Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy udostępnienie zdjęć osoby trzeciej na portalu społecznościowym jest naruszeniem RODO?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Osoba trzecia udostępniła moje zdjęcie na portalu społecznościowym oraz niestosowną treść. Czy jest to naruszenie RODO? Jakie działania mogę podjąć?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z motywem 18 Preambuły RODO przepisy rozporządzania nie mają zastosowania do osoby fizycznej w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może polegać m.in. na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności.

Przenosząc powyższe na grunt zadanego pytania osoba, która udostępniła zdjęcie osoby trzeciej w ramach swojej działalności zawodowej lub handlowej będzie mogła być uznana za administratora danych osobowych. Uznając, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych osoba, której zdjęcie zostało udostępnione bez podstawy prawnej będzie mogła bądź to skierować skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 ust. 1 RODO lub też żądać odszkodowania na podstawie art. 82 ust. 1 RODO, jeśli w wyniku naruszenia przepisów rozporządzenia, osoba ta poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową.

Jeśli jednak osoba udostępniająca zdjęcie na portalu społecznościowym działała w celach osobistych i nie można będzie jej uznać za administratora danych osobowych wówczas przysługiwać będzie prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - o ochronę dóbr osobistych z art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.