PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy możliwe jest dodanie dodatkowych klauzul do SCC lub włączenie SCC do umowy głównej?

Strony mogą uzupełnić SCC dodatkowymi klauzulami lub włączyć je do szerszej umowy głównej, o ile inne postanowienia umowy głównej nie są sprzeczne z SCC, bezpośrednio lub pośrednio, ani nie naruszają praw osób, których dane dotyczą.

Przykład:
jeżeli postanowienia SCC wymagają od stron wzajemnego informowania się lub współpracy, strony mogą uzgodnić dodatkowe postanowienia określające, w jaki sposób w praktyce będzie przebiegać komunikacja/współpraca między stronami.

Przykład:
zgodnie z postanowieniami SCC, podmiot odbierający dane ma obowiązek powiadomić podmiot przekazujący dane o naruszeniu ochrony danych, bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiadomości o naruszeniu. Strony mogą określić ramy czasowe, w jakich takie powiadomienie musi zostać dostarczone, bez naruszania ogólnej zasady (tj. bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 72 godziny odkąd odbierający dane dowiedział się o naruszeniu).

Przykład:
Klauzula 7.7 (w SCC dla administratorów i podmiotów przetwarzających), nakłada na podmiot przetwarzający obowiązek uzyskania upoważnienia od administratora, w celu zaangażowania podwykonawcy przetwarzania. Strony nie mogą zawrzeć w umowie głównej postanowień, które pozwalałyby podmiotowi przetwarzającemu dalej powierzyć dane, bez obowiązku konsultacji z administratorem, bądź zażądać od administratora udzielenia upoważnienia dalszego procesora, ponieważ takie postanowienie będzie bezpośrednio sprzeczne z klauzulą 7.7 SCC.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".