Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Wiedza

W jaki sposób zgłosić powołanie inspektora ochrony danych (IOD)?

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Wyznaczenie inspektora ochrony danych należy zgłosić Prezesowi UODO w ciągu 14 dni, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora, a także: 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna; 2. firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 3. pełną nazwę oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany w pkt 1 i 2; 4. numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

W przypadku wyznaczenia jednego inspektora przez organy lub podmioty publiczne albo przez grupę przedsiębiorców każdy z tych podmiotów dokonuje zawiadomienia. W terminie 14 dni należy zgłosić również zmianę tych danych lub odwołanie inspektora. Zawiadomienia sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych, powinien umieścić jego imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu także na swojej stronie internetowej, a jeżeli jej nie ma – w miejscu prowadzenia działalności.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

W ciągu 14 dni od wyznaczenia inspektora ochrony danych należy zgłosić ten fakt do UODO – postępując zgodnie z jego instrukcjami. Jeśli w tym celu podmiot, który wyznaczył inspektora, korzysta z pełnomocnika, to do formularza powinien załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, chyba że pełnomocnikiem jest jego małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Ponadto podmiot powinien umieścić imię, nazwisko oraz e-mail lub telefon inspektora na swojej stronie internetowej. w razie wątpliwości warto wejść na stronę z pytaniami i odpowiedziami, prowadzoną przez Prezesa UODO. 

WIĘCEJ