PYTANIA I ODPOWIEDZI

Po upływie jakiego maksymalnego czasu należy usunąć dokumentację medyczną pacjenta?

ODPOWIEDŹ

Okres przechowywania dokumentacji medycznej – wynoszący co do zasady 20, a  w przypadku zgonu 30 lat – jest maksymalnym czasem, przez jaki lekarze, a tym samym administratorzy danych, mogą przechowywać dokumentację medyczną i przetwarzać dane osobowe w niej zawarte. Z punktu widzenia przepisów RODO przechowywanie danych osobowych po upływie tego ustalonego okresu będzie naruszało zasadę ograniczonego przechowywania z art. 5 ust. 1 lit. d RODO. Wskazuje ona, że dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Zakreślony ustawowo okres 20 (30) lat na archiwizację dokumentacji medycznej jest zatem maksymalnym czasem, przez jaki można dane osobowe przetwarzać do tego właśnie celu. Po tym okresie dane osobowe (dokumentacja medyczna) powinny być usunięte.

Jeśli zaś chodzi o argumentację dotyczącą tego, że nie da się ustalić, kiedy mija w danym przypadku okres 20 lat, to może nie być ona wystarczającym usprawiedliwieniem podczas ewentualnej kontroli ze strony organu nadzorczego. Obowiązkiem administratora danych osobowych jest bowiem wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby spełnić wymogi nałożone przepisami RODO (art. 24 ust. 1 RODO). Zatem powinnością administratora danych jest w tym przypadku zadbanie o taką organizację pracy, aby wiedzieć, kiedy dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej i kiedy upłynie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – co pozwoli następnie na usunięcie takiej dokumentacji medycznej. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>