Outsourcing – trend, od którego nie ma odwrotu?

Zatrudnienie w branży outsourcingowej w ostatnim roku zwiększyło się o 10% i obecne tworzy ona w Polsce 338 tys. miejsc pracy. Dane potwierdzają jednoznaczny, rosnący trend. Korzystanie z usług outsourcingu stało się normą biznesową w wielu branżach, a wkrótce może stać się koniecznością dla dalszego prawidłowego funkcjonowania wielu organizacji.

 Początków outsourcingu można dopatrywać się już w prehistorii, gdy nasi przodkowie, którzy żyli w pierwszych społecznościach ludzkich, dostrzegli korzyści wynikające ze współpracy i indywidualnych kompetencji członków grupy. Korzyści wynikające ze specjalizacji już w XVIII wieku wskazywał Adam Smith, ojciec współczesnej ekonomii. Henry Ford, legenda przemysłu motoryzacyjnego i jeden z prekursorów zarządzania, miał stwierdzić: „…Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my…”. Obecnie używany termin „outsourcing” powstał nieco później – po raz pierwszy użyto go w 1979 r., w odniesieniu do nabywania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny.

Outsourcing dziś

Dziś outsourcing stanowi nowoczesną strategię zarządzania organizacją, w celu wydzielenia zadań, które mogą być wykonane przez inny, wyspecjalizowany podmiot. Działanie to podejmuje się, aby uwolnić część środków i zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu można się skupić na podstawowym przedmiocie działalności firmy oraz podnoszeniu efektywności. W konsekwencji uzyskuje się przewagę nad innymi konkurentami na rynku.

W ramach pojęcia outsourcingu wyróżnić można jego poszczególne rodzaje, takie jak SSC (skrót od ang. Shared Services Centres), czyli centra usług wspólnych, które stanowią wydzielone i wyspecjalizowane jednostki, pracujące wewnątrz i na rzecz grupy firm albo powiązanych ze sobą organizacji.

W nieco innej formule funkcjonuje branża BPO (ang. business process outsourcing), co można przetłumaczyć jako „zlecenie wykonania procesu biznesowego na zewnątrz”. Podmioty działające w obszarze BPO świadczą usługi dla klientów zewnętrznych, którzy rezygnują z samodzielnego prowadzenia niektórych procesów, w celu powierzenia ich wyspecjalizowanemu podmiotowi. Głównym założeniem takiego działania jest przede wszystkim minimalizacja kosztów.

Outsourcing w Polsce to 338 000 miejsc pracy.

Jak wynika z raportu „nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020”, który przygotował Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, branża outsourcingowa pod względem zatrudnienia zwiększyła się w ostatnim roku o 10% i obecne tworzy w Polsce łącznie 338 tys. miejsc pracy.

Pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze outsourcingu wiodący obszar stanowi branża IT (28,7%). Drugie miejsce zajmują usługi komercyjne i profesjonalne (28,1%). Na trzecim uplasował się (14,4%) sektor BFSI (bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń). Zwraca przy tym uwagę dynamiczny rozwój outsourcingu w obszarze świadczeń komercyjnych i profesjonalnych, do których zaliczyć można m.in. księgowość i doradztwo prawne. W 2019 r. wartość eksportu usług komercyjnych z Polski oszacowano na 19,8 mld USD, przy czym sektor outsourcingu odpowiadał za 27,5% tej kwoty. Dla porównania, w 2005 r. jego udział w obszarze usług komercyjnych wynosił tylko 7,7%. Przytoczone dane wskazują jednoznaczny trend – zwiększające się zainteresowanie przedsiębiorców usługami doradczymi, które wykonywane są w modelu outsourcingu.

Specjalizacja w outsourcingu

Rynek usług doradczych cechuje silna konkurencja oraz wysokie wymagania klienta. Od konsultanta oczekuje się najwyższej możliwej staranności, a także skutecznej i bezpiecznej porady. Spełnienie tych oczekiwań wymaga obszernej wiedzy, popartej dużym doświadczeniem, czyli mówiąc prościej – specjalizacji w danej dziedzinie. Podejrzewać możemy, że osoba zajmująca się wieloma dziedzinami prawdopodobnie nie zdoła się wyspecjalizować w niczym konkretnym. Im bardziej określony jest obszar poszerzanej wiedzy i gromadzonego doświadczenia, tym wyższy jest poziom eksperckości w wybranej dziedzinie.

Specjalizacja stanowi kluczową zaletę firmy outsourcingowej. Klient, który rozważa skorzystanie z modelu outsourcingu, może dostrzec pierwsze korzyści już na etapie podjęcia rozmów o ewentualnej współpracy. Doskonała znajomość konkretnego obszaru wiąże się ze świadomością oczekiwań szerokiego przekroju klientów, która pozwala szybciej ustalić i zrozumieć potrzeby nowej organizacji.

Specjalizacja i cele

Specjalizacja ułatwia firmie outsourcingowej osiągnięcie podstawowego celu, jakim jest wydajne wykonywanie powierzonych jej zadań. Wysoka efektywność wynika przede wszystkim z możliwości skorzystania ze sprawdzonych i skutecznych rozwiązań, które zostały wypracowane poprzez wieloletnią praktykę i doświadczenie.

Specjalizacja obniża cenę usługi

Wysoka efektywność umożliwia także obniżenie ceny usługi, bowiem oszczędności uzyskiwane są poprzez redukcję i kontrolę kosztów. Ograniczenie kosztów możliwe jest dzięki powtarzalnej i wyspecjalizowanej działalności w określonej dziedzinie.

Co więcej, korzystając z usług firmy outsourcingowej firma może pominąć żmudny proces selekcji potencjalnych kandydatów do pracy i skorzystać z możliwości łatwego dostępu do wiodących na rynku specjalistów.

Dlaczego ODO 24?

✓   

Konkretna specjalizacja, wieloletnie doświadczenie

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji od 2012 r.

✓   

Zrozumienie potrzeb klienta

Z naszych usług skorzystało już ponad 1000 Klientów. Nasza oferta jest wciąż dopracowywana, tak aby w pełni zadowalać naszych Klientów.

✓   

Efektywne wykonywanie zadań

Wieloletnia praktyka i bogate doświadczenie pozwoliły nam wypracować sprawdzone, skuteczne i pewne rozwiązania, dedykowane dla różnych branż, w których działają nasi liczni Klienci.

✓   

Niższe ceny

Outsourcing obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji to oszczędność znacznych środków finansowych, związanych z zatrudnieniem dwóch osób: eksperta w dziedzinie prawa i eksperta w dziedzinie IT.

✓   

Konsultacje z wiodącymi ekspertami na rynku

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, są też autorami licznych publikacji w tej dziedzinie.

Potrzebujesz więcej powodów?
Porozmawiajmy  

Usługi doradcze –
ekspert w organizacji czy ekspert zewnętrzny?

Osoba, która zarządza przedsiębiorstwem, codziennie stara się wykorzystać dostępne zasoby i wyznaczyć odpowiednie zadania dla swojego personelu, aby zapewnić sprawne działanie i rozwój firmy. Ten sam cel obiera wiele istniejących na rynku podmiotów, więc rynek jest zazwyczaj bardzo konkurencyjny. Uregulowania prawne stanowią jeden z kluczowych aspektów, który musi zostać wzięty pod uwagę.

Jak wynika z raportu „ Barometr prawa”, który przygotowała firma Grant Thornton, w 2019 r. uchwalono w Polsce 21,5 tysięcy stron nowego prawa. Oznacza to, że samo przeczytanie takiej ilości dokumentów, zajęłoby przeciętnemu specjaliście niemal 3 godziny dziennie, przez cały rok. W raporcie wyjaśniono, że nie jest to najgorszy wynik, bowiem w rekordowym 2016 r. ustawodawca wprowadził ponad 35 tysięcy stron nowych przepisów. Powyższe dane nie uwzględniają efektów pracy ustawodawcy unijnego, kluczowych orzeczeń sądów, wytycznych wydawanych przez organy publiczne i publikacji przedstawicieli doktryny. W konsekwencji, niezbędna kontrola nad stanem uregulowań prawnych wymaga ogromnego nakładu pracy i może w znaczącym stopniu obciążać personel wewnętrzny.

Alternatywą jest outsourcing, który gwarantuje oszczędność czasu pracy. Przedsiębiorca może zidentyfikować zadania, które są najbardziej kłopotliwe z uwagi na duży nakład pracy, bądź niewygodne, bo nie są najmocniejszą stroną personelu wewnętrznego. Dzięki powierzeniu części tych zadań firmie zewnętrznej, pracownicy organizacji mogą skupić się na zadaniach, które wykonują najbardziej efektywnie.

Firmy przekazują uciążliwe zadania na zewnątrz

Powierzenie uciążliwych zadań firmie zewnętrznej to także ograniczenie kosztów, wynikających z konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy pracownika. Pracodawca unika w ten sposób kosztów specjalistycznych szkoleń lub kosztów zakupu narzędzi, które umożliwiają pracownikom sprawne wykonywanie obowiązków (dedykowane oprogramowanie, szablony dokumentów). Ponadto, zmniejsza także ryzyko błędu, bowiem uwalnia personel przedsiębiorcy od zadań, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a przy okazji prowadzi do przeniesienia na firmę outsourcingową części odpowiedzialności za ewentualną pomyłkę.

Korzystanie z outsourcingu może zapewnić większą dyspozycyjność i terminowość realizacji powierzonych obowiązków. Zewnętrzna firma wykonuje powierzone zadania w oparciu o szeroką kadrę specjalistów, którzy w sytuacjach kryzysowych mogą się nawzajem uzupełniać i zastępować. W konsekwencji, wykonanie pilnych zadań praktycznie nigdy nie jest zagrożone przez nagłą chorobę pracownika, bądź nieplanowane rotacje kadrowe.

Dlaczego warto przejść na outsourcing RODO?

✓   

Oszczędność czasu pracowników

ODO 24 przejmuje wykonanie skomplikowanych zadań, które są związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Dzięki specjalizacji wykonujemy zadania szybko i sprawnie.

✓   

Redukcja kosztów szkoleniowych

Nasi konsultanci posiadają już obszerną wiedzę, gdyż zajmują się wyłącznie dziedziną ochrony danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Ich jest wiedza stale aktualizowana i potwierdzana renomowanymi certyfikatami, np. audytorów wiodących ISO 27001, ISO 22301.

✓   

Redukcja kosztów specjalistycznych narzędzi

Świadcząc usługi doradcze korzystamy ze specjalistycznych narzędzi, takich jak oprogramowanie, które wspomaga działania audytowe i służy do zarządzania systemem ochrony danych osobowych (aplikacja Dr RODO, aplikacja ODO Nawigator). Stosujemy algorytmy, która są oparte na uznanych standardach i ułatwiają przeprowadzenie analizy ryzyka, jak również ocenę naruszeń danych osobowych. Udostępniamy narzędzia naszym Klientom.

✓   

Odpowiedzialność

ODO 24 utrzymuje dedykowaną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która swoim zakresem obejmuje zarówno doradztwo formalnoprawne, jak również doradztwo w obszarze IT. Poszerzony zakres odróżnia polisę ODO 24 od typowych polis zawodowych obejmujących wyłącznie obsługę prawną.

✓   

Dyspozycyjność i stabilność relacji

Do obsługi poszczególnych Klientów dedykowany jest odrębny i niezależny zespół, jednak wdrożone procedury gwarantują, że zobowiązania wynikające z umowy z Klientem zostaną wykonane terminowo, niezależnie od zdarzeń losowych, takich jak nagła choroba konsultanta.

Potrzebujesz więcej powodów?
Porozmawiajmy  

Podsumowanie

Outsourcing stanowi trend rynkowy, który dostrzegają już wszyscy przedsiębiorcy, a nie tylko specjaliści z dziedziny zarządzania. W krótkiej i doraźnej perspektywie outsourcing wykorzystywany jest w celu natychmiastowej redukcji kosztów oraz poprawienia jakości usług. W dłuższej perspektywie stanowi narzędzie, które powinno mieć dla organizacji znaczenie strategiczne, jako element konieczny w planowaniu dalszej działalności i rozwoju firmy.

Czytaj także:

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".