RODO w szpitalach i sektorze medycznym - dobre praktyki, problemy i błędy

Niejednokrotnie osoby korzystające z usług podmiotów z branży medycznej poddają pod wątpliwość potrzebę podawania szerokiego zakresu swoich danych osobowych, którego podania podmioty te wymagają. Jednakże, aby prawidłowo realizować swoje zadania lub udzielać świadczeń, szpitale czy inne jednostki medyczne niejednokrotnie muszą pozyskać szeroki zakres danych. Mowa w tym przypadku zarówno o danych „zwykłych”, jak i o danych szczególnych kategorii.

Walka z koronawirusem

Wątpliwości pacjentów rodzi również przekazywanie ich danych przez jednostki medyczne do innych uprawnionych organów/podmiotów. Część z opisanych sytuacji została poddana pod ocenę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o czym więcej dowiesz w przygotowanym nagraniu.

Należy pamiętać, że organizacja systemu ochrony danych osobowych w sektorze medycznym opierać się będzie nie tylko o przepisy samego RODO. Sektor medyczny, jako mało który, musi zwracać uwagę na przepisy ustaw szczególnych, stanowiących m.in. o podstawach prawnych przetwarzana danych czy zakresie danych, które mogą być przetwarzane w konkretnym przypadku. Jako przykłady takich aktów prawnych można wskazać:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Decyzje organu nadzorczego dotyczące sektora medycznego

Dotychczasową aktywność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, obejmującą jednostki medyczne, należy ocenić jako umiarkowaną. Na dzień przygotowywania nagrania, organ nadzorczy wydał bowiem 11 decyzji, których przedmiotem było przetwarzanie danych osobowych przez podmioty z szeroko rozumianego sektora medycznego. Decyzje te możemy podzielić na następujące grupy tematyczne:

  1. decyzje dotyczące udostępnienia przez jednostkę medyczną danych osobowych zawartych w zaświadczeniu o stanie zdrowia członkom rodziny osoby, której dane dotyczą;
  2. decyzje dotyczące udostępnienia przez przychodnię danych osobowych rodziców i ich dzieci do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w związku z realizacją obowiązku szczepień ochronnych;
  3. decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z gromadzeniem informacji o zrealizowanych świadczeniach medycznych.

Dodatkowo, w związku z obowiązkiem udostępniania w określonych sytuacjach dokumentacji medycznej pacjentów, w materiale poruszona została kwestia realizacji określonego w RODO prawa dostępu do danych osobowych w świetle decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj także:

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".