Sprawdzenie jakości wdrożenia RODO w obszarze IT

Nowe obowiązki, mało precyzyjne przepisy i przede wszystkim milionowe kary to powód, dla którego przedsiębiorcom wraz ze zbliżającym się dniem 25 maja poczucia obawy i niepewności niejednokrotnie ewoluowały w trwogę i panikę. Sytuacji nie łagodziły liczne publikacje i komentarze, które pełne były nierzetelnych informacji i niejednokrotnie naciągania organizacji na zakup nietypowych i kosztownych usług i produktów np. gotowej dokumentacji, która rzekomo sprawiała, że w przeciągu kliku chwil mogliśmy być zgodni z Rozporządzeniem. Nie od dziś wiadomo, że RODO jest aktem prawnym neutralnym technologicznie. Czy w związku z tym obszar IT nie wymaga żadnych zmian?

Analiza ryzyka

Głównym zakresem dotkniętym przez przepisy w tym względzie jest zaprezentowanie nowego podejścia opartego o proces zarządzania ryzykiem. Jednym z głównych celów takiego działania jest zidentyfikowanie i minimalizowanie ryzyka  dla zasobów, które nie zostały zabezpieczone lub których zastosowane zabezpieczenia są nie wystarczające. Innymi słowy organizacje w ramach takiego procesu powinny zidentyfikować aktywa, których podatności z największym poziomem ryzyka mogą spowodować zmaterializowanie się zagrożenia i ostatecznie incydentu na danych osobowych oraz zastosować środki minimalizujące takie ryzyko.

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET
Środki, o których mowa powinny być dostosowane proporcjonalnie do wykorzystywanych rozwiązań i obliczonego poziomu ryzyka. Mimo, iż zarządzanie ryzykiem nie jest nowością na rynku to nie jednemu przedsiębiorcy sprawiło tyle problemów, iż nie dał rady jej wykonać z wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich, a rzesza nowo powstających w gorącym okresie firm zajmujących się tą tematyką wykonała proces nieprawidłowo i nierzetelnie.

Co „mówi” RODO o zabezpieczeniach?

Czy w takim razie działy IT muszą skupić się jedynie na analizie ryzyka, o której wszędzie mówi się tak dużo? Niestety nie… RODO jest regulacją, która jest pełna niejasnych i mało precyzyjnych stwierdzeń. Kolejnym takim „miejscem” które bezpośrednio dotyka działy IT jest artykuł 32 zgodnie, z którym organizacje przetwarzające dane osobowe zobowiązane są wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym między innymi i w stosownym przypadku:

 • pseudonimizację i szyfrowanie,
 • zagwarantować zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • zagwarantować zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 • zapewnić regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Tak jak widać powyżej nawet dogłębne zapoznanie się z przepisami, w tym z wszelkimi poradnikami opublikowanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy też Wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 nie przyniesie nam jednoznacznej odpowiedzi na to w jaki konkretny sposób organizacje powinny zrealizować narzucone na nie wymogi. o ile w ostatnim punkcie dotyczącym testowania skuteczności zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych należy domniemać, że zrealizować go możemy m.in. poprzez systematycznie wykonywaną analizę ryzyka, która również powinna dać nam pogląd na stan i efektywność zastosowanych zabezpieczeń, o tyle w pozostałych punktach nie jest to tak precyzyjne.

Gdzie stosować pseudonimizację i szyfrowanie?

Stosowanie pseudonimizacji w praktyce jest rzadko wykorzystywane i mało rozpowszechnione, natomiast szyfrowanie to pojęcie znane już z poprzedniego stanu prawnego regulującego obszar ochrony danych osobowych przed 25 maja 2018r. Znaczącą jednak różnicą w tym względzie jest to, że wówczas dość precyzyjnie odnoszono się do jego stosowania i miało to miejsce w stosunku do dysków twardych komputerów przenośnych. w przypadku RODO sprawa nie jest już tak prosta. Otóż szyfrowanie to zabezpieczenie, które zgodnie z przepisami organizacje powinny wdrożyć wszędzie tam, gdzie to stosowne…

Czy w związku z tym powinniśmy skupić się tylko na takich trywialnych miejscach jak dyski komputerów przenośnych, mobilne nośniki danych, czy też strony internetowe z wykorzystaniem, których dochodzi do przetwarzania danych osobowych poprzez formularz kontaktowy lub możliwość zapisania się do newslettera? Niestety nie… Takich miejsc w organizacji może być znacznie więcej m.in. może być to backup, którego miejsce przechowywania nie daje jednoznacznej gwarancji jego bezpieczeństwa fizycznego, czy też logicznego lub smartfony, które podobnie jak komputery przenośne przetwarzają całą masę informacji, w tym danych osobowych.

Kiedy ostatnio robiłeś analizę ryzyka?

Poufność, integralność, dostępność i odporność. Co z tym zrobić?

Jeszcze mniej precyzyjnym stwierdzeniem jest kolejny z wymienionych powyżej punktów dotyczący zagwarantowania zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. Wskazany przez RODO obowiązek zamieszczony w jednym zdaniu jest tak pojemny, że w zasadzie możemy tu zmieścić każde możliwe zabezpieczenie, które przyjdzie nam do głowy. Niestety o takich zabezpieczeniach przedmiotowy akt prawny zupełnie milczy. Co nam w takim razie pozostaje?

Otóż najczęściej stosowaną praktyką w tym względzie jest wykorzystanie wytycznych, które nie od dziś funkcjonują na rynku międzynarodowym. Mowa oczywiście o normach ISO, w szczególności normach z „rodziny” 27000 dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, co też w efekcie przekłada się na ochronę danych osobowych. w najlepszej sytuacji w zakresie realizacji przedmiotowego punktu firmy z sektora finansowego, które od dawna muszą stosować się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Ta od zawsze poprzez Rekomendację D dla sektora Bankowego wymusza należytą ochronę danych osobowych od strony technicznej zarówno przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji.

Konieczność szybkiego przywrócenia dostępności do danych

Kolejnym punktem wymienionym w art. 32 jest obowiązek zagwarantowania zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności do danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Podobnie jak w poprzednim przypadku brak jest w tym zakresie żadnych szczegółowych wytycznych. Nie mniej jednak mowa jest tu z pewnością o systematycznym wykonywaniu kopii zapasowych wszelkich systemów i zbiorów danych osobowych. Nie należy zapominać również o odpowiednim miejscu ich przechowywania, które zgodnie z dobrą praktyką powinno znajdować się w co najmniej innej strefie pożarowej, aniżeli dane przetwarzane w środowisku produkcyjnym.

Zgodnie z zasadą rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO administratorzy danych osobowych powinni również pamiętać o przygotowaniu odpowiednich procedur awaryjnych i odtworzeniowych. Powinny one opisywać dokładny sposób postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również opisywać inne elementy takie jak częstotliwość wykonywania backupu, czy też wymieniać sytuacje, w których jest on niezbędny do wykonania poza zaplanowanym w harmonogramie planem. Celem realizacji omawianego wymogu pomocna może okazać się norma ISO 22301, która dotyczy utrzymania ciągłości działania organizacji.

Dokumentacja dot. bezpieczeństwa IT?

Migracje, chmury, systemy.
RODO w IT.

Szkolenie RODO w IT dla inspektorów ochrony danych oraz managerów i pracowników IT. Zapraszamy!
SPRAWDŹ TERMINY
Przedmiotowe Rozporządzenie nie dotyka branży IT tylko i wyłącznie poprzez wymienione powyżej punkty. Nie można tutaj pominąć wspomnianych powyżej procedur. RODO mimo, iż w przeciwieństwie do przepisów poprzedniego stanu prawnego nie narzuca wprost o jakiej dokumentacji mowa to motyw 78 stanowi o konieczności wykazania przez administratora przestrzegania Rozporządzenia poprzez przyjęcie wewnętrznych polityk i procedur. w dalszej części nie odnajdziemy o jaką konkretnie dokumentację chodzi, jednak w tym zakresie wypowiedział się polski Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj również widać bardzo duże powiązanie przedmiotowego aktu prawnego z wspomnianymi powyżej międzynarodowymi normami ISO. Otóż zgodnie z opublikowaną przez PUODO informacją, odwołując się do wymogu posiadania odpowiednich polityk bezpieczeństwa można posłużyć się normą PN-EN ISO/IEC 27002:2017, która zaleca w tym zakresie uwzględnić takie elementy, jak:

 • zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych),
 • kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych),
 • środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami),
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie),
 • bezpieczeństwo komunikacji (zabezpieczenie, rozdzielenie sieci),
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów,
 • relacje z dostawcami (umowy, w tym umowy powierzenia przetwarzania),
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie ciągłością działania,
 • zgodność z wymaganiami prawnymi i umownymi.

Nowe funkcjonalności systemów

Kontynuując, niestety na „biurokracji” skończyć nie możemy. Kolejnym niezmiernie ważnym oraz niezmiernie trudnym do wykonania elementem jest dostosowanie infrastruktury pod kątem możliwości realizacji praw osób, których dane dotyczą. Mowa tutaj m.in. o wykonywaniu prawa do przenoszenia danych, ograniczenia ich przetwarzania, czy też zrealizowaniu popularnego już prawa do bycia zapomnianym. Do powyższego problemu próbowano podejść z różnych stron i za każdym razem organizacje spotykają się z największą trudnością dotyczącą możliwości wyszukania danych konkretnej osoby w firmowych zasobach. Mowa w tym miejscu o danych niezagregowanych, nieustrukturyzowanych, informacjach, które utrwalone są poza bazami danych np. na lokalnych dyskach twardych służbowych komputerów lub mobilnych nośnikach zewnętrznych. Oczywiście takich miejsc jest znacznie więcej.

Kolejną trudnością jest zrealizowanie prawa do bycia zapomnianym w stosunku do wykonanych kopii bezpieczeństwa, które nie zostały w tym względzie wyłączone przez przepisy. Istnieją różne praktyki. Poczynając od przygotowania środowiska testowego, na którym backup jest odtwarzany, rekord usuwany, a następnie kopia wykonywana ponownie, aż po skrócenie czasu jego przechowywania do 3 miesięcy, o czym stanowi art. 12 RODO umożliwiający nam wydłużenie realizacji wspomnianego obowiązku. Dotykając tematykę dostosowania środowiska IT z pewnością nie należy zapominać o funkcjonalności odnotowania sprzeciwu w przypadku wykorzystywania systemów do celów marketingowych. Dodatkowo systemy takie zgodnie z omawianą powyżej zasadą rozliczalności powinny gwarantować możliwość zweryfikowania dokładnej daty i godziny udzielenia zgody, jak również jej wycofania.

Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich czynności i koniecznych do wykonania zadań w ramach wymienionych powyżej punktów, ponieważ sposób ich realizacji zawsze różnic się będzie w zależności od zastosowanych i funkcjonujących obecnie rozwiązań. Zaznaczyć jednak należy, że RODO jest regulacją, która z pewnością wymaga zmian w każdym środowisku teleinformatycznym, a organizacje które ich nie dokonały nie mogą teraz spać spokojnie. Zatem spoglądając przez pryzmat niniejszego opracowania, czy w ramach swojego wdrożenia uwzględniłeś wszystkie powyższe punkty? Czy RODO faktycznie funkcjonuje i dotyka wszystkich wymaganych obszarów w Twojej organizacji?

CZYTAJ WIĘCEJ: Analiza ryzyka dla zasobów

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!
Check the link before you click
Never gonna give you up!

Czy ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego powinna być indywidualnie dostosowana do każdej umowy powierzenia/ konkretnego rodzaju usług?

Nie ma konieczności, aby ankieta była dopasowywana każdorazowo do konkretnej umowy/konkretnego rodzaju usług świadczonych przez potencjalnego procesora. Z jednej strony byłoby to czasochłonne, a z drugiej nie jestem przekonana, czy byłoby efektywne: o ile możemy mniej więcej ocenić, które z wymagań co do zasady powinny być realizowane przez dany podmiot i o które warto zapytać w ankiecie, to trudno dopasować pytanie idealnie pod danego kontrahenta.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie paru wersji ankiety dla procesora, np. szczegółowej (przesyłanej podmiotom dostarczającym rozwiązania IT czy firmom kadrowo-płacowym) i uproszczonej (dla podmiotów, którym będziemy powierzać dane w ograniczonym zakresie).

Wynik takiej ankiety mógłby być weryfikowany przez IOD, który na jej podstawie podejmowałby decyzję o tym, czy dany podmiot daje odpowiednie gwarancje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danym osobowym.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy zasadne jest zawarcie umowy powierzenia z podmiotem świadczącym usługi migracji danych?

Umowę powierzenia danych osobowych należy zawrzeć wówczas, gdy administrator zleca innemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych  w jego imieniu. Opisana sytuacja zlecenia przez administratora danych zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych z jednego serwera na drugi będzie się wiązała z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 4 pkt. 1 RODO to nie tylko ich gromadzenie,  ale również inne operacje wykonywane na danych, takie jak ich przeglądanie, przesyłanie czy przenoszenie.

Taka czynność będzie się zatem mieściła się w pojęciu przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, w sytuacji zlecenia innemu zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych powinna być zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy kancelaria prawna prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego powinna podpisywać umowę powierzenia danych osobowych z klientami?

Kancelaria prawna nie powinna ze swoim klientem zawierać umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji usługi świadczenia pomocy prawnej związanej z prowadzeniem sprawy sądowej. Radca prawny lub adwokat wykonujący zawód w ustawowo określonych formach nie jest podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest to, że istotą podmiotu przetwarzającego jest podporządkowanie się decyzjom administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo świadczenie usług prawnych w sposób zgodny z prawem oraz zasadami etyki, z równoczesnym zachowaniem tajemnicy zawodowej, wymaga samodzielnego podejmowania decyzji przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto należy wskazać, że wykonywanie poleceń klienta (występującego jako ADO) przez prawnika stworzyłoby ryzyko nie tylko komplikacji przy wykonywaniu czynności zawodowych, lecz także (a może przede wszystkim) naruszenia zasad etyki.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy procesor powinien ujawniać podmiotowi, z którym łączy go umowa powierzenia, treść polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w jego organizacji?

Zapis dotyczący tego, że podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych, jest niewłaściwy. Podmiot, jakim jest administrator danych osobowych (ADO), powinien oczywiście być uprawniony do kontroli procesora, niemniej jednak kontrola ta nie powinna polegać na udostępnieniu całej dokumentacji, w tym polityki ochrony danych osobowych, która reguluje pozycję procesora jako ADO – niezależnie od pozycji procesora w ramach relacji powierzenia.

Można zapisać, że ADO będzie miał wgląd do wyciągu z polityki ochrony danych w części dotyczącej powierzenia oraz do wyciągu z rejestru kategorii czynności przetwarzania jego dotyczących czy możliwość weryfikacji nadanych upoważnień lub odebranych oświadczeń o zachowaniu poufności, podpisanych przez pracowników, który przetwarzają takie dane w ramach zawartej umowy. W pozostałym zakresie wszelkie inne informacje stanowią wewnętrzną dokumentację podmiotu, która nie powinna być ujawniana.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy pomiędzy uczelnią/szkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych?

Umowę powierzenia danych administrator jest zobowiązany zawrzeć wówczas, gdy powierza do przetwarzania dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi w jego imieniu i na jego rzecz. Udostępnienie danych osobowych oznacza zaś sytuację, w której administrator danych osobowych ujawnia/udostępnia dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi do realizacji jego własnych celów przetwarzania i własnymi sposobami. W przypadku zawarcia umowy o praktyki studenckie pomiędzy uczelnią (administratorem danych osobowych studentów) a zakładem pracy będzie dochodziło do udostępnienia danych osobowych, nie zaś do ich powierzenia.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że zakład pracy z chwilą otrzymania od uczelni danych osobowych studenta będzie je przetwarzał we własnych celach przetwarzania tj. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu praktyki czy nadanie studentowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych). Ponadto również zakład pracy będzie decydował o sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych. .

Powyższe przemawia za tym, aby uznać zakład pracy za niezależnego administratora danych osobowych, a nie podmiot przetwarzający dane osobowe.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy w umowie powierzenia procesor może wpisać postanowienie o stawce za godzinę pracy jego IOD przy obsłudze audytu administratora?

W mojej ocenie będzie to zależało od charakteru współpracy administratora i procesora. Trudno oczekiwać pełnej i nieograniczonej obsługi indywidualnej administratora w każdym aspekcie, bez dodatkowych kosztów, jeśli zakres współpracy jest bardzo ograniczony i sprowadza się do paru godzin obsługi w miesiącu za np. łączną kwotę 600 zł.

Dlatego są głosy, że można uznać za dopuszczalne ustalenie, że koszty procesora ponoszone w związku z inspekcją/audytem powinny być zwrócone przez prowadzącego audyt administratora przy czym powinny to być faktyczne koszty i to w rozsądnej wysokości. Uzasadnione wydaje się pokrycie kosztów pracy pracowników procesora, którzy będą zaangażowani w czynności audytowe (np. koszty pracy pracownika procesora towarzyszącego prowadzącemu inspekcję w pomieszczeniach procesora).

Znajdą się też głosy przeciwne, że takie działania ograniczają przysługujące administratorowi prawo do audytu. Rekomendowanym byłoby tu znalezienie złotego środka, czyli przykładowo ustalenie opłat za zaangażowanie IOD w audyt inny niż wstępny/coroczny/związany z konkretnym naruszeniem, tj. że dodatkowe opłaty byłyby związane z tymi „nadprogramowymi” audytami.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny: kiedy zasadne jest nadanie upoważnienia audytorom, a kiedy zawarcie umowy powierzenia?

W przypadku audytu wewnętrznego osoby przeprowadzające audyt powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby czynności związanych z audytem. W przypadku audytu zewnętrznego konieczność zawarcia umowy powierzania będzie zależna od tego, czy audyt jest przeprowadzany na zlecenie podmiotu administratora – wówczas umowa powierzenia powinna być zawarta. Jeśli audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez podmiot działający w oparciu o konkretne przepisy prawa, wówczas podmiot ten działa w oparciu o przepisy rangi ustawowej, nadające mu prawo do przeprowadzenia audytu/kontroli.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

"Dobrze znamy naszą firmę,
nie musimy niczego sprawdzać"

Jesteś tego pewien?

Zapytaj
o audyt

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".