Internet rzeczy a ochrona danych osobowych

Reforma systemu ochrony danych wprowadzona przez europejskie rozporządzenie o ochronie danych (RODO), wpłynie także na rozwój i docelowy kształt Internetu rzeczy. Przedsiębiorcy przystępujący do wyścigu technologicznego o nowe rynki zbytu, powinni uwzględnić kluczowe wymogi unijnego systemu ochrony danych już na wstępnym etapie planowania swoich inwestycji, w celu zmniejszenia całkowitych kosztów wdrażania nowych technologii.

Internet rzeczy, czyli nowe możliwości i wyzwania

Nowe technologie niejednokrotnie doprowadziły do powstania całkowicie nowych gałęzi gospodarki. W XXI wieku byliśmy świadkami sukcesu biznesowego gigantów jak Apple, Google czy Facebook. Ale nowe technologie to nie tylko szansa dla największych. Przykładem może być dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce. Początkowo uruchomienie „sklepu w Internecie” mogło być postrzegane jako poszukiwanie alternatywnego kanału sprzedaży. W 2018 r. Business Insider przedstawił raport z którego wynika, że polski rynek e-commerce osiągnął wartość sprzedaży szacowaną na 40 mld zł. Obecnie uwzględnienie preferencji konsumentów zainteresowanych dokonywaniem zakupów w Internecie, niejednokrotnie warunkuje istnienie i dalszy rozwój prowadzonego biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Raport IoT w polskiej gospodarce

Grupa Doradcza ds. Internetu Rzeczy, składająca się z 80 specjalistów z różnych branż w tym przedstawicieli biznesu i nauki, sugeruje, że Internet rzeczy jest kolejną rewolucją, która będzie źródłem nowych możliwości i wyzwań dla przedsiębiorców.

Wdrażanie w życie nowych projektów biznesowych zazwyczaj wymaga przeprowadzenia etapu planowania, uwzględniającego identyfikację możliwych ryzyk i podjęcia adekwatnych, ale ekonomicznych środków zaradczych. Wśród barier, które zidentyfikowała Grupa Doradcza ds. Internetu Rzeczy znajdują się m.in. koszty wdrażania nowych technologii. z tego względu zasadnym jest, aby już na etapie planowania projektu przedsiębiorca brał pod uwagę wymogi stawiane przez unijny system ochrony danych osobowych. Obowiązek taki wynika wprost z art. 25 RODO, który wprowadza obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (ang. privacy by design).

Z punktu widzenia ekonomii działania, poszerzenie dokonanych analiz o aspekt ochrony danych, pozwoli uniknąć przyszłych wysokich kosztów przemodelowania całego projektu, co może być konieczne w przypadku nieprzemyślanego wdrożenia technologii niezgodnej z wymogami unijnego systemu ochrony danych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jak uwzględnić prywatność w fazie projektowania?

Internet rzeczy, gdzie tu są dane osobowe?

Najprostsza odpowiedź brzmi - wszędzie. Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Złożone systemy IoT, stanowiące zintegrowaną sieć połączonych ze sobą urządzeń, zostały wyposażone w szereg sensorów, które zbierają ogromną ilość informacji z otaczającego nas świata. Urządzenia takie jak telefony, inteligentne zegarki, opaski czy elementy ubrań, zbierają informacje o naszym ruchu, położeniu, pulsie serca. Nie można zapomnieć, że elementami systemu IoT mogą być kamery i mikrofony, poprzez które system IoT rozpozna wizerunek, głos lub numer rejestracyjny pojazdu.

Nie ulega wątpliwości, że część zebranych w ten sposób informacji dotyczy osób i umożliwi ich identyfikację. Wszystkie zebrane informacje mogą być analizowane poprzez skomplikowane algorytmy, a w niedalekiej przyszłości także przez sztuczną inteligencję, która będzie wyposażona w zdolność do samodzielnego uczenia się, umożliwiającą bardziej dogłębną analizę zebranych danych.

Internet rzeczy, a prywatność

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET
Podstawowe przykłady ingerencji systemów IoT w prywatność osób zostały przeanalizowane przez Grupę roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej „Grupa”), powołaną na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE jeszcze przed reformą systemu ochrony danych wprowadzoną przez RODO (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych).

W opinii Grupy z 16 września 2014 r., nr 8/2019 wskazano m.in. problem braku kontroli osoby nad danymi, które jej dotyczą oraz asymetrię informacji posiadanych przez osobę i administratora systemu IoT. Istnieje ryzyko, iż osoba której dane dotyczą, nie zostanie w ogóle poinformowana o ich przetwarzaniu albo zostanie poinformowana w sposób nieadekwatny i niezgodny z obowiązkiem informacyjnym.

Brak prawidłowego wykonania obowiązku informacyjnego ma dalsze konsekwencje. W sytuacji, w której osobie nie udostępniono właściwej informacji dotyczącej przetwarzania danych, udzielona przez nią zgoda na ich przetwarzanie, może zostać uznana za nieważną z uwagi na niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Dodatkowym problemem może być brak narzędzi umożliwiających dostosowanie zgody do preferencji osoby, odnośnie poszczególnych rodzajów operacji na danych, których dokonują urządzenia IoT.

Zagrożenie dla prywatności wynika także z dużego zakresu zbieranych informacji. Połączenie ogromnej ilości danych z nowoczesnymi metodami zautomatyzowanej analizy, może doprowadzić do wysnucia z zebranych danych całkowicie nowych informacji. Osoba, której dotyczyć będą nowe informacje, nie zawsze jest poinformowana o ich przetwarzaniu, a w razie pozyskania takiej wiedzy, może być przeciwna ich ujawnieniu. Posłużmy się przykładem. Wielu użytkowników korzysta z urządzeń oferujących usługi geolokacji GPS (śledzenia ruchu i położenia). Wielu użytkowników nabyło także elektroniczne zegarki (smartwatche), które badają ich puls serca. Osoba korzystająca z takich urządzeń i usług, zazwyczaj jest świadoma konsekwencji w postaci przetwarzania wyżej wymienionych danych, tj. ruchu i pulsu serca. Można jednak założyć, że dużym zaskoczeniem dla użytkownika byłoby uzyskanie wiedzy, iż w wyniku skorelowania danych o ruchu i pulsie przez system IoT, wygenerowano nowe informacje, dotyczące stanu zdrowia i ogólnej kondycji użytkownika. Informacje dotyczące stanu zdrowia stanowią dane szczególnej kategorii i ich przetwarzanie zazwyczaj uzależnione jest od uprzedniej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą.

Powyższe zjawisko, polegające na łączeniu danych z różnych źródeł w celu uzyskania lepszej i bardziej precyzyjnej informacji, noszące nazwę „fuzji sensorów” (ang. sensor fusion), będzie występować w systemach IoT wielokrotnie. Fuzja sensorów, w połączeniu z ogromną ilością zbieranych danych, następnie analizowanych przez inteligentne systemy IoT, może w inwazyjny sposób wkraczać w prywatność osób. Zbiorcza analiza danych zebranych pierwotnie, które na pierwszy rzut oka sprawiały wrażenie nieistotnych dla osoby, poprzez techniki profilowania otwiera drogę do tworzenia skomplikowanych wzorców zachowań, zwyczajów i preferencji tej osoby.

Uzyskane w ten sposób informacje mogą stanowić dużą wartość dla administratora systemu IoT, aczkolwiek potencjalne korzyści mogą być zaprzepaszczone, w przypadku błędnego zaplanowania całego projektu, tj. wdrożenia nowej technologii w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zgromadzonych lub wygenerowanych danych w sposób zgodny z prawem.

Rozwój systemów IoT w znaczący sposób może też ograniczyć osobie możliwość pozostania anonimową. Poszczególne urządzenia systemu IoT zazwyczaj posiadają własne identyfikatory (jak adres MAC). Takie identyfikatory posiadają również urządzenia bezpośrednio wykorzystywane przez człowieka. W motywie 30 RODO zauważono, że osobom mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe, takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie, bądź identyfikatory generowane przez etykiety RFID. Może to skutkować pozostawieniem śladów, które w połączeniu z innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób.

RODO. Wspracie się przydaje!

Z drugiej strony, technologie identyfikacji urządzenia mogą mieć duże znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej i zaufanej komunikacji pomiędzy elementami systemu IoT. Odnosi się to także do wymogu umożliwienia dostępu do zebranych danych wyłącznie osobom lub urządzeniom upoważnionym. Ponadto, interoperacyjność systemów IoT może wiązać się z koniecznością identyfikacji użytkownika, jako upoważnionego do korzystania z różnych usług w poszczególnych systemach IoT. Dokonanie takiej identyfikacji, może wiązać się z koniecznością wymiany danych identyfikujących użytkownika pomiędzy różnymi systemami Internetu rzeczy.

Rozwiązaniem mogłaby być pseudonimizacja, przez którą należy rozumieć przetworzenie danych osobowych w ten sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie. W motywie 28 i 29 RODO zachęca się administratorów danych do pseudonimizacji danych, jako metody ograniczenia ryzyka dla osób, których dane dotyczą. Pseudonimizacja może stanowić pomoc w zakresie wywiązania się z obowiązku ochrony danych.

Dokonanie skutecznej pseudonimizacji w systemach IoT może być jednak bardzo trudne. Nawet w przypadku przetworzenia informacji dotyczących osoby, w celu wyłączenia możliwości jej identyfikacji (na przykład zastąpienia imienia i nazwiska alternatywnym identyfikatorem), pozostałe dane, które są przetwarzane, umożliwiają systemom IoT ponowną identyfikację konkretnej osoby.

Wynika to z zakresu i sposobu przetwarzania danych przez systemy IoT. Usunięcie fragmentu zebranych informacji nie zablokuje możliwości identyfikacji konkretnej osoby w oparciu o inne posiadane dane. Alternatywnie, całkowita anonimizacja danych osobowych może wiązać się z koniecznością usunięcia lub przetworzenia zebranych danych w znaczącym zakresie, który uczyni zebrane dane bezużytecznymi z punktu widzenia ich pierwotnego i zamierzonego wykorzystania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pseudonimizacja danych - wyjaśniamy pojęcie

Internet rzeczy, a RODO

Z problemem braku kontroli nad danymi przez osobę, której te dane dotyczą, należy zmierzyć się już na etapie projektowania systemów IoT. Przyszły administrator systemu IoT powinien pamiętać o prawach przysługujących osobom i zaprojektować system w ten sposób, aby realizacja praw osoby była technologicznie możliwa, efektywna kosztowo i nie wymagała nadmiernego czasu pracy pracowników. Dotyczy to w szczególności praw: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

W uzasadnionych przypadkach, powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, co również powinno być uwzględnione w budowie systemów IoT. Dla przykładu realizacja prawa dostępu do danych, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, np. w zakresie tajemnicy handlowej lub własności intelektualnej, w szczególności co do praw autorskich chroniących oprogramowanie (art. 15 ust 4 RODO, oraz motyw 63 RODO).

Przyszły administrator systemu IoT powinien zadbać o dostarczenie niezbędnych informacji osobom, których dane dotyczą, w celu prawidłowego wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 13-14 RODO. Realizując niniejszy obowiązek, można posłużyć się rozwiązaniami technologicznymi, zapewniającymi dostarczenie osobie jasnej i zrozumiałej informacji w zakresie wymaganym przez RODO. W przyszłości realizacja obowiązku informacyjnego może być ułatwiona poprzez przewidzianą w art. 12 ust. 7 RODO możliwość opatrzenia wymaganych komunikatów standardowymi znakami graficznymi, które w sposób widoczny, zrozumiały i czytelny przedstawią sens zamierzonego przetwarzania. Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 92 RODO, w zakresie określenia standardowych znaków graficznych przysługuje Komisji Europejskiej (art. 12 ust. 8 RODO).

Należy ponownie podkreślić, iż brak niezbędnych informacji może doprowadzić do sytuacji, w której udzielenie zgody na przetwarzanie danych nie spełni warunków świadomej i dobrowolnej zgody określonych w art. 7 RODO, a w konsekwencji, dane nie będą mogły być przetwarzane na tej podstawie zgodnie z RODO.

Z charakterystyki systemów IoT wynika, że ich szeroka funkcjonalność pozwala wykonać wiele różnych operacji przetwarzania na gromadzonych danych. Tymczasem w motywie 43 RODO wprost wskazano, iż zgody osoby, której dane dotyczą, nie uważa się za dobrowolną, jeżeli nie można jej wyrazić z osobna na różne operacje przetwarzania danych osobowych, mimo że w danym przypadku byłoby to stosowne. Oznacza, że to odpowiednio zaprojektowany system IoT powinien umożliwić dostosowanie zakresu udzielanej zgody do rzeczywistych preferencji osoby w tym zakresie.

Kluczowym problemem dla planowanych systemów IoT jest pogodzenie ich specyfiki, której cechą jest przetwarzanie bardzo dużej ilości danych, z zasadami określonymi w RODO, w szczególności z zasadą minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 pkt c RODO). Zgodnie z przywołaną zasadą, dane powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Rozwinięciem zasady minimalizacji danych jest zasada domyślnej ochrony danych (privacy by default), która wynika z art. 25 ust. 2 RODO i powinna być punktem wyjścia dla projektu systemu IoT. Zgodnie z zasadą domyślnej ochrony danych administrator IoT powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślne przetwarzanie były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności.

Funkcja IOD.
To się dobrze przekazuje

Zewnętrzny zespół ekspertów to sprawdzony, szybki i ekonomiczny sposób na nowoczesną ochronę danych.
ZAMÓW OFERTĘ
Ze względu na konieczność dostosowania specyfiki systemów IoT do wymagań RODO, administratorzy systemów IoT mogą być zmuszeni do starannego zaprojektowania i skonfigurowania poszczególnych urządzeń w ten sposób, aby urządzenia te domyślnie zbierały tylko dane niezbędne do celów posiadających odpowiednie podstawy prawne wynikające z art. 6, 9 i 10 RODO. Konsekwencją takiej konfiguracji domyślnego trybu działania, będzie ograniczenie niektórych funkcjonalności, do czasu podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, świadomej i dobrowolnej decyzji o uruchomieniu funkcji dodatkowych, wymagających przetwarzania dodatkowych danych.

Zastosowane w systemach IoT techniki profilowania, tworzenia wzorców zachowań, zwyczajów i preferencji osoby powinny być indywidualnie oceniane w świetle art. 22 RODO. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których na podstawie profilowania lub innej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych, system IoT ma podejmować decyzję, która wywołuje skutki prawne wobec osoby lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę.

System IoT wykorzystujący techniki profilowania powinien umożliwiać realizację: prawa do sprzeciwu osoby wobec profilowania (art. 21 RODO) oraz prawa do żądania niepodlegania zautomatyzowanej decyzji (art. 22 ust. 1 RODO). W przypadku, gdy podejmowanie przez system IoT zautomatyzowanych decyzji jest: niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, bądź opiera się na uprzedniej zgodzie osoby – należy umożliwić realizację prawa żądania przez osobę interwencji ludzkiej po stronie administratora systemu IoT (art. 21 ust. 3 RODO).

Powyższe wymogi dotyczące systemów wykorzystujących techniki profilowania, powinny także być uwzględniane już na etapie planowania wdrożenia nowej technologii. Przyszły administrator systemu IoT musi zadać sobie kilka podstawowych pytań, na przykład czy ma możliwość wyłączenia funkcji profilowania albo w jaki sposób zapewni udział interwencji ludzkiej w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Pominięcie niniejszych kwestii i pochopne wdrożenie technologii nieuwzględniającej obowiązujących wymogów, może skutkować stworzeniem systemu IoT, z którego nie będzie można korzystać bez naruszenia powszechnie obowiązującego prawa.

Podsumowanie

Zasada uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (ang. privacy by design) wynika wprost z art. 25 ust. 1 RODO.  Zgodnie z niniejszą zasadą, już na etapie projektowania systemów IoT, należy wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które będą zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Przy wyborze odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, przyszły administrator systemu IoT powinien uwzględnić: stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Konieczność dokonania pogłębionej analizy wynika nie tylko z obowiązku określonego wprost w RODO, ale także ze względów ekonomii działania organizacji. Pominięcie wymogów stawianych przez RODO na etapie planowania inwestycji w systemy IoT, skutkować może znacznym zwiększeniem przyszłych kosztów, w szczególności w przypadku wdrożenia mniej elastycznych rozwiązań technologicznych, których dostosowanie do obowiązujących uwarunkowań prawnych będzie utrudnione lub niemożliwe.

Z uwagi na szeroki zakres nowych danych, które mogą być wygenerowane poprzez fuzję sensorów oraz działanie sztucznej inteligencji, przyszłe możliwe zastosowania systemu IoT powinny być odpowiednio wcześniej zidentyfikowane i poddane analizie w zakresie prawnych i technicznych uwarunkowań zgodności z RODO, w szczególności podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Rzetelne badanie potencjalnych zastosowań wdrażanego systemu IoT, bez wątpienia wymagać będzie ścisłej współpracy specjalistów z dziedziny IT oraz prawa.

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!
Check the link before you click
Never gonna give you up!

Czy ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego powinna być indywidualnie dostosowana do każdej umowy powierzenia/ konkretnego rodzaju usług?

Nie ma konieczności, aby ankieta była dopasowywana każdorazowo do konkretnej umowy/konkretnego rodzaju usług świadczonych przez potencjalnego procesora. Z jednej strony byłoby to czasochłonne, a z drugiej nie jestem przekonana, czy byłoby efektywne: o ile możemy mniej więcej ocenić, które z wymagań co do zasady powinny być realizowane przez dany podmiot i o które warto zapytać w ankiecie, to trudno dopasować pytanie idealnie pod danego kontrahenta.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie paru wersji ankiety dla procesora, np. szczegółowej (przesyłanej podmiotom dostarczającym rozwiązania IT czy firmom kadrowo-płacowym) i uproszczonej (dla podmiotów, którym będziemy powierzać dane w ograniczonym zakresie).

Wynik takiej ankiety mógłby być weryfikowany przez IOD, który na jej podstawie podejmowałby decyzję o tym, czy dany podmiot daje odpowiednie gwarancje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danym osobowym.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy zasadne jest zawarcie umowy powierzenia z podmiotem świadczącym usługi migracji danych?

Umowę powierzenia danych osobowych należy zawrzeć wówczas, gdy administrator zleca innemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych  w jego imieniu. Opisana sytuacja zlecenia przez administratora danych zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych z jednego serwera na drugi będzie się wiązała z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 4 pkt. 1 RODO to nie tylko ich gromadzenie,  ale również inne operacje wykonywane na danych, takie jak ich przeglądanie, przesyłanie czy przenoszenie.

Taka czynność będzie się zatem mieściła się w pojęciu przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, w sytuacji zlecenia innemu zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych powinna być zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy kancelaria prawna prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego powinna podpisywać umowę powierzenia danych osobowych z klientami?

Kancelaria prawna nie powinna ze swoim klientem zawierać umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji usługi świadczenia pomocy prawnej związanej z prowadzeniem sprawy sądowej. Radca prawny lub adwokat wykonujący zawód w ustawowo określonych formach nie jest podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest to, że istotą podmiotu przetwarzającego jest podporządkowanie się decyzjom administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo świadczenie usług prawnych w sposób zgodny z prawem oraz zasadami etyki, z równoczesnym zachowaniem tajemnicy zawodowej, wymaga samodzielnego podejmowania decyzji przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto należy wskazać, że wykonywanie poleceń klienta (występującego jako ADO) przez prawnika stworzyłoby ryzyko nie tylko komplikacji przy wykonywaniu czynności zawodowych, lecz także (a może przede wszystkim) naruszenia zasad etyki.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy procesor powinien ujawniać podmiotowi, z którym łączy go umowa powierzenia, treść polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w jego organizacji?

Zapis dotyczący tego, że podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych, jest niewłaściwy. Podmiot, jakim jest administrator danych osobowych (ADO), powinien oczywiście być uprawniony do kontroli procesora, niemniej jednak kontrola ta nie powinna polegać na udostępnieniu całej dokumentacji, w tym polityki ochrony danych osobowych, która reguluje pozycję procesora jako ADO – niezależnie od pozycji procesora w ramach relacji powierzenia.

Można zapisać, że ADO będzie miał wgląd do wyciągu z polityki ochrony danych w części dotyczącej powierzenia oraz do wyciągu z rejestru kategorii czynności przetwarzania jego dotyczących czy możliwość weryfikacji nadanych upoważnień lub odebranych oświadczeń o zachowaniu poufności, podpisanych przez pracowników, który przetwarzają takie dane w ramach zawartej umowy. W pozostałym zakresie wszelkie inne informacje stanowią wewnętrzną dokumentację podmiotu, która nie powinna być ujawniana.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy pomiędzy uczelnią/szkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych?

Umowę powierzenia danych administrator jest zobowiązany zawrzeć wówczas, gdy powierza do przetwarzania dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi w jego imieniu i na jego rzecz. Udostępnienie danych osobowych oznacza zaś sytuację, w której administrator danych osobowych ujawnia/udostępnia dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi do realizacji jego własnych celów przetwarzania i własnymi sposobami. W przypadku zawarcia umowy o praktyki studenckie pomiędzy uczelnią (administratorem danych osobowych studentów) a zakładem pracy będzie dochodziło do udostępnienia danych osobowych, nie zaś do ich powierzenia.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że zakład pracy z chwilą otrzymania od uczelni danych osobowych studenta będzie je przetwarzał we własnych celach przetwarzania tj. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu praktyki czy nadanie studentowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych). Ponadto również zakład pracy będzie decydował o sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych. .

Powyższe przemawia za tym, aby uznać zakład pracy za niezależnego administratora danych osobowych, a nie podmiot przetwarzający dane osobowe.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy w umowie powierzenia procesor może wpisać postanowienie o stawce za godzinę pracy jego IOD przy obsłudze audytu administratora?

W mojej ocenie będzie to zależało od charakteru współpracy administratora i procesora. Trudno oczekiwać pełnej i nieograniczonej obsługi indywidualnej administratora w każdym aspekcie, bez dodatkowych kosztów, jeśli zakres współpracy jest bardzo ograniczony i sprowadza się do paru godzin obsługi w miesiącu za np. łączną kwotę 600 zł.

Dlatego są głosy, że można uznać za dopuszczalne ustalenie, że koszty procesora ponoszone w związku z inspekcją/audytem powinny być zwrócone przez prowadzącego audyt administratora przy czym powinny to być faktyczne koszty i to w rozsądnej wysokości. Uzasadnione wydaje się pokrycie kosztów pracy pracowników procesora, którzy będą zaangażowani w czynności audytowe (np. koszty pracy pracownika procesora towarzyszącego prowadzącemu inspekcję w pomieszczeniach procesora).

Znajdą się też głosy przeciwne, że takie działania ograniczają przysługujące administratorowi prawo do audytu. Rekomendowanym byłoby tu znalezienie złotego środka, czyli przykładowo ustalenie opłat za zaangażowanie IOD w audyt inny niż wstępny/coroczny/związany z konkretnym naruszeniem, tj. że dodatkowe opłaty byłyby związane z tymi „nadprogramowymi” audytami.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny: kiedy zasadne jest nadanie upoważnienia audytorom, a kiedy zawarcie umowy powierzenia?

W przypadku audytu wewnętrznego osoby przeprowadzające audyt powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby czynności związanych z audytem. W przypadku audytu zewnętrznego konieczność zawarcia umowy powierzania będzie zależna od tego, czy audyt jest przeprowadzany na zlecenie podmiotu administratora – wówczas umowa powierzenia powinna być zawarta. Jeśli audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez podmiot działający w oparciu o konkretne przepisy prawa, wówczas podmiot ten działa w oparciu o przepisy rangi ustawowej, nadające mu prawo do przeprowadzenia audytu/kontroli.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".