Jak uwzględnić prywatność w fazie projektowania? O wymogu privacy by design dla tych, którzy wolą zapobiegać niż leczyć.

Dla wielu administratorów obowiązek privacy by design brzmi enigmatycznie. W praktyce rzadko bywa on przestrzegany. Dlaczego? Najczęściej przyczyną jest brak wyznaczenia osób odpowiedzialnych oraz udzielenia im jasnych instrukcji, w jaki sposób realizować ten obowiązek. Na podstawie przykładów wyjaśniam, kiedy i jak uwzględnić RODO w fazie projektowania – krok po kroku.

Kiedy i od kogo RODO wymaga realizacji zasady privacy by design?

O wiele łatwiej i taniej jest zaplanować zgodny z RODO proces niż poprawiać istniejący, do którego pracownicy są przyzwyczajeni. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o zgodność z RODO planowanych zmian lub nowych operacji przetwarzania danych zawsze jest obowiązkiem administratora, zwanym privacy by design lub ściślej – data protection by design.

Przykład
Twoja firma planuje prowadzić szkolenia ze swojej specjalizacji. Ich organizacja wymaga prowadzenia zapisów, realizacji płatności, być może uwzględnienia preferencji żywieniowych uczestników, a także sprawdzania wiedzy i wystawiania certyfikatów. Prawdopodobnie w celach promocyjnych będą powstawać także nagrania lub fotografie.

Ponieważ administrator działa za pośrednictwem osób upoważnionych oraz podmiotów przetwarzających, powinien on ustalić wewnętrzną odpowiedzialność za realizację wymogu privacy by design. Najlepiej, aby za planowanie procesu odpowiadał szef jednostki organizacyjnej, w razie potrzeby – po konsultacji z inspektorem ochrony danych.

Przykład
Za projektowanie procesu szkoleń powinna odpowiadać osoba, która w praktyce będzie decydować o tym, jak wyglądają ogłoszenia, zapisy, regulaminy, a także inne kwestie organizacyjne. Jeśli w procesie występuje podział kompetencji, to najlepiej wyznaczyć zespół projektowy.

Jak krok po kroku uwzględnić prywatność w fazie projektowania?

1. Pierwszym krokiem merytorycznym powinien być opis operacji przetwarzania. Najlepiej, aby opis zawierał informacje wymagane w rejestrze czynności przetwarzania (art. 30 RODO), ponieważ po rozpoczęciu przetwarzania danych informacje o nowych operacjach i tak powinny się tam znaleźć.

Przykład
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń ze znajomości RODO. Kategorie osób to uczestnicy szkoleń oraz ich pracodawcy. Kategorie przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i NIP pracodawcy, a także imię, nazwisko, nazwa stanowiska i wizerunek uczestnika szkolenia. Odbiorcami będą ośrodki szkoleniowe, dostawcy systemów IT oraz urzędy skarbowe. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia szkolenia, nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

2. Najlepszą metodą na zaplanowanie przetwarzania danych jest dokonanie oceny skutków dla ochrony danych, tzw. DPIA, i realizacja zawartych tam rekomendacji (art. 35 RODO). Ponieważ jest to proces pracochłonny, najpierw warto sprawdzić, czy występuje obowiązek dokonania DPIA.

Przykład
DPIA jest wymagana, gdy występują przynajmniej dwa z takich czynników, jak ocena lub punktacja, automatyczne podejmowanie decyzji, systematyczne monitorowanie, dane wysoce osobiste, przetwarzanie danych na dużą skalę, łączenie zbiorów danych, przetwarzanie danych osób szczególnie narażonych, wykorzystanie nowoczesnych technologii, a także możliwość odmowy korzystania z usługi lub umowy.

3. Jeśli występuje obowiązek DPIA, wymóg należy zrealizować, dokonując pełnej oceny skutków dla ochrony danych. Jak tego dokonać – wyjaśniłem w artykule „Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)”, dostępnym na blogu ODO 24. Jeśli wymóg DPIA nie występuje, należy przynajmniej dokonać oceny konieczności i proporcjonalności.

Przykład
Należy ocenić, czy z perspektywy celu przetwarzania – a więc prowadzenia szkoleń – wszystkie informacje zawarte w opisie operacji przetwarzania są niezbędne. W przykładzie z kroku nr 1 nie będzie niezbędne przetwarzanie wizerunku. Należy wydać więc rekomendację, żeby nie przetwarzać tego rodzaju danych, albo zalecić uprzednie zbieranie odpowiednich zgód powiązanych z innym celem, np. publikacją materiałów marketingowych.

4. Należy przygotować proces do funkcjonowania, a więc zapewnić zgodność z RODO już w momencie wprowadzenia zmian, m.in. przygotować odpowiednie klauzule zgód, klauzule informacyjne oraz umowy – w tym umowy powierzenia przetwarzania.

Przykład
Przed wdrożeniem procesu należy przygotować: propozycje aktualizacji polityki prywatności, sposób informowania o niej uczestników szkoleń i ich pracodawców, klauzule zgód na przetwarzanie wizerunku, projekty umów powierzenia przetwarzania.

Jak zapewnić rozliczalność?

Realizacja kroku nr 4, a więc przygotowanie odpowiednich klauzul i umów, jest najlepszym sposobem na wykazanie zgodności. Ponieważ może się zdarzyć, że zmiany zajdą bez jego realizacji, rozliczalność warto zapewnić już od samego początku ich planowania. W jaki sposób? Dowolny, który umożliwi administratorowi łatwe ustalenie, kto planował zmiany oraz czy i jak wykonał wymagane kroki privacy by design. Wprowadzi to poczucie odpowiedzialności właścicieli procesów, a co za tym idzie – rzeczywistą realizację wymogu.

Przykład
Najłatwiej zapewnić rozliczalność poprzez dwa proste rozwiązania: wskazanie właścicieli poszczególnych procesów w rejestrze czynności przetwarzania (będzie istniało domniemanie, że to oni byli odpowiedzialni za projektowanie danego procesu oraz wprowadzanie w nim zmian) oraz ormalne ogłoszenie zasad realizacji privacy by design, a także osób odpowiedzialnych.

Kiedy warto skorzystać z pomocy eksperta?

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET
Odpowiednio wdrożony system ochrony danych to także odpowiednio przeszkoleni pracownicy oraz dobrze funkcjonujące procedury. Dzięki ich wdrożeniu organizacja powinna być w stanie sama zaprojektować większość zmian oraz nowych operacji przetwarzania. Osobą, która czuwa nad realizacją całego procesu, powinien być inspektor ochrony danych (IOD). Wsparcie ekspertów jest szczególnie wskazane w przypadku procesów skomplikowanych lub związanych z obowiązkiem dokonania DPIA. Wsparcie może przydać się także w razie wątpliwości co do tego, jak powinny wyglądać odpowiednie klauzule i umowy.

Podsumowując, zasada privacy by design nie jest niczym innym jak obowiązkiem spełnienia wymogów RODO jeszcze przed wprowadzeniem zmian lub zaprojektowaniem nowych operacji przetwarzania. Jej realizacja jest o wiele łatwiejsza niż wprowadzanie zmian w już funkcjonujących procesach. Zarazem privacy by design to w zasadzie jedyny sposób na uniknięcie niezgodności z RODO już na starcie. Wykonanie kroków opisanych w niniejszym artykule wymaga jednak dyscypliny, którą można osiągnąć dzięki wyznaczeniu osób odpowiedzialnych oraz formalnym zobowiązaniu ich do stosowania jasnej instrukcji, w jaki sposób realizować wymóg privacy by design.

Czytaj także:

-
4.41/5 (41) 1
Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!
Check the link before you click
Never gonna give you up!

Czy ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego powinna być indywidualnie dostosowana do każdej umowy powierzenia/ konkretnego rodzaju usług?

Nie ma konieczności, aby ankieta była dopasowywana każdorazowo do konkretnej umowy/konkretnego rodzaju usług świadczonych przez potencjalnego procesora. Z jednej strony byłoby to czasochłonne, a z drugiej nie jestem przekonana, czy byłoby efektywne: o ile możemy mniej więcej ocenić, które z wymagań co do zasady powinny być realizowane przez dany podmiot i o które warto zapytać w ankiecie, to trudno dopasować pytanie idealnie pod danego kontrahenta.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie paru wersji ankiety dla procesora, np. szczegółowej (przesyłanej podmiotom dostarczającym rozwiązania IT czy firmom kadrowo-płacowym) i uproszczonej (dla podmiotów, którym będziemy powierzać dane w ograniczonym zakresie).

Wynik takiej ankiety mógłby być weryfikowany przez IOD, który na jej podstawie podejmowałby decyzję o tym, czy dany podmiot daje odpowiednie gwarancje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danym osobowym.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy zasadne jest zawarcie umowy powierzenia z podmiotem świadczącym usługi migracji danych?

Umowę powierzenia danych osobowych należy zawrzeć wówczas, gdy administrator zleca innemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych  w jego imieniu. Opisana sytuacja zlecenia przez administratora danych zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych z jednego serwera na drugi będzie się wiązała z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 4 pkt. 1 RODO to nie tylko ich gromadzenie,  ale również inne operacje wykonywane na danych, takie jak ich przeglądanie, przesyłanie czy przenoszenie.

Taka czynność będzie się zatem mieściła się w pojęciu przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, w sytuacji zlecenia innemu zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych powinna być zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy kancelaria prawna prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego powinna podpisywać umowę powierzenia danych osobowych z klientami?

Kancelaria prawna nie powinna ze swoim klientem zawierać umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji usługi świadczenia pomocy prawnej związanej z prowadzeniem sprawy sądowej. Radca prawny lub adwokat wykonujący zawód w ustawowo określonych formach nie jest podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest to, że istotą podmiotu przetwarzającego jest podporządkowanie się decyzjom administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo świadczenie usług prawnych w sposób zgodny z prawem oraz zasadami etyki, z równoczesnym zachowaniem tajemnicy zawodowej, wymaga samodzielnego podejmowania decyzji przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto należy wskazać, że wykonywanie poleceń klienta (występującego jako ADO) przez prawnika stworzyłoby ryzyko nie tylko komplikacji przy wykonywaniu czynności zawodowych, lecz także (a może przede wszystkim) naruszenia zasad etyki.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy procesor powinien ujawniać podmiotowi, z którym łączy go umowa powierzenia, treść polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w jego organizacji?

Zapis dotyczący tego, że podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych, jest niewłaściwy. Podmiot, jakim jest administrator danych osobowych (ADO), powinien oczywiście być uprawniony do kontroli procesora, niemniej jednak kontrola ta nie powinna polegać na udostępnieniu całej dokumentacji, w tym polityki ochrony danych osobowych, która reguluje pozycję procesora jako ADO – niezależnie od pozycji procesora w ramach relacji powierzenia.

Można zapisać, że ADO będzie miał wgląd do wyciągu z polityki ochrony danych w części dotyczącej powierzenia oraz do wyciągu z rejestru kategorii czynności przetwarzania jego dotyczących czy możliwość weryfikacji nadanych upoważnień lub odebranych oświadczeń o zachowaniu poufności, podpisanych przez pracowników, który przetwarzają takie dane w ramach zawartej umowy. W pozostałym zakresie wszelkie inne informacje stanowią wewnętrzną dokumentację podmiotu, która nie powinna być ujawniana.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy pomiędzy uczelnią/szkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych?

Umowę powierzenia danych administrator jest zobowiązany zawrzeć wówczas, gdy powierza do przetwarzania dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi w jego imieniu i na jego rzecz. Udostępnienie danych osobowych oznacza zaś sytuację, w której administrator danych osobowych ujawnia/udostępnia dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi do realizacji jego własnych celów przetwarzania i własnymi sposobami. W przypadku zawarcia umowy o praktyki studenckie pomiędzy uczelnią (administratorem danych osobowych studentów) a zakładem pracy będzie dochodziło do udostępnienia danych osobowych, nie zaś do ich powierzenia.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że zakład pracy z chwilą otrzymania od uczelni danych osobowych studenta będzie je przetwarzał we własnych celach przetwarzania tj. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu praktyki czy nadanie studentowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych). Ponadto również zakład pracy będzie decydował o sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych. .

Powyższe przemawia za tym, aby uznać zakład pracy za niezależnego administratora danych osobowych, a nie podmiot przetwarzający dane osobowe.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy w umowie powierzenia procesor może wpisać postanowienie o stawce za godzinę pracy jego IOD przy obsłudze audytu administratora?

W mojej ocenie będzie to zależało od charakteru współpracy administratora i procesora. Trudno oczekiwać pełnej i nieograniczonej obsługi indywidualnej administratora w każdym aspekcie, bez dodatkowych kosztów, jeśli zakres współpracy jest bardzo ograniczony i sprowadza się do paru godzin obsługi w miesiącu za np. łączną kwotę 600 zł.

Dlatego są głosy, że można uznać za dopuszczalne ustalenie, że koszty procesora ponoszone w związku z inspekcją/audytem powinny być zwrócone przez prowadzącego audyt administratora przy czym powinny to być faktyczne koszty i to w rozsądnej wysokości. Uzasadnione wydaje się pokrycie kosztów pracy pracowników procesora, którzy będą zaangażowani w czynności audytowe (np. koszty pracy pracownika procesora towarzyszącego prowadzącemu inspekcję w pomieszczeniach procesora).

Znajdą się też głosy przeciwne, że takie działania ograniczają przysługujące administratorowi prawo do audytu. Rekomendowanym byłoby tu znalezienie złotego środka, czyli przykładowo ustalenie opłat za zaangażowanie IOD w audyt inny niż wstępny/coroczny/związany z konkretnym naruszeniem, tj. że dodatkowe opłaty byłyby związane z tymi „nadprogramowymi” audytami.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny: kiedy zasadne jest nadanie upoważnienia audytorom, a kiedy zawarcie umowy powierzenia?

W przypadku audytu wewnętrznego osoby przeprowadzające audyt powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby czynności związanych z audytem. W przypadku audytu zewnętrznego konieczność zawarcia umowy powierzania będzie zależna od tego, czy audyt jest przeprowadzany na zlecenie podmiotu administratora – wówczas umowa powierzenia powinna być zawarta. Jeśli audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez podmiot działający w oparciu o konkretne przepisy prawa, wówczas podmiot ten działa w oparciu o przepisy rangi ustawowej, nadające mu prawo do przeprowadzenia audytu/kontroli.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".