Wiedza


Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych to jeden z organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych, który wprowadza obowiązek, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przetwarzały je wyłącznie na polecenie administratora. Aby spełnić wymóg rozliczalności, upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych to jeden z dokumentów, sporządzony po odbytym wcześniej przeszkoleniu, na podstawie którego dana osoba może zacząć przetwarzać dane osobowe w organizacji. Upoważnienie wydawane jest przez administratora danych. Może być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Standardowo upoważnienie dotyczy dostępu do danych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków pracowniczych (zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej).

WIĘCEJ:

  • ODO Nawigator umożliwi łatwe nadanie upowarznień wszystkim pracownikom