Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaki status posiadają Pracownicze Kasy Zapomogowo – Pożyczkowe? Czy należy zawierać umowę o współadministrowanie danymi osobowymi?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Pytanie dotyczy PKZP. Zgodnie z przepisami jest to odrębny administrator, który ustala cele. Natomiast, w praktyce, środki przetwarzania danych zwykle ustala pracodawca. Rozważam różne warianty uregulowania relacji z zakładem pracy. Czy do przyjęcia byłaby umowa o współadministrowanie danymi osobowymi?

ODPOWIEDŹ

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa będzie niezależnym od pracodawcy administratorem danych osobowych. Pomiędzy Kasą (administratorem) a pracodawcą/zakładem pracy nie powinno się zawierać umowy powierzenia danych osobowych, podmiot przetwarzający ma bowiem w takiej relacji zupełnie inny status. Zarówno pracodawca (zakład pracy), jak i PKZP, w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych, samodzielnie ustalają własne cele i sposoby ich przetwarzania, dlatego powinni być traktowani jako oddzielni administratorzy.

Natomiast w § 4 rozporządzenia w sprawie PKZP (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy) przewidziano pomoc ze strony pracodawcy (zakładu pracy) przy realizacji zadań PKZP (m.in. prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej, dokonywania na rzecz PKZP potrąceń w listach płac, wkładów miesięcznych i rat pożyczek itd.), a szczegółowe warunki świadczonej pomocy ma określać umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a PKZP. W ramach tak prawnie ukształtowanych relacji, można uznać, że podmioty te współdziałają ze sobą, a zatem wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w tym celu, przetwarzają je więc jako współadministratorzy.

Tożsame stanowisko zostało wyrażone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w dniu 28.07.2020, z który, można się zapoznać pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/225/1619.