PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy umowa może zobowiązywać podmiot odbierający dane, do zaskarżania każdego żądania ujawnienia danych, otrzymanego od organu publicznego?

Nie. Zgodnie z klauzulą 15.2 SCC, podmiot odbierający dane musi zweryfikować, czy otrzymywane przez niego żądania są zgodne z prawem krajowym. Jeżeli podmiot odbierający dane uzna, iż istnieją uzasadnione podstawy do uznania żądania za niezgodne z prawem (np. jest oczywiste, że organ występujący z żądaniem przekroczył swoje uprawnienia), podmiot odbierający dane powinien skorzystać z procedur dostępnych w ramach prawa krajowego, w celu zakwestionowania otrzymanego żądania. Jeżeli podmiot odbierający dane zakwestionował żądanie i stoi na stanowisku, iż istnieją wystarczające podstawy do złożenia odwołania się od orzeczenia w pierwszej instancji, powinien złożyć takie odwołanie.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".