PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy SCC można wykorzystywać tylko do międzynarodowego przekazywania danych w ramach RODO?

SCC z EOG zostały zatwierdzone przez kilka innych jurysdykcji, jako mechanizm przekazywania danych (np. Zjednoczone Królestwo1 i Szwajcaria2 ). Zatwierdzenie takie nastąpiło w ramach krajowych przepisów o ochronie danych, przy ograniczonym, formalnym dostosowaniu SCC do krajowego porządku prawnego. Może to znacznie ułatwić przestrzeganie obowiązujących przepisów, zarówno firmom działającym, jak i w tych jurysdykcjach.

Niektóre państwa opracowały wzorcowe klauzule, które mają wiele cech wspólnych z europejskimi SCC. Takie klauzule zostały opracowane zarówno na poziomie krajowym (np. Nowa Zelandia3 , Argentyna), jak i w ramach organizacji regionalnych (np. klauzule przyjęte przez Iberoamerykańską Sieć Ochrony Danych4 i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej5 ). Prace nad wzorcowymi klauzulami dotyczącymi przekazywania danych za granicę toczą się także w ramach Komitetu Konsultacyjnego Konwencji nr 108 Rady Europy.