Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Ustawa o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz

Ustawa o ochronie danych osobowych

Niniejszy komentarz stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Wskazana ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Książkę otrzymacie Państwo GRATIS do szkolenia:
Przepisy DODO w praktyce.

Komentarz stanowi niezbędne narzędzie pracy dla wszystkich osób, które odpowiadają w swojej organizacji za nadzór nad systemem ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Zawiera ona propozycje rozwiązań prawnych oraz mechanizmów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych oraz gwarantujących realizację praw osób, których dane dotyczą.

Niezaprzeczalnym atutem publikacji są odesłania do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wzory dokumentów, które powinny stosować podmioty podlegające reżimowi ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Najważniejsze atuty komentarza:

  • stanowi cenne wsparcie podczas ustanawiania i utrzymania systemu ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  • podejmuje kompleksową analizę prawną ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wraz z rozporządzeniem wykonawczym do niej,
  • wskazuje kryteria uznania za administratora w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  • odnosi się do orzecznictwa na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych,
  • czytelnie prezentuje obowiązki administratora, podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych,
  • przedstawia interpretacje i wzajemne powiązania ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
  • zawiera praktyczne wzory dokumentów.

Książkę można kupić na stronie wydawnictwa Beck


4 dniowy Kurs IOD