Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Pseudonimizacja – wytyczne ENISA rzucają nowe światło na jej użyteczność

Kara

Publikacja wytycznych w zakresie technik i najlepszych praktyk pseudonimizacji oraz wytycznych w zakresie kształtowania technologii w zgodzie z przepisami RODO – przegląd dotyczący pseudonimizacji danych przez Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) ułatwia zrozumienie tej tematyki wszystkim, którzy chcą nie tylko zabezpieczyć dane, lecz także poznać inne korzyści pseudonimizacji.

Poniżej w skrócie przedstawiamy najciekawsze wątki.

Pseudonimizacja – czym jest, jakie są jej cele i kiedy jest efektywna?

Pseudonimizacja to proces odłączania tożsamości osoby od danych, które jej dotyczą. Proces ten polega typowo na zamianie jednego identyfikatora osobistego lub kilku (np. imienia, adresu e-mail, numeru PESEL) na tzw. pseudonim, taki jak losowo wygenerowane wartości.

Ponieważ pseudonimizacja może być odwracalna, należy odróżnić od niej anonimizację, tzn. proces zmiany danych osobowych w taki sposób, że osoba fizyczna nie może być już ani bezpośrednio, ani pośrednio zidentyfikowana zarówno przez administratora, jak i we współpracy z jakąkolwiek stroną trzecią.

Najbardziej typowe cele pseudonimizacji to:

 • ukrycie prawdziwej tożsamości osoby, której dane dotyczą,
 • ograniczenie możliwości powiązania danych z różnych domen,
 • minimalizacja danych i ograniczenie dostępu osobom, którym do pracy wystarczy dostęp do pseudonimów,
 • zapewnienie prawidłowości danych (np. kody kreskowe i kody QR).

Efektywność pseudonimizacji mającej na celu zabezpieczenie danych ocenia się według następujących kryteriów:

 • D1 – pseudonimy nie powinny pozwalać na łatwe odwrócenie pseudonimizacji przez jakąkolwiek stronę trzecią (jakiegokolwiek innego administratora danych osobowych lub procesora) w ramach danego kontekstu przetwarzania (tak, aby ukryć pierwotne identyfikatory w konkretnym kontekście),
 • D2 – jakakolwiek strona trzecia nie powinna mieć możliwości reprodukcji pseudonimów w trywialny sposób (aby uniknąć wykorzystania takich samych pseudonimów w różnych domenach).

Poza skutecznością zabezpieczenia efektywność oznacza także, że pseudonimizacja nie utrudnia pracy. Kluczowym pojęciem jest tutaj skalowalność, tzn. zapewnienie możliwości sprawnego działania i odwrócenia pseudonimizacji nawet w przypadku dużej bazy danych.

Metody pseudonimizacji

W wytycznych w zakresie kształtowania technologii w zgodzie z przepisami RODO – przegląd dotyczący pseudonimizacji danych zawarto następujące schematy przedstawiające różne warianty pseudonimizacji – od najprostszych do najbardziej skomplikowanych

hash

Hashowanie bez użycia klucza (np. metodą SHA-2, SHA-3) – są to ogólnodostępne metody, dzięki którym dowolny identyfikator (poniżej: wstępny identyfikator – initial identifier) można zamienić na bardziej skomplikowany ciąg, niezrozumiały dla osoby nieznającej funkcji, którą zastosowano. Metoda ta najczęściej nie spełnia wyżej wymienionych celów D1 i D2, w związku z czym bardziej nadaje się jako sposób zapewnienia prawidłowości danych niż jako skuteczne zabezpieczenie.

hash

Hashowanie przy użyciu klucza (w zależności od poziomu bezpieczeństwa – tajnego lub publicznego) – w tym przypadku treść pseudonimu zależy nie tylko od funkcji, lecz także od treści wprowadzonego klucza. Zastosowanie różnych kluczy daje różne pseudonimy dla tego samego identyfikatora.

hash

Szyfrowanie asymetryczne – zamiast jednego klucza można stosować np. publiczny klucz szyfrowania, znany jednostce upoważnionej do dokonania pseudonimizacji, oraz klucz odszyfrowania, znany wyłącznie jednostce upoważnionej do odwrócenia pseudonimizacji.

Pseudonimizacja – czym jest, jakie są jej cele i kiedy jest efektywna?

W wytycznych w zakresie technik i najlepszych praktyk pseudonimizacji zawarto następujące scenariusze, przedstawiające, w jaki sposób można ograniczyć dostęp do danych poszczególnych podmiotów:

Scenariusz I:

pseudonimizacja na potrzeby wewnętrzne. Dane osób fizycznych (data subjects) są pseudonimizowane przez administratora (data controller), który zna sekret pseudonimizacji, tzn. wie, w jaki sposób ją odwrócić. Ten rodzaj zabezpieczenia pozwala np. zdecydować, że część pracowników będzie pracować jedynie na danych spseudonimizowanych w przypadku, gdy nie musi znać tożsamości osób, których dane przetwarza.

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Administrator dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3

Scenariusz II:

podmiot przetwarzający (processor) gromadzi dane, a administrator dokonuje pseudonimizacji.

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Podmiot przetwarzający: Alicja, Tomasz, Jakub.
Administrator dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3

Scenariusz III:

powierzenie podmiotowi przetwarzającemu spseudonimizowanych danych (inny wariant: przesłanie spseudonimizowanych danych innemu administratorowi).

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Administrator dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3
Podmiot przetwarzający otrzymuje spseudonimizowane dane: 15, 28, 3

Scenariusz IV:

podmiot przetwarzający zbiera dane i dokonuje pseudonimizacji, działając na polecenie administratora (administrator nie zna tożsamości osób, których dane otrzymuje, co zwiększa jego poziom bezpieczeństwa). Wariantem jest łańcuch procesorów dokonujących pseudonimizacji.

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Podmiot przetwarzający dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3
Administrator otrzymuje spseudonimizowane dane: 15, 28, 3

Scenariusz V:

pseudonimizacji dokonuje trzecia strona (nie procesor). Przykładem zastosowania tego scenariusza jest współadministrowanie – wówczas wystarczy, aby jeden ze współadministratorów (będący w roli zaufanej trzeciej strony – TTP) znał tożsamość osób fizycznych.

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Zaufana trzecia strona (TTP) dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3
Administrator otrzymuje spseudonimizowane dane: 15, 28, 3

Scenariusz VI:

pseudonimizacji dokonuje sama osoba, której dane dotyczą. Przykład: para kluczy w ramach kryptowalut oraz wszystkie inne przypadki, gdy administrator nie musi znać prawdziwej tożsamości osoby, której dane dotyczą..

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą, dokonują pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3
Administrator otrzymuje spseudonimizowane dane: 15, 28, 3

Ataki na pseudonimizację

W wytycznych wyróżniane są następujące modele przeciwnika, tzn. jednostki, która próbuje złamać pseudonimizację i znów powiązać pseudonim lub spseudonimizowane dane z konkretną osobą:

 • wewnętrzny – przeciwnik z określoną wiedzą, możliwościami lub dostępami w odniesieniu do swojego celu, jakim jest np. możliwość uzyskania sekretnego klucza pseudonimizacji. W zależności od powyższych scenariuszy może działać wewnątrz administratora, podmiotu przetwarzającego, a także zaufanej trzeciej strony,
 • zewnętrzny – przeciwnik bez dostępu do sekretnego klucza lub innych właściwych informacji. Może mieć jednak dostęp do spseudonimizowanego zestawu danych i być może będzie w stanie spowodować pseudonimizację żądanych przez siebie identyfikatorów (danych wejściowych).

Przykładowe metody i techniki ataków to:

 • ataki brute force (wyczerpujące wyszukiwanie i próba obliczenia funkcji pseudonimizacji),
 • wyszukiwanie słownikowe (wariant ataku brute force, gdzie używa się wielu gotowych rozwiązań do sprawdzania, czy da się odwrócić pseudonimizację),
 • zgadywanie, tzn. branie pod uwagę innych danych niż pseudonim (np. uwzględnienie faktu, że niektóre fragmenty pseudonimów występują częściej, lub wykorzystanie znanych atakującemu danych powiązanych z pseudonimem – jak rodzaj przeglądarki, lokalizacja użytkownika, data rejestracji itd.).

Typowe cele ataków na pseudonimizację to:

 • uzyskanie sekretu pseudonimizacji (zdolności do odwrócenia pseudonimizacji),
 • całkowite odwrócenie pseudonimizacji (połączenie jednego pseudonimu lub kilku z identyfikatorami),
 • dyskryminacja (identyfikacja przynajmniej jednej cechy osoby, której dane dotyczą, co może wystarczyć do jej dyskryminacji).

Na skuteczność ataków wpływają następujące czynniki:

 • zakres danych osobowych zawartych w pseudonimie,
 • wiedza przeciwnika,
 • wielkość domeny identyfikatorów,
 • wielkość domeny pseudonimów,
 • dobór i konfiguracja zastosowanej funkcji pseudonimizacji (także rozmiar tajnego klucza).

Oceny, czy zastosowana metoda i technika pseudonimizacji zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa, należy dokonać w ramach analizy ryzyka – narzędzia wspomagające w tym zakresie udostępniamy w artykule: „Analiza ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe”.

Podsumowanie

ENISA rekomenduje dążenie do najwyższego dostępnego poziomu pseudonimizacji (state-of-the-art). Podsumowując, najlepsze podejście do pseudonimizacji:

 • uwzględnia całość dostępnego zestawu danych,
 • zna rozmiar domen wejściowych dla poszczególnych wartości,
 • stosuje pseudonimizację do wszystkich wartości tak, aby uniemożliwić ataki brute force lub słownikowe,
 • eliminuje możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy lub przeprowadzenia ataków na podstawie statystyk,
 • zapewnia jedynie użyteczność konieczną dla celu przetwarzania, eliminując jakąkolwiek inną użyteczność spseudonimizowanego zestawu danych.

Decydując się na zastosowanie pseudonimizacji, koniecznie weźmy pod uwagę:

 • czy przyjęta metoda spełni cele D1 i D2, opisane w artykule,
 • jak zapewnimy bezpieczeństwo tajnego klucza (sekretu) pseudonimizacji, a w szczególności – oddzielenie go od zbioru danych,
 • czy przyjęta metoda nie utrudni pracy (np. ze względu na zbyt długi czas odwrócenia pseudonimizacji).

Opracowano na podstawie wytycznych w zakresie technik i najlepszych praktyk pseudonimizacji i powiązanych z nimi wytycznych w zakresie kształtowania technologii w zgodzie z przepisami RODO – przegląd dotyczący pseudonimizacji danych.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Adw. dr Paweł Mielniczek
03 lutego 2020

Zapisz się na biuletyn

 • Najważniejsze informacje
 • Nowości, narzędzia, gratisy
 • Raz w miesiącu

Zapisz się