Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy wewnętrzny system sygnalizowania musi zakładać anonimowe zgłoszenia, czy to organizacja decyduje o dopuszczeniu anonimowych zgłoszeń?

W samych założeniach do ustawy wdrażającej brak informacji na ten temat, więc musimy poczekać na ustawę, gdyż dyrektywa pozostawi to w gestii państw członkowskich, Artykuł 6 ust. 2:

Bez uszczerbku dla istniejących na mocy prawa Unii obowiązków w zakresie anonimowego zgłaszania, niniejsza dyrektywa nie wpływa na uprawnienia państw członkowskich do decydowania o tym, czy podmioty prawne w sektorze prywatnym lub publicznym oraz właściwe organy są zobowiązane do przyjmowania anonimowych zgłoszeń na temat naruszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.