RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to znaczy, wg art. 38 RODO, że IOD nie jest odwoływany ani karany przez administratora, ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań?

ODPOWIEDŹ

Art. 38 ust. 3 RODO wskazuje, że IOD nie jest odwoływany ani karany przez administratora, ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań.  Nie oznacza to jednak, że IOD  jest bezkarny. W literaturze przyjmuje się, że IOD nie może być karany za wykonanie swoich zadań – chodzi tu o wykonanie prawidłowe, zgodne z przepisami RODO. Za niewykonanie zaś zadań będzie on ponosił odpowiedzialność bądź to wynikającą z przepisów Kodeksu pracy, jeśli jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę,  lub odpowiedzialność na zasadach ogólnych jeśli świadczy swoją pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług.

Fragment komentarza do RODO (red. Litwiński 2021 r.)  odnoszącego się do tej kwestii: "Jak wskazuje się w literaturze w odniesieniu do drugiej ze wskazanych zasad składających się na gwarancję niezależności IOD, sposób sformułowania tej gwarancji niezależności może budzić wątpliwości, ponieważ "sugeruje, że wobec inspektora nie mogą być wyciągane konsekwencje za jakiekolwiek działania, które stanowią realizację jego zadań". Taka wykładnia nie wydaje się jednak prawidłowa, ponieważ mogłaby prowadzić do bezkarności inspektora ochrony danych w przypadku nienależytego wykonywania jego zadań. Dlatego też sformułowanie "wypełnianie zadań" należy odczytywać jako działanie prawidłowe, zgodne z przepisami, natomiast uchybienia, błędy czy też niepodjęcie wymaganych działań powinny być traktowane jako niewypełnienie zadań, co może prowadzić do pociągnięcia inspektora ochrony danych do odpowiedzialności (P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, s. 432). Jak podkreśla E. Bielak-Jomaa, administrator lub podmiot przetwarzający mogą rozwiązać umowę o pracę z osobą pełniącą funkcję IOD, jeśli nie realizuje ona zadań określonych w umowie o pracę, dokumencie określającym zakres obowiązków lub czynności, do których zobowiązała się w umowie cywilnoprawnej (E. Bielak-Jomaa, w: RODO, s. 793)"

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>