętasz - za poprawną odpowiedź nagroda!

Z jakich elementów powinien składać się pełny audyt ochrony danych osobowych w organizacji:

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>