PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy istnieją wymagania dotyczące wyboru prawa właściwego dla umowy?

Klauzula 17 wymaga, aby strony wskazały prawo właściwe do stosowania SCC ("prawo właściwe"). W przypadku Modułu 1, 2 i 3 musi to być prawo jednego z państw członkowskich UE lub państw EOG. W przypadku Modułu 4 może to być również prawo kraju, który nie należy do EOG.

W przypadku wszystkich modułów właściwym musi być prawo krajowe, który umożliwia zastrzeżenie praw na rzecz osób trzecich. Oznacza to, że wybrane prawo musi zezwalać stronom umowy na zastrzeganie w drodze umowy praw, na które mogą powoływać się zainteresowane osoby, których dane osobowe zostaną przekazane na podstawie SCC.

W przypadku modułów 2 i 3, treść SCC wskazuje, że prawem właściwym będzie co do zasady prawo kraju EOG, w którym podmiot przekazujący dane ma siedzibę, chyba że prawo to nie pozwala na zastrzeganie praw na rzecz osób trzecich (w takim przypadku strony muszą wybrać inne prawo).

Klauzulę 17 należy interpretować w związku z klauzulą 4, w której wyjaśniono, że SCC należy interpretować w świetle przepisów RODO - w szczególności tam, gdzie użyto terminów zdefiniowanych w RODO. SCC nie powinny być interpretowane w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w RODO. Prawo właściwe, uzgodnione wskazane w klauzuli 17 będzie jednak miało znaczenie, na przykład w przypadku obliczania terminów.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".


„Nie potrzebujemy dokumentacji IT, wiemy jak mamy działać”

Jesteś tego pewien?

Zamów
audyt IT