Problematyka pojęć nieostrych w RODO - duża skala przetwarzania danych osobowych

RODO zawiera wiele pojęć budzących wątpliwości interpretacyjne. Pogłębiane z każdym dniem doświadczenie w stosowaniu przepisów Rozporządzenia, niejednokrotnie nie pomaga w ich zrozumieniu. Powodem tego stanu rzeczy jest ich nieostrość – co też tłumaczone jest często jako zabieg celowy. Niniejszy artykuł stanowić będzie próbę przybliżenia rozumienia pojęcia „dużej skali przetwarzania danych osobowych”, z uwzględnieniem dotychczasowych opinii europejskich organów nadzorczych.

 Wskazane we wstępie pojęcie jest o tyle istotne, iż pozostaje kluczowe przy ocenie zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych (zgodnie z art. 37 ust. 1 lit b RODO) jak i przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 3 RODO). Ponadto jego zrozumienie jest również istotne przy badaniu zasadności wyznaczania na terenie Unii Europejskiej swojego przedstawiciela przez administratora lub podmiot przetwarzający (art. 27 ust. 2 RODO).

Duża skala w świetle wytycznych grupy roboczej art. 29

Problem interpretacyjny „dużej skali przetwarzania” został dostrzeżony jeszcze przez Grupę Roboczą Art. 29, która swoje najszersze spostrzeżenia w tym zakresie zawarła w  wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych, WP243 rev.01. Dokument wskazuje, że przy ocenie dużej skali powinniśmy uwzględnić następujące cechy:

 • liczbę osób, których dane dotyczą,
 • konkretną liczbę albo procent określonej grupy społeczeństwa,
 • zakres przetwarzanych danych osobowych,
 • okres, przez który dane są przetwarzane,
 • zakres geograficzny przetwarzania danych osobowych.

Podejmując próbę doprecyzowania przywołanych wyżej przesłanek, Grupa Robocza Art. 29 wskazała następujące przykłady sytuacji, które należy traktować jako przetwarzanie danych na dużą skalę:

 • przetwarzanie danych pacjentów przez szpital w ramach prowadzonej działalności,
 • przetwarzanie danych dotyczących podróży osób korzystających ze środków komunikacji miejskiej (np. śledzenie za pośrednictwem kart miejskich),
 • przetwarzanie danych geolokalizacyjnych klientów w czasie rzeczywistym przez wyspecjalizowany podmiot na rzecz międzynarodowej sieci fast food do celów statystycznych,
 • przetwarzanie danych klientów przez banki albo ubezpieczycieli w ramach prowadzonej działalności,
 • przetwarzanie danych do celów reklamy behawioralnej przez wyszukiwarki,
 • przetwarzanie danych (dotyczących treści, ruchu, lokalizacji) przez dostawców usług telefonicznych lub internetowych.

Diagnoza zgodności RODO.
Zrób to sam

Wykorzystaj elastyczne narzędzie do inwentaryzacji, audytu, przeprowadzenia DPIA oraz analizy ryzyka.
POZNAJ DR RODO
Samo RODO również podaje pewne wskazówki dotyczące rozumienia pojęcia „dużej skali przetwarzania”. Zgodnie z 91 motywem preambuły Rozporządzenia, przetwarzanie nie powinno być uznawane za dokonywane na dużą skalę, jeżeli dotyczy przetwarzania danych pacjentów lub klientów i jest dokonywane przez pojedynczego lekarza, innego pracownika służby zdrowia lub prawnika.

Przedstawione wskazówki często nie udzielają bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z dużą skalą przetwarzania? Jak zatem na to wszystko zapatrują się organy nadzorcze?

Duża skala w opinii europejskich organów nadzorczych

Prezes UODO nie przedstawił własnej interpretacji omawianego pojęcia. Polski organ nadzorczy, odwołuje się w swych wystąpieniach do przywołanych we wcześniejszej części artykułu wytycznych Grupy Roboczej Art. 29. Analizując Komunikat Prezesa UODO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony możemy jednak natknąć się na przykład takiej sytuacji. W przywołanym dokumencie wskazano, że kryterium przetwarzania danych osobowych na dużą skalę może dotyczyć następujących obszarów:

 • centralnych systemów: informacji oświatowej, informacji w szkolnictwie wyższym, obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych, kwalifikacji zawodowych itp.,
 • portali społecznościowych, przeglądarek internetowych, dostawców usług telewizji kablowej, serwisów subskrypcyjnych z filmami i programami telewizyjnymi dostępnymi na urządzeniach z dostępem do Internetu.

Niektóre europejskie organy nadzorcze poszły jednak o krok dalej, niż Prezes UODO, przedstawiając swoje, bardziej szczegółowe interpretacje omawianego zagadnienia. Punktem wyjścia w większości jest określona liczba osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych. Poniżej przedstawiono zestawienie dostępnych interpretacji europejskich organów nadzorczych:

Organ nadzorczy

Interpretacja „dużej skali przetwarzania”


Estoński organ nadzorczy:
Andmekaitse Inspektsioon

 

 • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych i / lub danych związanych z wyrokami skazującymi i przestępstwami -
  próg wynosi 5000 osób.
 • Przetwarzanie: danych związane z usługami finansowymi i płatniczymi; cyfrowe usługi zaufania, takie jak podpisy elektroniczne; dane komunikacyjne; dane geolokalizacyjne w czasie rzeczywistym; dane związane z profilowaniem ze skutkiem prawnym –
  próg wynosi 10 0000 osób
  .
 • Przetwarzanie pozostałych kategorii danych osobowych - próg wynosi 50 0000 osób.


Holenderski organ nadzorczy:
Autoriteit Persoonsgegevens

 

 • Przetwarzanie danych przez: szpitale, apteki, ośrodki zdrowia jest zawsze traktowane jako proces na dużą skalę.
 • Przetwarzanie danych w mniejszych gabinetach lekarskich lub przez farmaceutów pracujących indywidualnie, a także przetwarzanie w specjalistycznych ośrodkach opieki medycznej, odbywa się na dużą skalę, jeśli w przychodni zarejestrowanych jest ponad 10 000 pacjentów.


Czeski organ nadzorczy:
Urad pro ochranu osobnich udaju


Przetwarzanie danych powyżej 10 000 osób, uznaje się za dużą skalę. Przetwarzanie przez więcej niż 20 pracowników (20 processing branches) jest uważane za dużą skalę.


Niemiecki organ nadzorczy:
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit


Duża skala to przetwarzanie danych obejmujące ponad 5 milionów osób lub obejmujące co najmniej 40 procent odpowiedniej populacji.

Warto odnotować, że przywołane stanowiska uwzględniają wielkość populacji poszczególnych krajów. Oznacza to, że nie byłoby wskazane, aby wprost przekładać je na polskie realia. Przykładowo, estoński próg 50 000 osób to nieco poniżej 4 procent populacji kraju, podczas gdy w Niemczech próg ten wynosi nieco ponad 6 procent, a w Czechach 0,01 procent populacji. Idąc dalej, przekładając wytyczne czeskiego organu nadzorczego na grunt polski i biorąc pod uwagę różnicę w liczbie ludności obu krajów, można postawić tezę, że o dużej skali przetwarzania mówilibyśmy w przypadku, w którym czynności związane z przetwarzaniem podejmowane są przez około 70 pracowników administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Wytyczne poszczególnych organów nadzorczych mogą zatem stanowić cenny argument w czasie rozważań nad tym, czy w określonym procesie , + dane są przetwarzane na dużą skalą czy też nie.

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!
Check the link before you click
Never gonna give you up!

Czy ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego powinna być indywidualnie dostosowana do każdej umowy powierzenia/ konkretnego rodzaju usług?

Nie ma konieczności, aby ankieta była dopasowywana każdorazowo do konkretnej umowy/konkretnego rodzaju usług świadczonych przez potencjalnego procesora. Z jednej strony byłoby to czasochłonne, a z drugiej nie jestem przekonana, czy byłoby efektywne: o ile możemy mniej więcej ocenić, które z wymagań co do zasady powinny być realizowane przez dany podmiot i o które warto zapytać w ankiecie, to trudno dopasować pytanie idealnie pod danego kontrahenta.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie paru wersji ankiety dla procesora, np. szczegółowej (przesyłanej podmiotom dostarczającym rozwiązania IT czy firmom kadrowo-płacowym) i uproszczonej (dla podmiotów, którym będziemy powierzać dane w ograniczonym zakresie).

Wynik takiej ankiety mógłby być weryfikowany przez IOD, który na jej podstawie podejmowałby decyzję o tym, czy dany podmiot daje odpowiednie gwarancje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danym osobowym.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy zasadne jest zawarcie umowy powierzenia z podmiotem świadczącym usługi migracji danych?

Umowę powierzenia danych osobowych należy zawrzeć wówczas, gdy administrator zleca innemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych  w jego imieniu. Opisana sytuacja zlecenia przez administratora danych zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych z jednego serwera na drugi będzie się wiązała z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 4 pkt. 1 RODO to nie tylko ich gromadzenie,  ale również inne operacje wykonywane na danych, takie jak ich przeglądanie, przesyłanie czy przenoszenie.

Taka czynność będzie się zatem mieściła się w pojęciu przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, w sytuacji zlecenia innemu zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych powinna być zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy kancelaria prawna prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego powinna podpisywać umowę powierzenia danych osobowych z klientami?

Kancelaria prawna nie powinna ze swoim klientem zawierać umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji usługi świadczenia pomocy prawnej związanej z prowadzeniem sprawy sądowej. Radca prawny lub adwokat wykonujący zawód w ustawowo określonych formach nie jest podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest to, że istotą podmiotu przetwarzającego jest podporządkowanie się decyzjom administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo świadczenie usług prawnych w sposób zgodny z prawem oraz zasadami etyki, z równoczesnym zachowaniem tajemnicy zawodowej, wymaga samodzielnego podejmowania decyzji przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto należy wskazać, że wykonywanie poleceń klienta (występującego jako ADO) przez prawnika stworzyłoby ryzyko nie tylko komplikacji przy wykonywaniu czynności zawodowych, lecz także (a może przede wszystkim) naruszenia zasad etyki.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy procesor powinien ujawniać podmiotowi, z którym łączy go umowa powierzenia, treść polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w jego organizacji?

Zapis dotyczący tego, że podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych, jest niewłaściwy. Podmiot, jakim jest administrator danych osobowych (ADO), powinien oczywiście być uprawniony do kontroli procesora, niemniej jednak kontrola ta nie powinna polegać na udostępnieniu całej dokumentacji, w tym polityki ochrony danych osobowych, która reguluje pozycję procesora jako ADO – niezależnie od pozycji procesora w ramach relacji powierzenia.

Można zapisać, że ADO będzie miał wgląd do wyciągu z polityki ochrony danych w części dotyczącej powierzenia oraz do wyciągu z rejestru kategorii czynności przetwarzania jego dotyczących czy możliwość weryfikacji nadanych upoważnień lub odebranych oświadczeń o zachowaniu poufności, podpisanych przez pracowników, który przetwarzają takie dane w ramach zawartej umowy. W pozostałym zakresie wszelkie inne informacje stanowią wewnętrzną dokumentację podmiotu, która nie powinna być ujawniana.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy pomiędzy uczelnią/szkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych?

Umowę powierzenia danych administrator jest zobowiązany zawrzeć wówczas, gdy powierza do przetwarzania dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi w jego imieniu i na jego rzecz. Udostępnienie danych osobowych oznacza zaś sytuację, w której administrator danych osobowych ujawnia/udostępnia dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi do realizacji jego własnych celów przetwarzania i własnymi sposobami. W przypadku zawarcia umowy o praktyki studenckie pomiędzy uczelnią (administratorem danych osobowych studentów) a zakładem pracy będzie dochodziło do udostępnienia danych osobowych, nie zaś do ich powierzenia.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że zakład pracy z chwilą otrzymania od uczelni danych osobowych studenta będzie je przetwarzał we własnych celach przetwarzania tj. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu praktyki czy nadanie studentowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych). Ponadto również zakład pracy będzie decydował o sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych. .

Powyższe przemawia za tym, aby uznać zakład pracy za niezależnego administratora danych osobowych, a nie podmiot przetwarzający dane osobowe.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy w umowie powierzenia procesor może wpisać postanowienie o stawce za godzinę pracy jego IOD przy obsłudze audytu administratora?

W mojej ocenie będzie to zależało od charakteru współpracy administratora i procesora. Trudno oczekiwać pełnej i nieograniczonej obsługi indywidualnej administratora w każdym aspekcie, bez dodatkowych kosztów, jeśli zakres współpracy jest bardzo ograniczony i sprowadza się do paru godzin obsługi w miesiącu za np. łączną kwotę 600 zł.

Dlatego są głosy, że można uznać za dopuszczalne ustalenie, że koszty procesora ponoszone w związku z inspekcją/audytem powinny być zwrócone przez prowadzącego audyt administratora przy czym powinny to być faktyczne koszty i to w rozsądnej wysokości. Uzasadnione wydaje się pokrycie kosztów pracy pracowników procesora, którzy będą zaangażowani w czynności audytowe (np. koszty pracy pracownika procesora towarzyszącego prowadzącemu inspekcję w pomieszczeniach procesora).

Znajdą się też głosy przeciwne, że takie działania ograniczają przysługujące administratorowi prawo do audytu. Rekomendowanym byłoby tu znalezienie złotego środka, czyli przykładowo ustalenie opłat za zaangażowanie IOD w audyt inny niż wstępny/coroczny/związany z konkretnym naruszeniem, tj. że dodatkowe opłaty byłyby związane z tymi „nadprogramowymi” audytami.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny: kiedy zasadne jest nadanie upoważnienia audytorom, a kiedy zawarcie umowy powierzenia?

W przypadku audytu wewnętrznego osoby przeprowadzające audyt powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby czynności związanych z audytem. W przypadku audytu zewnętrznego konieczność zawarcia umowy powierzania będzie zależna od tego, czy audyt jest przeprowadzany na zlecenie podmiotu administratora – wówczas umowa powierzenia powinna być zawarta. Jeśli audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez podmiot działający w oparciu o konkretne przepisy prawa, wówczas podmiot ten działa w oparciu o przepisy rangi ustawowej, nadające mu prawo do przeprowadzenia audytu/kontroli.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

„Sami możemy rozwiązać wątpliwości związane z RODO?”

Jesteś tego pewien?

Zamów
wsparcie

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".