PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy możliwe jest dodanie dodatkowych klauzul do SCC lub włączenie SCC do umowy głównej?

ODPOWIEDŹ

Strony mogą uzupełnić SCC dodatkowymi klauzulami lub włączyć je do szerszej umowy głównej, o ile inne postanowienia umowy głównej nie są sprzeczne z SCC, bezpośrednio lub pośrednio, ani nie naruszają praw osób, których dane dotyczą.

Przykład:
jeżeli postanowienia SCC wymagają od stron wzajemnego informowania się lub współpracy, strony mogą uzgodnić dodatkowe postanowienia określające, w jaki sposób w praktyce będzie przebiegać komunikacja/współpraca między stronami.

Przykład:
zgodnie z postanowieniami SCC, podmiot odbierający dane ma obowiązek powiadomić podmiot przekazujący dane o naruszeniu ochrony danych, bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiadomości o naruszeniu. Strony mogą określić ramy czasowe, w jakich takie powiadomienie musi zostać dostarczone, bez naruszania ogólnej zasady (tj. bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 72 godziny odkąd odbierający dane dowiedział się o naruszeniu).

Przykład:
Klauzula 7.7 (w SCC dla administratorów i podmiotów przetwarzających), nakłada na podmiot przetwarzający obowiązek uzyskania upoważnienia od administratora, w celu zaangażowania podwykonawcy przetwarzania. Strony nie mogą zawrzeć w umowie głównej postanowień, które pozwalałyby podmiotowi przetwarzającemu dalej powierzyć dane, bez obowiązku konsultacji z administratorem, bądź zażądać od administratora udzielenia upoważnienia dalszego procesora, ponieważ takie postanowienie będzie bezpośrednio sprzeczne z klauzulą 7.7 SCC.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>