Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Numery rejestracyjne takimi samymi 
danymi osobowymi jak numer PESEL?

Szacowanie

Do grona kontrowersyjnych interpretacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dołączyła kolejna, zgodnie z którą numery rejestracyjne pojazdów silnikowych są takimi samymi danymi osobowymi, jak numer PESEL czy adres e-mail, w związku z czym powinny podlegać równej ochronie, respektującej obowiązki wynikające z RODO.


Jak kształtowała się dotychczasowa praktyka?

Trzeba przyznać, że problem numerów rejestracyjnych pojazdów jako danych osobowych, mimo że na przestrzeni ostatnich lat niejednokrotnie podnoszony, nie został w orzecznictwie jednoznacznie przesądzony. Nietrudno dotrzeć do orzeczeń, w których numer rejestracyjny bez wątpienia uznawany jest za daną osobową, gdyż przecież do identyfikacji osoby fizycznej; z drugiej strony istnieją wyroki, w których skład sędziowski orzekał całkowicie odmiennie.

Numer rejestracyjny daną osobową

Weźmy chociażby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: VII SA/Wa 1069/16). W skrócie: sprawa dotyczyła skargi na uchwałę Rady Miasta jako wydanej z naruszeniem prawa. Zdaniem Skarżącego naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (wtedy jeszcze ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.) polegało na nałożeniu w uchwale obowiązku podania numeru rejestracyjnego pojazdu w sytuacji, gdy brak było ustawowej podstawy przetwarzania tego rodzaju danych osobowych. Sąd przyznał Skarżącemu rację i uznał, że numer rejestracyjny pojazdu może prowadzić do identyfikacji osoby, a zatem stanowi dane osobowe, które powinny być przetwarzane w oparciu o legalną podstawę prawną przetwarzania.

Co ciekawe, WSA zwrócił tu również uwagę na to, że o fakcie uznania numeru rejestracyjnego za daną osobową powinien przesądzać fakt, czy podmiot, który ma dostęp do takiej informacji, jest w stanie na jej podstawie, biorąc pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby, ustalić tożsamość osoby fizycznej z danym pojazdem powiązanej. Przypomnijmy, że zgodnie z motywem 26 Preambuły do RODO „aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny.”

Przykład
Przekładając to na nasz stan faktyczny – numer rejestracyjny przetwarzany przykładowo przez Straż Miejską pozwala na bezproblemowe zidentyfikowanie właściciela pojazdu (zgodnie z art. 80c ustawy – Prawo drogowe funkcjonariusze Straży Miejskiej mają bowiem dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów). Natomiast ten sam numer rejestracyjny w rękach pana Jana Nowaka, który prowadzi wewnętrzny rejestr osób wjeżdżających na teren swojego niewielkiego zakładu produkcyjnego, bez powiązania go z konkretną osobą, niekoniecznie będzie miał charakter danej osobowej.

A może jednak nie?

Po drugiej stronie barykady stanął natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który w sprawie o sygn. akt: II SA/Lr/1339/16 stwierdził, że „stanowisko organu przyjmujące, że numer rejestracyjny pojazdu ma status danych osobowych (…) należy uznać za całkowicie błędne. (…) Na taką kwalifikację nie zasługują informacje, których nie da się powiązać z określoną osobą w sposób łatwy i niewymagający nadzwyczajnych nakładów. Nie może bowiem ujść uwadze, że numer rejestracyjny pojazdu służy przede wszystkim identyfikacji pojazdu i do niego jest przypisany, nie jest natomiast możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą – właściciela (lub posiadacza) pojazdu”.

Strefa RODO

W podobnym duchu jeszcze w czerwcu zeszłego roku na temat numerów rejestracyjnych wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: i OSK 2063/17). W sporze co do konieczności podania numeru rejestracyjnego przy wnoszeniu w parkomacie opłaty za postój NSA stwierdził, że zbieranie numeru rejestracyjnego parkującego pojazd jest zasadne, ponieważ numer ten identyfikuje pojazd, a nie osobę, dlatego nie może być uznany za dane osobowe.

Stanowisko Prezesa UODO

Mimo że sprawa, wydawałoby się, została rozstrzygnięta, Prezes UODO, Jan Nowak, zajął stanowisko sprzeczne z wyrokiem NSA. Wszystko przy okazji prac nad pakietem deregulacyjnym dla kierowców (czyli projektowanymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym). Prezes UODO zarzucił projektowi ustawy niewzięcie pod uwagę aspektu związanego z ochroną danych osobowych i wskazał, że "Projektowana regulacja dotyczy tablic rejestracyjnych stanowiących daną osobową właściciela pojazdu. Jest to bowiem informacja, za pośrednictwem której możliwe jest zidentyfikowanie — w sposób pośredni — osoby fizycznej, będącej właścicielem pojazdu".

ODO Nawigator

Z jednej strony trudno się z taką interpretacją nie zgodzić – mimo że identyfikacji właściciela pojazdu (właściciela - nie kierowcy) dokonywać mogą co do zasady wyłącznie uprawnione służby i organy administracji publicznej, ustalenie tożsamości właściciela na podstawie samych tablic rejestracyjnych jest możliwe. Jednocześnie nieuznanie ich za dane osobowe pozwala organom państwa na przetwarzanie informacji przykładowo o tym, gdzie i kiedy zaparkowaliśmy, bez podstawy prawnej i bez transparentności na temat tego, do jakich celów takie dane mogą zostać wykorzystane – jakby Państwo i tak nie wiedziało o nas już zbyt dużo… z drugiej – takie podejście może doprowadzić do istotnych zakłóceń administracyjnych w urzędach i sektorze prywatnym.

Wnioski?

Bądźmy ostrożniejsi przy przetwarzaniu informacji w postaci numerów rejestracyjnych, w tym przy rozpowszechnianiu widocznych tablic rejestracyjnych w sieci (mimo ostatniej mody na udostępnianie w mediach społecznościowych zdjęć piętnujących niewłaściwe zachowania kierowców), spodziewajmy się znaczących opóźnień w pracach legislacyjnych nad pakietem deregulacyjnym i obserwujmy, jak w przyszłości kształtować się będzie obowiązek podawania numerów rejestracyjnych przy opłacie za parkowanie zostanie zniesiony.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Agata Kłodzińska
07 maja 2020

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się