Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy z firmą ubezpieczeniową w zakresie umowy ubezpieczenia grupowego pracowników pracodawca powinien zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy przesyłając dane pracowników do firmy ubezpieczeniowej w celu zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego pracowników muszę jako pracodawca podpisać jaką umowę? Na jakiej podstawie mogę przekazać dane pracowników? Czy należy zawrzeć umowę powierzenia?

ODPOWIEDŹ

Umowę powierzenia danych osobowych należy zawrzeć wówczas, gdy administrator danych powierza innemu zewnętrznemu podmiotowi dane osobowe do przetwarzania w jego imieniu i na jego rzecz.

W relacji z podmiotem jakim jest firma ubezpieczeniowa nie będzie zatem dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Chcąc zawrzeć umowę ubezpieczenia grupowego pracowników pracodawca ujawnia/udostępnia przetwarzane przez siebie dane ubezpieczycielowi jako niezależnemu administratorowi danych osobowych. Ubezpieczyciel zaś po ich otrzymaniu będzie je przetwarzał we własnych celach przetwarzania (nie celach pracodawcy).

Oznacza to, że pomiędzy pracodawcą a ubezpieczycielem nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, a do ich ujawnienia/udostępnienia. w praktyce zatem strony powinny w ramach umowy ubezpieczenia grupowego uregulować kwestię udostępnienia danych osobowych pracowników. Ubezpieczyciel zaś powinien zobowiązać się do zachowania w poufności udostępnionych mu danych osobowych. z chwilą ich otrzymania od pracodawcy staje się on niezależnym administratorem danych i ciążą na nim wszelkie obowiązki nałożone na administratorów, które wynikają z przepisów RODO.