Kalkulator analizy ryzyka w RODO

Sprawdź, czy zabezpieczenia, które stosujesz są skuteczne. Skorzystaj z poniższego kalkulatora i wypełnij treścią neutralne technologicznie RODO.

Jeżeli potrzebujesz większego wsparcia, skorzystaj z Dr RODO, gdzie znajdziesz gotową listę zasobów (ponad 150 pozycji), dla których wskazaliśmy związane z nimi podatności i zagrożenia oraz opis najczęściej stosowanych zabezpieczeń. Jeżeli chcesz, abyśmy wykonali analizę ryzyka za Ciebie, skontaktuj się z  naszymi doradcami.

dowiedz się więcej Wykonaj analizę

Tomasz Ochocki

Zgodność z RODO to m.in. prawidłowo odebrane zgody na przetwarzanie danych osobowych, czytelne klauzule informacyjne oraz starannie prowadzony rejestr czynności przetwarzania. Cały ten wysiłek może pójść na marne, jeśli dane, które Twoja organizacja tak pieczołowicie zbierała, zostaną utracone, zmodyfikowane lub ujawnione nieuprawnionym osobom.

Niezależnie od tego, czy jesteś administratorem, czy podmiotem przetwarzającym, art. 32 RODO wymaga od Ciebie, abyś zapewnił bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Jest na to tylko jeden sposób – analiza ryzyka. Dla ułatwienia jej przeprowadzenia przedstawiamy nasz kalkulator, dzięki któremu krok po kroku dokonasz takiej ewaluacji. Stanowi ona cenną wskazówkę dla osób, które nie posiadają bogatego doświadczenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, ale chcą zapewnić bezpieczeństwo danych i wywiązać się z nałożonych przez RODO obowiązków. W artykule „Analiza ryzyka dla pracy zdalnej” krok po kroku omawiamy ten proces w odniesieniu do popularnego home office’u.

Nasz kalkulator pomoże Ci:
- zrobić analizę ryzyka (art. 32 RODO),
- wdrożyć ochronę danych osobowych w fazie projektowania (art. 25 RODO),
- ocenić czy wdrożone przez Ciebie po incydencie zabezpieczenia są skuteczne (art. 33 RODO).

Wykonaj analizę ryzyka

1Analizowany zasób

Grupa zasobów
Grupa zasobów oznacza kategorie aktywów zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych.
Nazwa zasobu
Wskaż zasób, który będziesz analizował. Postaraj się być maksymalnie precyzyjny. Zalecamy odrębną analizę ryzyka wszędzie tam, gdzie spodziewasz się różnych wyników (np. indywidualne komputery poszczególnych pracowników oraz komputery ulokowane w pomieszczeniach ogólnodostępnych).

2Identyfikowanie zagrożeń

Zagrożenie?
Źródło?
Wybierz odpowiedź
Wybierz odpowiedź
Wybierz odpowiedź
Wybierz odpowiedź
Wybierz odpowiedź

3Identyfikowanie zabezpieczeń

Zabezpieczenia techniczne
Opisz, jakie techniczne środki ochrony danych stosujesz (np. szyfrowanie danych, mechanizm 2FA, kopie zapasowe, monitoring wizyjny, system antywirusowy).
Opis zabezpieczeń organizacyjnych
Opisz, jakie organizacyjne środki ochrony danych stosujesz (np. szkolenie personelu, upoważnienie do przetwarzania danych, stosowne polityki i procedury przetwarzania danych, zapisy umowne).

4Identyfikowanie podatności

Wskaż podatność mogącą doprowadzić do materializacji zagrożenia nr 1
Wskaż luki, uchybienia i inne czynniki, które mogą się zmaterializować (np. brak szyfrowania dysków twardych, brak szkoleń dla personelu, brak kopii zapasowych, monitory ustawione w stronę osób postronnych odwiedzających organizację). W przypadku przekroczenia akceptowanego poziomu ryzyka, zidentyfikowane podatności będą podstawą do wydania rekomendacji.
Wskaż podatność mogącą doprowadzić do materializacji zagrożenia nr 2
Wskaż luki, uchybienia i inne czynniki, które mogą się zmaterializować (np. brak szyfrowania dysków twardych, brak szkoleń dla personelu, brak kopii zapasowych, monitory ustawione w stronę osób postronnych odwiedzających organizację). W przypadku przekroczenia akceptowanego poziomu ryzyka, zidentyfikowane podatności będą podstawą do wydania rekomendacji.
Wskaż podatność mogącą doprowadzić do materializacji zagrożenia nr 3
Wskaż luki, uchybienia i inne czynniki, które mogą się zmaterializować (np. brak szyfrowania dysków twardych, brak szkoleń dla personelu, brak kopii zapasowych, monitory ustawione w stronę osób postronnych odwiedzających organizację). W przypadku przekroczenia akceptowanego poziomu ryzyka, zidentyfikowane podatności będą podstawą do wydania rekomendacji.
Wskaż podatność mogącą doprowadzić do materializacji zagrożenia nr 4
Wskaż luki, uchybienia i inne czynniki, które mogą się zmaterializować (np. brak szyfrowania dysków twardych, brak szkoleń dla personelu, brak kopii zapasowych, monitory ustawione w stronę osób postronnych odwiedzających organizację). W przypadku przekroczenia akceptowanego poziomu ryzyka, zidentyfikowane podatności będą podstawą do wydania rekomendacji.
Wskaż podatność mogącą doprowadzić do materializacji zagrożenia nr 5
Wskaż luki, uchybienia i inne czynniki, które mogą się zmaterializować (np. brak szyfrowania dysków twardych, brak szkoleń dla personelu, brak kopii zapasowych, monitory ustawione w stronę osób postronnych odwiedzających organizację). W przypadku przekroczenia akceptowanego poziomu ryzyka, zidentyfikowane podatności będą podstawą do wydania rekomendacji.

5Szacowanie ryzyka

LEGENDA

W oparciu o poniższą legendę oszacuj prawdopodobieństwo zagrożenia:

(1) niskie prawdopodobieństwo – zmaterializowanie się zagrożenia w związku z wykorzystaniem podatności zasobów biorących udział w operacjach przetwarzania nie wydaje się możliwe dla wybranych źródeł ryzyka;

(2) średnie prawdopodobieństwo – zmaterializowanie się zagrożenia w związku z wykorzystaniem podatności zasobów biorących udział w operacjach przetwarzania wydaje się trudne dla wybranych źródeł ryzyka;

(3) wysokie prawdopodobieństwo – zmaterializowanie się zagrożenia w związku z wykorzystaniem podatności zasobów biorących udział w operacjach przetwarzania wydaje się możliwe dla wybranych źródeł ryzyka;

(4) bardzo wysokie prawdopodobieństwo – zmaterializowanie się zagrożenia w związku z wykorzystaniem podatności zasobów biorących udział w operacjach przetwarzania wydaje się nadzwyczaj łatwe dla wybranych źródeł ryzyka.

W oparciu o poniższą legendę oszacuj skutki zagrożenia dla praw i wolności osób których dane dotyczą:

(1) niskie skutki – osoby, których dane dotyczą, nie zostaną dotknięte skutkami naruszenia albo spotkają je drobne niedogodności, które pokonają bez najmniejszych problemów (czas potrzebny na ponowne wprowadzenie danych, zniecierpliwienie, irytacja itp.);

(2) średnie skutki – osoby, których dane dotyczą, mogą napotkać znaczące niedogodności, które będą w stanie pokonać mimo pewnych trudności (dodatkowe koszty, strach, niezrozumienie, stres, drobne fizyczne urazy itp.);

(3) wysokie skutki – osoby, których dane dotyczą, mogą napotkać znaczące niedogodności, które powinny być w stanie pokonać, ale z poważnymi trudnościami (oszustwa finansowe, wpis na listę nieobsługiwanych klientów w bankach, szkody majątkowe, utrata zatrudnienia, pozwy, pogorszony stan zdrowia itp.);

(4) bardzo wysokie skutki – osoby, których dane dotyczą, mogą napotkać znaczące, a nawet nieodwracalne konsekwencje, których mogą nie pokonać (finansowe tarapaty, wynikające np. z niespłaconego długu lub niezdolności do pracy, długotrwałe psychologiczne lub fizyczne urazy, śmierć itp.).

Zagrożenie?
Prawdopodobieństwo
Skutki
Ryzyko
Brak danych
Wybierz
1 2 3 4
Wybierz
1 2 3 4
Niskie
Brak danych
Wybierz
1 2 3 4
Wybierz
1 2 3 4
Niskie
Brak danych
Wybierz
1 2 3 4
Wybierz
1 2 3 4
Niskie
Brak danych
Wybierz
1 2 3 4
Wybierz
1 2 3 4
Niskie
Brak danych
Wybierz
1 2 3 4
Wybierz
1 2 3 4
Niskie

6Planowany sposób reakcji na ryzyko

Wskaż, w jaki sposób zamierzasz postępować ze zidentyfikowanym ryzykiem

Zagrożenie?
Ryzyko
Sposób postępowania z ryzykiem
Rekomendacje
Brak danych
Niskie
Brak danych
Niskie
Brak danych
Niskie
Brak danych
Niskie
Brak danych
Niskie

Przykład uzupełnienia kalkulatora - zobacz film

Cezary Lutyński

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie ryzyka?
Zapytaj doradcę

UMÓW TERMIN

Zastrzeżenie

Aby uzyskać miarodajny wynik i propozycję oceny ryzyka, należy wypełnić wszystkie pola kalkulatora. Każdy aspekt bezpieczeństwa danych osobowych powinien być analizowany indywidualnie, w szczególności w zakresie wykonania obowiązków określonych w art. 24 i 32 RODO. Z tego względu niniejszy kalkulator może stanowić co najwyżej narzędzie pomocnicze i nie może być samodzielną podstawą podejmowania decyzji przez jakikolwiek podmiot lub osobę, które korzystają z kalkulatora na własną odpowiedzialność. ODO 24 sp. z o o. nie ponosi odpowiedzialności względem jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, za jakiekolwiek skutki pośrednie lub bezpośrednie korzystania z kalkulatora, w szczególności w postaci szkód, obowiązku zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, nałożonych kar administracyjnych, utraty korzyści lub innych negatywnych konsekwencji.


Kalkulator analizy ryzyka

- + Co to jest analiza ryzyka w kontekście RODO?

Analiza ryzyka w kontekście RODO to proces identyfikacji, oceny i klasyfikacji ryzyka związanego z danymi osobowymi, których firma lub organizacja jest odpowiedzialna. Jest to kluczowy element do zapewnienia zgodności z RODO.

Analiza ryzyka ma na celu:

 • Zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla danych osobowych, takie jak kradzież nośników, atak hakerski, utrata dokumentów.
 • Ocenić poziom ryzyka związanego z każdym potencjalnym zagrożeniem, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia i potencjalne konsekwencje.
 • Wskazać środki, które można podjąć w celu zminimalizowania ryzykatakie jak technologie zwiększające bezpieczeństwo procedury czy szkolenia.

Analiza ryzyka jest może być przeprowadzana przez inspektorów ochrony danych lub specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji. Jest to dynamiczny proces, który powinien być regularnie aktualizowany, aby uwzględnić nowe zagrożenia, zmiany w sposobie przetwarzania danych lub zmiany w prawie.

- + Jak przeprowadzić analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych zgodnie z RODO?

Analiza ryzyka w kontekście RODO obejmuje kilka kroków, które można podzielić na następujące etapy:

 • Przygotowanie kontekstu przetwarzania danych i ryzyka: Ten etap wymaga zidentyfikowania i opisania operacji i celów przetwarzania danych osobowych. Kierownicy różnych działów w organizacji powinni otrzymać arkusz opisu operacji przetwarzania i instrukcje, jak go wypełnić. Można także przeprowadzić warsztaty z kierownikami komórek organizacyjnych, aby pomóc im zrozumieć, jak prawidłowo wypełniać arkusz.
 • Analiza operacji przetwarzania: Drugim krokiem jest przeprowadzenie analizy operacji przetwarzania pod kątem spełnienia wymagań RODO. Należy ocenić, czy operacje przetwarzania są niezbędne i proporcjonalne do celów. Warto także przeprowadzić audyt zgodności operacji przetwarzania z wymogami RODO.
 • Pomiar i analiza ryzyka: Ten etap polega na szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zdefiniowanych zagrożeń, a także określeniu wartości skutków ich wystąpienia.
 • Szacowanie prawdopodobieństwa i określenie wartości prawdopodobnych strat: Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, można na przykład użyć skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza brak realnej szansy wystąpienia zagrożenia, a 4 oznacza, że zagrożenie jest realne lub bardzo realne. Skutki mogą obejmować utratę kontroli nad danymi osobowymi, ograniczenie praw, dyskryminację, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, strata finansowa, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji, naruszenie dobrego imienia, naruszenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową i wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne. Do szacowania prawdopodobieństwa i skutków zaleca się stosowanie podejścia łączonego, czyli ilościowo-jakościowego,. Jest to podejście, w którym nadajemy elementom oceny ryzyka określone wartości liczbowe i jednocześnie opisowo klasyfikujemy potencjalne następstwa.
 • Ocena ryzyka: Polega na porównywaniu wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka, aby stwierdzić, czy ryzyko lub jego wielkość są akceptowalne bądź niedopuszczalne.
 • Postępowanie z ryzykiem: Po ocenie ryzyka, można podjąć kroki w celu zmodyfikowania ryzyka. Może to obejmować akceptację ryzyka, unikanie ryzyka, monitorowanie, zmniejszenie poziomu ryzyka, , dzielenie ryzyka z innymi stronami.
 • Informowanie i konsultowanie ryzyka: Jest to ciągły proces zapewniania, przekazywania lub uzyskiwania informacji o ryzykach. Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania procesu zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji.

Wszystkie te kroki powinny być odpowiednio udokumentowane, a proces analizy ryzyka powinien być cykliczny, ponieważ ryzyko i sposoby jego zarządzania mogą się zmieniać wraz z upływem czasu.

- + Kiedy jest wymagane przeprowadzenie analizy ryzyka na gruncie RODO?

Analiza ryzyka powinna być przeprowadzona na początku każdej nowej inicjatywy organizacyjnej, technicznej lub biznesowej, która obejmuje przetwarzanie danych osobowych, aby zrozumieć, jakie ryzyka związane mogą wynikać z tego działania.

- + Jakie elementy powinna zawierać analiza ryzyka zgodnie z RODO?

Analiza ryzyka na gruncie RODO to proces, który ma na celu ocenę i zrozumienie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności powinna obejmować następujące elementy:

 • Kontekst przetwarzania danych: Należy dokładnie opisać operacje i cele przetwarzania danych. Powinno to obejmować typy danych, które są przetwarzane, jak są przechowywane, kto ma do nich dostęp, jak są używane i z jakim celem.
 • Identyfikacja zagrożeń: Trzeba zidentyfikować i opisać potencjalne zagrożenia dla danych osobowych, które mogą wynikać z różnych źródeł, takich jak cyberataki, błędy ludzkie, awarie systemów itp.
 • Ocena prawdopodobieństwa i wpływu: Każde zagrożenie powinno być ocenione pod kątem prawdopodobieństwa jego wystąpienia i potencjalnego wpływu na prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Obejmuje to szacowanie zarówno prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia, jak i potencjalnej szkody, jaka mogłaby wyniknąć z takiego zdarzenia.
 • Określenie poziomu ryzyka: Na podstawie oceny prawdopodobieństwa i wpływu, powinien być określony ogólny poziom ryzyka związanego z każdym zagrożeniem.
 • Rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem: W oparciu o poziom ryzyka, powinny być przedstawione zalecenia dotyczące zarządzania tym ryzykiem. Mogą one obejmować różne środki, takie jak zabezpieczenia techniczne, procedury zarządzania, szkolenia personelu itp.
 • Ocena ryzyka: Analiza ryzyka powinna także zawierać ocenę ryzyka, która porównuje wyniki analizy ryzyka z kryteriami ryzyka, aby określić, czy ryzyko jest akceptowalne czy też wymaga dalszego działania.
 • Komunikacja i konsultacje: Proces analizy ryzyka powinien także obejmować komunikację i konsultacje z kluczowymi interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci, regulatorzy itp.
 • Monitoring i przegląd: Analiza ryzyka powinna być procesem ciągłym, który jest regularnie monitorowany i aktualizowany, aby uwzględnić nowe zagrożenia, zmiany w sposobie przetwarzania danych lub zmiany w prawie.

Wszystkie powyższe elementy powinny być odpowiednio udokumentowane, a cały proces powinien być przeprowadzony w sposób transparentny i zgodny z wymogami RODO.

- + Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia analizy ryzyka na gruncie RODO?

Nieprzeprowadzenie analizy ryzyka na gruncie RODO może prowadzić do szeregu konsekwencji, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich:

 • Kary finansowe: RODO przewiduje surowe sankcje finansowe za niezgodność. W zależności od natury naruszenia, kary mogą wynosić do 20 milionów euro lub 4% globalnego obrotu rocznego firmy, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
 • Zagrożenia dla reputacji: Naruszenie danych osobowych może poważnie zaszkodzić reputacji firmy. Klienci mogą stracić zaufanie do firmy, jeśli uznają, że ich dane osobowe nie są odpowiednio chronione.
 • Skutki prawne: Poza finansowymi konsekwencjami regulacyjnymi, organizacje mogą również zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej przez osoby, których prawa zostały naruszone.
 • Utrata biznesu: Jeżeli klienci uznają, że organizacja nie przestrzega przepisów RODO, mogą zdecydować się na rezygnację ze współpracy na rzecz bardziej niezawodnych kontrahentów.
 • Koszty związane z incydentem: W przypadku naruszenia ochrony danych, organizacja może ponieść znaczne koszty związane z incydentem w tym m.in.: koszty komunikacji z osobami, których dane zostały naruszone, koszty obsługi prawnej, koszty technologiczne związane z naprawą luk w zabezpieczeniach oraz koszty związane z przywróceniem reputacji firmy.

- + Jak często powinienem przeprowadzać analizę ryzyka zgodnie z RODO?

Analiza ryzyka powinna być przeprowadzana regularnie, niemniej nie ma konkretnego harmonogramu, który określa, jak często należy przeprowadzać analizy ryzyka, ponieważ będzie to zależało od specyfiki organizacji, rodzajów danych, które przetwarza, i sektora, w którym działa.

Dobre praktyki sugerują, że analizy ryzyka powinny być przeprowadzane co najmniej raz do roku, lub częściej w zależności od specyfiki działalności. Ważne jest przy tym, aby przeprowadzać analizę ryzyka również wtedy, gdy następują istotne zmiany w organizacji, takie jak wprowadzenie nowych systemów, zmiana procesów przetwarzania danych, wprowadzenie nowych produktów lub usług, które mogą mieć wpływ na dane osobowe, lub w przypadku wystąpienia incydentu związanego z ochroną danych.

Wszystko to powinno być częścią ciągłego procesu zarządzania ryzykiem w organizacji.

- + Czy małe firmy również muszą przeprowadzać analizę ryzyka zgodnie z RODO?

Tak, wymagania RODO odnoszą się do wszystkich organizacji przetwarzających dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, niezależnie od ich wielkości. To oznacza, że małe firmy muszą również przeprowadzać analizy ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych, aby zrozumieć i zminimalizować potencjalne zagrożenia dla prywatności osób, których dane są przetwarzane.

- + Jakie narzędzia mogę wykorzystać do przeprowadzenia analizy ryzyka na gruncie RODO?

Do przeprowadzenia analizy ryzyka na gruncie RODO można wykorzystać różne narzędzia. Wybór konkretnego narzędzia będzie zależał od wielu czynników, takich jak wielkość organizacji, rodzaj przetwarzanych danych osobowych i poziom dojrzałości programu ochrony danych.

Przykładem narzędzia może być arkusz kalkulacyjny (np. w programie Excel), który uwzględnia różne rodzaje ryzyka, prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz potencjalne skutki.

Możliwe jest również skorzystanie z dedykowanych narzędzi do zarządzania ryzykiem, które mogą pomóc w systematycznym przeprowadzaniu i dokumentowaniu analizy ryzyka. Takie narzędzia często oferują dodatkowe funkcje, takie jak śledzenie zmian w ryzyku, tworzenie raportów i integracja z innymi systemami zarządzania.

- + Kto powinien przeprowadzić analizę ryzyka na gruncie RODO w mojej organizacji?

Analiza ryzyka zgodnie z RODO powinna być przeprowadzana przez osoby odpowiedzialne za ochronę danych w Twojej organizacji. Oto przykłady różnych osób, które mogą być zaangażowane w ten proces:

 • Inspektor ochrony danych (IOD): Jeśli Twoja organizacja ma wyznaczonego IOD, ta osoba będzie miała główne obowiązki w przeprowadzaniu analizy ryzyka. IOD jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności z RODO, a analiza ryzyka jest kluczowym narzędziem do tego celu.
 • Kierownictwo: Często wymagane jest zaangażowanie kadry zarządzającej, zwłaszcza jeśli analiza ryzyka może wpływać na strategiczne decyzje dotyczące przetwarzania danych.
 • Zespół IT: Zespół IT będzie często zaangażowany, zwłaszcza bowiem analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń technicznych, takich jak cyberbezpieczeństwo.
 • Zespół ds. compliance: Jeśli istnieje, powinien być włączony do procesu przeprowadzenia analizy ryzyka lub wsparcia IOD w tym procesie.

Firmy mogą zdecydować się na zewnętrzne wsparcie, takie jak eksperci ds. ochrony danych, aby pomóc w przeprowadzeniu analizy ryzyka, w szczególności jeśli nie mają odpowiednich zasobów lub specjalistycznej wiedzy technicznej.

- + Jak mogę ocenić skuteczność przeprowadzonej analizy ryzyka na gruncie RODO?

Ocena skuteczności przeprowadzonej analizy ryzyka pomaga w zapewnieniu, że analiza jest dokładna, aktualna i że wdrożone środki zaradcze są skuteczne. Skuteczność analizy można weryfikować poprzez wiele działań:

 • Dokumentacja i przegląd Pierwszym krokiem jest zapewnienie, że wszystkie aspekty analizy ryzyka są odpowiednio udokumentowane, w tym kontekst przetwarzania, zidentyfikowane zagrożenia, ocena ryzyka i zalecane środki zaradcze. Taka dokumentacja powinna być regularnie przeglądana i aktualizowana, aby odzwierciedlać wszelkie zmiany w kontekście przetwarzania lub nowo zidentyfikowane zagrożenia.
 • Sprawdzenie wdrożenia środków zaradczych: Po zidentyfikowaniu potrzebnych środków zaradczych, ważne jest, aby sprawdzić, czy zostały one prawidłowo wdrożone. Może to być audyt technicznych środków bezpieczeństwa, przegląd polityk i procedur, a także szkolenia personelu.
 • Testowanie i audyty: Skuteczność analizy ryzyka i wdrożonych środków zaradczych można również ocenić poprzez regularne testy i audyty. Może to obejmować testy penetracyjne systemów informatycznych, audyty zgodności z RODO, a także symulacje sytuacji kryzysowych, takich jak incydenty związane z ochroną danych.
 • Ocena reakcji na incydenty: Jeśli wystąpią jakiekolwiek incydenty związane z ochroną danych, takie jak naruszenia bezpieczeństwa, te incydenty powinny być analizowane, aby ocenić, czy odpowiednia analiza ryzyka prawidłowo zidentyfikowała ryzyko, jak skutecznie zareagowano na incydent i czy są potrzebne dodatkowe środki zaradcze.
 • Opinie i konsultacje: Opinie innych zainteresowanych stron, takich jak pracownicy czy klienci mogą również dostarczyć cennych informacji na temat skuteczności analizy.

Ocena skuteczności analizy ryzyka powinna być procesem ciągłym, a nie jednorazowym działaniem. Regularne przeglądy i aktualizacje są kluczem do utrzymania skutecznego procesu zarządzania ryzykiem związanym z ochroną danych.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>