Analiza ryzyka dla zasobów - udostępniamy formularz

Analizy ryzyka dokonuje każdy administrator lub podmiot przetwarzający, ponieważ jest to najbardziej efektywny sposób na realizację wymogów art. 32 RODO. Dzięki wykryciu luk w zabezpieczeniach zasobów, będziesz mógł lepiej zabezpieczyć nie tylko dane osobowe, ale także całą swoją organizację.

Czym jest analiza ryzyka?

 • Analiza ryzyka to skrócone pojęcie, pod którym rozumiemy analizę możliwości wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych na konkretnym zasobie przetwarzającym dane (np. laptopie, drukarce, serwerze, w pokoju archiwum). Podczas analizy bierzemy pod uwagę także aktualny poziom zabezpieczeń.
 • Naruszenia ochrony danych osobowych to przykładowo:
  • przetwarzanie nieprawidłowych lub niepełnych danych,
  • nieuprawniony dostęp do danych osobowych,
  • nieuprawnione ujawnienie lub udostępnienie danych osobowych,
  • przypadkowe lub nieuprawnione zniszczenie, utrata lub uszkodzenie danych osobowych,
  • nieuprawniona modyfikacja danych osobowych.

W jakim zakresie dokonywać analizy ryzyka?

 • Analizy ryzyka dokonujemy całościowo dla wszystkich typów zasobów przetwarzających dane osobowe. W innym przypadku nie będziemy w stanie stwierdzić, że nasza organizacja wykryła wszystkie najważniejsze luki w zabezpieczeniach informacji. Przykładowo, jeśli nie przeanalizujemy ryzyka dla gniazd LAN, to przy wdrożeniu RODO możemy pominąć zagrożenie podłączeniem się do sieci firmowej przez gości oczekujących w obszarze, gdzie takie gniazda są dostępne.
 • Kiedy ostatnio
  robiłeś analizę ryzyka?

  Ryzyko i DPIA są podstawowymi elementami budowy systemu ochrony danych.
  ZAMÓW OFERTĘ
  Aby przygotować się do analizy ryzyka, proszę sporządzić listę typów zasobów przetwarzających dane osobowe (np. serwerów, laptopów, niszczarek, dokumentów w wersji papierowej). W dużej organizacji jest ich zwykle tak wiele, że warto sklasyfikować je w ramach grup zasobów:
  • infrastruktura sieciowa (WAN i LAN),
  • infrastruktura serwerowni,
  • sprzęt biurowy (osobisty),
  • sprzęt biurowy (ogólnodostępny),
  • systemy operacyjne i aplikacje,
  • strony internetowe przetwarzające dane osobowe,
  • formaty plików (dane nieustrukturyzowane),
  • personel własny,
  • personel zewnętrzny i goście,
  • główne lokalizacje i obszary krytyczne,
  • umowy krytyczne
  • dokumenty w formie papierowej.

Jak dokonać analizy ryzyka?

Kroki analizy ryzyka:

Ocena wartości zasobu w zależności od tego, jakie dane przetwarza. Przykładowa skala:
1 - Zasób jest wykorzystywany do przetwarzania danych w procesie o małym lub znikomym znaczeniu dla realizacji celów biznesowych.
2 - Zasób jest wykorzystywany do przetwarzania danych w procesie o kluczowym lub średnim znaczeniu dla realizacji celów biznesowych.
Identyfikacja poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przykładowa skala – zabezpieczenia techniczne:
3 - Do zabezpieczenia wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania, posiadające certyfikację bezpieczeństwa.
2 - Zasób został zasób został objęty ochroną z zastosowaniem rozwiązań technologicznych lub technicznych.
1- Zasób nie posiada zabezpieczeń technologicznych lub technicznych. Przykładowa skala – zabezpieczenia organizacyjne:
3 - Zabezpieczenia organizacyjne są wdrożone i podlegają okresowym, niezależnym przeglądom.
2 - Zasób został objęty ochroną organizacyjną, prawną, finansową lub ubezpieczeniową.
1 - Zasób nie został objęty ochroną organizacyjną, prawną, finansową lub ubezpieczeniową.
Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych.

Do każdego z następujących zagrożeń przypisujemy wartość punktową reprezentującą możliwość jego wystąpienia:
 • zniszczenia fizyczne,
 • utrata usług i awarie techniczne,
 • naruszenie bezpieczeństwa informacji,
 • nieautoryzowane działania,
 • naruszenie bezpieczeństwa funkcji.
Na koniec sumujemy wszystkie przyjęte wartości jako łączne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń.
Przykładowa skala:
1 - Wystąpienie zdarzenia jest mało realne lub zdarzenie miało miejsce miało miejsce w przeszłości, ale nie wystąpiło w ciągu ostatnich trzech lat.
2 - Wystąpienie zdarzenia jest realne lub zdarzenie wystąpiło w ciągu ostatnich trzech lat.
3 - Wystąpienie zdarzenia jest wysoce realne lub zdarzenie wystąpiło w ciągu ostatniego roku.
4 - Wystąpienie zdarzenia jest nieuchronne lub zdarzenie wystąpiło w ciągu ostatniego miesiąca.
Nie dotyczy lub brak zagrożenia - Zagrożenie nie może wystąpić dla danego zasobu (np. zniszczenia fizyczne nie dotyczą oprogramowania).
Ocena efektywności zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przykładowa skala (oddzielnie oceniamy efektywność zabezpieczeń technicznych, oddzielnie zabezpieczeń organizacyjnych:
3 - Zabezpieczenia są testowane, zostały ocenione jako skuteczne i nie wykryto nieprawidłowości.
2 - Zabezpieczenia nie są testowane, ale zostały ocenione jako skuteczne.
1 - Zabezpieczenia nie są testowane i nie są skuteczne lub są testowane i nie są skuteczne.
Opis, z czego wynika możliwość wystąpienia zagrożenia (podatności). Należy opisać słabości zasobu, które mogą być wykorzystane przez zidentyfikowane zagrożenia. Należy m.in. określić, jakiego zagrożenia dotyczy podatność oraz odpowiedzieć, czy w przeszłości doszło już do incydentu. (źródło: ISO 27000).
Identyfikacja możliwych finansowych i wizerunkowych skutków naruszeń. Przykładowa skala (skutki finansowe):
5 - katastrofa finansowa,
4 - znaczny wpływ na finanse,
3 - umiarkowany wpływ na finanse,
2 - nieznaczny wpływ na finanse,
1 - brak wpływu.

Przykładowa skala (skutki wizerunkowe):
5 - długoterminowe negatywne informacje w branży,
4 - krótkoterminowe negatywne informacje w branży,
3 - zwiększona liczba skarg, wniosków, listów, telefonów do organizacji,
2 - negatywne informacje wewnątrz powodujące niestabilność,
1 - brak negatywnych skutków wizerunkowych zarówno ogólnopolskich jak i wewnątrz organizacji.

Obliczenie poziomu ryzyka. Poziom ryzyka to wielkość ryzyka wyrażona w kategoriach kombinacji następstw oraz ich prawdopodobieństw (ISO 27000, pkt 2.44). Wylicza się z następującego wzoru:

Wr = [WA x P x (Of + Or) ] / [(ZBT + ZBO) x (EfZBT + EfZBO)]

Gdzie:

Wr - Wartość ryzyka;
WA – Wartość zasobu (aktywu);
P – Łączne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń;
Of – Oddziaływanie na finanse;
Or – Oddziaływanie na reputację;
ZBT – Istniejące zabezpieczenie techniczne;
ZBO – Istniejące zabezpieczenie organizacyjne;
EfZBT – Efektywność istniejącego zabezpieczenia technicznego;
EfZBA – Efektywność istniejącego zabezpieczenia organizacyjnego.
Ocenia, czy ryzyko jest akceptowalne, czy też należy z nim postępować.

Gdy obliczymy już poziomy ryzyka dla wszystkich zasobów, należy uporządkować wyniki od największego do najmniejszego. W ten sposób będzie jasne, które zasoby powodują najwyższe zagrożenie.

Sugerujemy, aby wydać rekomendacje i zaplanować działania minimalizujące ryzyko w pierwszej kolejności dla zasobów, które przekraczają próg akceptowalności.
Próg akceptowalności wyznaczamy w oparciu o zasadę Pareta, zgodnie z którą 20% ryzyk o największej wartości punktowej jest przyczyną 80% pojawiających się zagrożeń i problemów w organizacji. Matematyczny wzór, na podstawie którego oblicza się wartość akceptowalności ryzyka, to:

RAKC = (RMAX – RMIN) x 0,8 + RMIN.
Legenda:
 • RAKC – wartość progu akceptowalności ryzyka.
 • RMAX – ryzyko o drugiej największej wartości (po odrzuceniu wartości skrajnej).
 • RMIN - ryzyko o drugiej najmniejszej wartości (po odrzuceniu wartości skrajnej).

Analiza ryzyka - udostępniamy formularz
Korzystając z udostępnionego pliku, krok po kroku dokonasz analizy ryzyka: zidentyfikujesz zabezpieczenia, wskażesz podatności, a także zagrożenia i ich możliwe następstwa. Na tej podstawie, obliczysz poziom ryzyka i odpowiesz, czy ryzyko przekracza próg akceptowalności.
Pobierz  

Analizy ryzyka dokonuje każdy administrator lub podmiot przetwarzający, ponieważ jest to najbardziej efektywny sposób na realizację wymogów art. 32 RODO. Dzięki wykryciu luk w zabezpieczeniach zasobów, będziesz mógł lepiej zabezpieczyć nie tylko dane osobowe, ale także całą swoją organizację. Kompletne informacje na temat analizy ryzyka znajdziesz w podręcznikach organu nadzorczego „Podejście oparte na ryzyku”: cz. 1cz. 2.

Jeśli ten temat Cię zaciekawił, koniecznie skontaktuj się z Cezarym Lutyńskim. Nie tylko omówi z Tobą analizę ryzyka w Twojej firmie, ale także wskaże konkretne rozwiązania.

Czytaj także:

-
4.62/5 (42) 1
Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>