RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co zrobić, jeżeli moje dane były przetwarzane z naruszeniem postanowień SCC? Czy mogę uzyskać odszkodowanie? Gdzie można złożyć skargę?

ODPOWIEDŹ

W SCC przewidziano różne sposoby dochodzenia roszczeń, zarówno wobec podmiotu przekazującego, jak i podmiotu odbierającego dane. Pomimo, iż osoba, której dane dotyczą, nie jest stroną SCC, treść SCC umożliwia jej egzekwowanie klauzul zawierających stosowne zabezpieczenia, bezpośrednio wobec stron SCC. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, działa jako beneficjent będący osobą trzecią (zob. klauzula 3 SCC).

Po pierwsze, masz możliwość złożenia skargi bezpośrednio do podmiotu odbierającego dane, który powinien wyznaczyć specjalny punkt kontaktowy do rozpatrywania skarg (zob. klauzula 11 lit. a) SCC). Jeśli podmiot odbierający dane zapewnił możliwość złożenia skargi do niezależnego organu rozstrzygania sporów, można również zwrócić się do tego organu.

Po drugie, masz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego w kraju EOG, w którym mieszkasz. Skargę można wnieść przeciwko podmiotowi odbierającemu dane, jeżeli uważasz, że podmiot ten działał niezgodnie z postanowieniami SCC (zob. klauzula 11 lit. c) SCC), bądź przeciwko podmiotowi przekazującemu dane, jeśli uważasz, podmiot ten przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem (zob. art. 77 RODO).

Po trzecie, możesz wszcząć postępowanie sądowe przeciwko stronom SCC, na przykład
w celu uzyskania zabezpieczenia roszczeń lub odszkodowania. Strony SCC ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne lub niematerialne, które wyrządzą osobie na skutek naruszenia tych postanowień SCC, które zapewniają zabezpieczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych lub gwarantują osobom określone prawa (zob. 12 SCC). Powództwo można wnosić do właściwego sądu w kraju EOG (zgodnie z prawem krajowym), w którym mieszka osoba, lub do sądów w EOG, które zostały wskazane przez strony SCC (zob. Klauzula 18(b) i (c) SCC).

Szczególne zasady obowiązują, jeżeli dane zostały przekazane przez dostawcę usług w EOG, który działa w imieniu podmiotu spoza EOG. W takim przypadku masz możliwość złożenia skargi bezpośrednio do podmiotu odbierającego dane (tj. administratora danych działającego poza EOG) lub, jeśli jest to możliwe, do niezależnego organu rozstrzygania sporów (patrz Moduł 4, Klauzula 11). Możesz także zwrócić się do działającego w EOG, podmiotu przekazującego dane, który będzie w tym przypadku musiał współpracować
z podmiotem odbierającym dane, w celu rozpatrzenia złożonej skargi (zob. Moduł 4, Klauzula 10). Ponadto, możesz wszcząć postępowanie sądowe przeciwko stronom, w celu uzyskania zabezpieczenia roszczeń lub odszkodowania (zob. Moduł 4, punkt 18, wraz z punktem 3). Takie działania mogą być podejmowane przed sądami wyznaczonymi przez strony SCC.

Wreszcie należy zauważyć, że wspomniane wyżej możliwości uzyskania odszkodowania dotyczą tylko tych praw, które są zapewnione na mocy samych SCC. Niezależnie od tej podstawy, istnieje możliwość uzyskania przez osoby, których dane dotyczą, odszkodowania na podstawie RODO, od podmiotu przekazującego dane. Osoby fizyczne zawsze mają prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego (art. 77 RODO) oraz do uzyskania sądowego środka ochrony prawnej (art. 79 RODO) w związku z przetwarzaniem ich danych przez podmiot przekazujący dane.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>