PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy kilka modułów może być zastosowanych przez te same strony w tym samym czasie?

Tak. Jak wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie 26, strony muszą wybrać moduł(y) odpowiadający(e) zaistniałemu stanowi faktycznemu. Może się zdarzyć, że strony będą pełnić różne role w odniesieniu do różnych transferów danych, odbywających się między nimi w ramach łączącego ich stosunku umownego. W takim  przypadku strony powinny skorzystać z odpowiedniego modułu, dla każdego transferu danych. Na  przykład,
w przypadku niektórych transferów danych dokonywanych przez administratora (podmiot przekazujący dane), podmiot odbierający dane może działać jako administrator, podczas gdy w przypadku innych transferów, może być podmiotem przetwarzającym. W takim przypadku strony mogą stosować zarówno Moduł 1 (dla tych transferów, dla których zarówno podmiot przekazujący dane, jak i podmiot odbierający dane działają jako administratorzy danych), jak i Moduł 2 (dla tych transferów, dla których podmiot przekazujący dane działa jako administrator, a podmiot odbierający dane jako podmiot przetwarzający).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".