Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Kalkulator wagi naruszeń RODO

W Twojej firmie doszło do naruszenia? Zastanawiasz się, czy zgłosić je Prezesowi UODO? Masz wątpliwości, czy poinformować osoby, których dane dotyczą? A może to nic strasznego i wystarczy ujawnić je w rejestrze naruszeń, który prowadzisz?

Spokojnie, jesteśmy z Tobą. Dzięki naszemu kalkulatorowi „zmierzysz” ryzyka związane z naruszeniem ochrony danych i dowiesz się, jakie działania powinieneś podjąć.

Wersja mobilna aplikacji Aplikacja

dowiedz się więcej Oceń naruszenie

Tomasz Ochocki

RODO nakłada na administratora danych obowiązek zgłaszania do Prezesa UODO naruszeń ochrony danych osobowych, skutkujących ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Nie daje jednak wskazówek, jak ocenić, czy takie ryzyko istnieje. Podobnie w przypadku konieczności zawiadomienia o naruszeniu osoby, której dane dotyczą – RODO mówi o „wysokim ryzyku” naruszenia praw i wolności jako przesłance do podjęcia wskazanego działania. Również w tym przypadku pozostawia ocenę ryzyka administratorowi danych.

Dla ułatwienia realizacji trudnego zadania oceny ryzyka przedstawiamy nasz kalkulator, który pozwoli Ci krok po kroku dokonać takiej ewaluacji. Wynik kalkulatora będzie rzetelny tylko wtedy, jeśli wypełnisz go z należytą starannością. Ponadto, udzielając odpowiedzi na pytania, warto abyś zadbał o uzupełnienie pól z uzasadnieniem, ponieważ wpływa to pozytywnie na wiarygodność i przejrzystość dokonywanej przez administratora analizy.

Pamiętaj, aby podczas oceniania naruszenia brać pod uwagę zalecenia i wcześniejsze decyzje Prezesa UODO, w szczególności, gdy skompromitowany zostaje numer PESEL. Zdaniem naszego organu nadzorczego, jego nieuprawnione ujawnienie, modyfikacja lub utracenie bardzo często może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności, co skutkuje koniecznością zgłoszenia takiego naruszenia do Prezesa UODO oraz zawiadomienia osób, których dane dotyczą.

Oceń, czy naruszenie wymaga zgłoszenia

1Informacje na temat danych, których dotyczy naruszenie

Czy były to dane podstawowe?
Dane podstawowe to informacje odnoszące się m.in. do tożsamości (np. imię i nazwisko, nick internetowy, data urodzenia, imiona rodziców), danych teleadresowych (adres e-mail, numer telefonu) lub danych korespondencyjnych (adres zamieszkania lub do korespondencji) osoby, której dane dotyczą
Czy były to dane dotyczące zachowania lub preferencji?
Dane dotyczące zachowania to informacje odnoszące się m.in. do lokalizacji, pokonywanych tras, preferencji, gustów lub upodobań osoby, której dane dotyczą.
Czy były to dane finansowe?
Dane finansowe to dowolny rodzaj danych odnoszących się do finansów osoby, której dane dotyczą (np. dochody, transakcje finansowe, wyciągi bankowe, inwestycje, numery kart kredytowych, faktury itp.). Wskazana kategoria obejmuje także informacje dotyczące pomocy ze strony opieki społecznej, odnośnie do wsparcia materialnego.
Czy były to dane szczególnej kategorii?
Dane szczególnej kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej albo dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Czy zakres danych, które uległy naruszeniu był szeroki?
Szeroki zakres danych należy rozpatrywać pod kątem ilości danych objętych naruszeniem, ale i czasem jego trwania. Przykładowo, taki charakter miałoby ujawnienie przez dostawcę usług internetowych danych na temat historii stron internetowych, które przeglądał użytkownik, w zakresie obejmującym okres jednego roku (a nie np. tygodnia). Jako inny przykład można wskazać ujawnienie przez bank pełnego wniosku kredytowego (a nie np. jednego z załączników).
Czy dane, które uległy naruszeniu miały szczególny charakter?
Szczególny charakter danych należy rozumieć jako czynnik wpływający na poziom ryzyka poprzez charakter i kontekst informacji, które uległy naruszeniu. Przykładowo, zagubienie zaświadczenia lekarskiego zawierającego wyłącznie informację o dobrym stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą - pomimo ujawnienia danych szczególnej kategorii - nie będzie zwielokrotniać ryzyka, ponieważ zaistniałe zdarzenie nie wpływa na sytuację tej osoby. Przykładem obrazującym odwrotną sytuację będzie kompromitacja numeru PESEL, a więc teoretycznie tzw. danych osobowych zwykłych, która zdaniem Prezesa UODO co do zasady wiąże się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Czy specyfika administratora lub osób, których dane dotyczą zwiększa ryzyko naruszenia praw i wolności?
Specyfika administratora danych odnosi się do jego profilu działalności, który może zwiększać ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Przykładowo, ujawnienie danych na temat klientów apteki lub poradni psychiatrycznej niesie ze sobą wyższe ryzyko niż w przypadku klientów sklepu papierniczego.

Specyfika osób, których dane dotyczą, odnosi się do ich cech, sytuacji życiowej lub potrzeb, które mogą zwiększać ryzyko naruszenia ich praw i wolności. Przykładowo, ujawnienie numerów telefonów parlamentarzystów lub pracowników ministerstwa niesie ze sobą wyższe ryzyko niż w przypadku numerów telefonów pracowników sklepu spożywczego.
Czy zaistniałe naruszenie może powodować negatywne skutki dla osób, których dane dotyczą?
Naruszenie może powodować negatywne skutki dla osób, których dane dotyczą, np. kradzież tożsamości, szkodę finansową, szkodę wizerunkową, dyskryminację.
Czy dane, które uległy naruszeniu były ogólnodostępne przed naruszeniem?
Dostępność danych oznacza możliwość zapoznania się z nimi poprzez otwarte źródła informacji (np. KRS, CEIDG, Facebook).
Czy dane były aktualne w momencie naruszenia?
Aktualność danych to inaczej ich merytoryczna poprawność, a więc pewność, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Przykładowo, lista adresów pocztowych, pod które nie można dostarczyć listów do wskazanych odbiorców, może świadczyć o nieaktualności danych na temat osób mających zamieszkiwać pod wskazanymi adresami.

2Jak oceniasz prawdopodobieństwo identyfikacji osób, których dane dotyczą?

Jak oceniasz prawdopodobieństwo identyfikacji osób, których dane dotyczą?

Najniższa wartość prawdopodobieństwa identyfikacji jest przyznawana wtedy, gdy możliwość zidentyfikowania danej osoby jest znikoma, co oznacza, że niezwykle trudno dopasować dane do konkretnej osoby, ale nadal może być to możliwe w określonych warunkach.

Najwyższy wynik jest wybierany, gdy identyfikacja jest możliwa bezpośrednio z naruszonych danych bez specjalnych badań potrzebnych do odkrycia tożsamości osoby.

Przykład - naruszenie dotyczy danych - imię i nazwisko.

Stopień prawdopodobieństwa może się różnić w zależności od przypadku, ponieważ określone dane nie zawsze same w sobie jednoznacznie będą identyfikować określoną osobę.

Na przykład, gdy identyfikacja jest przeprowadzana przy wykorzystaniu imienia i nazwiska osoby:

  • Znikome prawdopodobieństwo identyfikacji w populacji danego kraju, gdzie wiele osób ma to samo imię i nazwisko.
  • Ograniczone prawdopodobieństwo identyfikacji w populacji danego kraju, gdzie niewiele osób ma takie samo imię i nazwisko.
  • Wysokie prawdopodobieństwo identyfikacji w populacji małego miasta, gdzie niewiele osób ma takie samo imię i nazwisko lub wcale nie ma takiego samego imienia i nazwiska.
  • Maksymalne prawdopodobieństwo identyfikacji w populacji danego kraju, z uwzględnieniem innych danych, których dotyczy naruszenie np. data urodzenia i adres e-mail.

3Jaki charakter miało zaistniałe naruszenie

Utrata poufności - dane ujawnione.
Utrata poufności ma miejsce, gdy dostęp do danych uzyskują osoby lub podmioty, które nie są do tego uprawnione lub nie mają uzasadnionego celu, aby taki dostęp posiadać.
Utrata integralności - dane zmienione.
Utrata integralności następuje, gdy oryginalne informacje zostaną zmienione, a przetwarzanie danych zmodyfikowanych w ten sposób może być szkodliwe dla osoby.
Utrata dostępności - dane niedostępne.
Utrata dostępności występuje, gdy nie można uzyskać dostępu do danych osobowych wtedy, gdy jest taka potrzeba. Może to być czasowe (dane można odzyskać dopiero po pewnym czasie) lub trwałe (dane nie mogą być odzyskane).
Intencjonalne (celowe) działanie sprawcy.
Przypadki kradzieży i włamania, w celu wyrządzenia szkody osobom fizycznym (np. poprzez ujawnienie ich danych osobowych); przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w celach zarobkowych (np. sprzedaży baz danych osobowych).

Przykład uzupełnienia

Zastrzeżenie

Metodyka przyjęta dla stworzenia niniejszego kalkulatora uwzględnia rekomendacje zawarte w publikacji European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), 2013, Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches. Każdy przypadek naruszenia, bądź podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych powinien być analizowany indywidualnie, w szczególności w zakresie wykonania obowiązków określonych w art. 33 i 34 RODO, z tego względu niniejszy kalkulator może stanowić co najwyżej dodatkowe źródło pomocnicze i nie może być samodzielną podstawą podejmowania decyzji przez jakikolwiek podmiot lub osobę, które korzystają z kalkulatora na własną odpowiedzialność. ODO 24 sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności względem jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, za jakiekolwiek skutki pośrednie lub bezpośrednie korzystania z kalkulatora, w szczególności w postaci szkód obowiązku zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, nałożonych kar administracyjnych, utraty korzyści lub innych negatywnych konsekwencji.


Waga naruszenia