Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Wiedza


Dane szczególnej kategorii

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Dane osobowe szczególnej kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest ograniczone, podobnie jak przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO).

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Najprościej mówiąc, dane szczególnej kategorii lub inaczej – dane „wrażliwe” to grupa danych osobowych, która podlega szczególnym zasadom przetwarzania i ochrony. w związku z wyjątkowym charakterem takich danych obowiązuje szereg szczegółowych zasad związanych z postępowaniem z nimi – najczęściej regulowanych odrębnymi przepisami branżowymi. Do danych wrażliwych można zaliczyć nawet zwolnienia lekarskie przechowywane przez pracodawcę.

WIĘCEJ