Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Bezpieczeństwo informacji
(SZBI - ISO/IEC 27001)

Współcześnie każda organizacja posiada i przetwarza informacje stanowiące istotne zasoby przedsiębiorstwa. Mają one kluczowy aspekt biznesowy, w związku z czym należy zadbać o ich właściwe zabezpieczenie. Najefektywniejsze jest zawsze podejście systemowe, w ramach którego organizacja może kompleksowo zarządzać posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą, przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem związanym z ich bezpieczeństwem.

Schemat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI - ISO/IEC 27001)

Zapytaj o ofertę

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oparta na procesowej metodzie usprawniania systemów ISMS. W oparciu o ISO/IEC 27001 można uzyskać certyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) obejmującą ludzi, procesy oraz infrastrukturę i systemy informatyczne przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i charakteru działalności. Wdrożenie SZBI podnosi poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w firmie informacji, budując tym samym wiarygodność i zaufanie udziałowców, partnerów i klientów.

Polska Norma PN-ISO/IEC 27001 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania jest wprowadzeniem normy ISO/IEC 27001 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements. W normie określono wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem uwarunkowań, w których działa organizacja. Podano również dostosowane do potrzeb organizacji wymagania, dotyczące szacowania i postępowania z ryzykami w bezpieczeństwie informacji. Wymagania mają charakter ogólny i są przeznaczone do stosowania w organizacji każdego rodzaju, wielkości czy charakteru. Norma w poprzedniej wersji była jedną z najczęściej wdrażanych Polskich Norm. Jest ona normą referencyjną, przywoływaną w aktach prawnych, polskich i unijnych. Norma stosowana jest na całym świecie jako kanon bezpieczeństwa informacji.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

Dla każdego rodzaju organizacji można zidentyfikować co najmniej kilka przepisów prawnych, które zawierają wymagania związane z bezpieczeństwa informacji, np.:

 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Obszary zabezpieczeń objęte w SZBI:

 • polityka bezpieczeństwa informacji,
 • organizacja bezpieczeństwa informacji,
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
 • zarządzanie aktywami,
 • kontrola dostępu,
 • kryptografia,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • bezpieczna eksploatacja,
 • bezpieczeństwo komunikacji,
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów,
 • relacje z dostawcami,
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 • aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania,
 • zgodność.

W ramach wdrożenia opracowane zostaną m.in.:

 • polityka bezpieczeństwa informacji,
 • metodyka szacowania i postępowania z ryzykiem,
 • deklaracja stosowania,
 • polityka użytkowania urządzeń komputerowych, mobilnych i telepracy,
 • zobowiązanie do zachowania poufności, stosowania polityk i procedur SZBI,
 • polityka klasyfikacji informacji,
 • polityka kontroli dostępu, zarządzania hasłami, stosowania zabezpieczeń kryptograficznych, czystego biurka i czystego ekranu, usuwania i niszczenia informacji, pracy w strefach bezpieczeństwa,
 • procedury operacyjne dla systemów teleinformatycznych i zarządzania zmianami,
 • polityka zarządzania kopiami zapasowymi,
 • procedura zarządzania incydentami,
 • plan zachowania ciągłości działania,
 • procedura audytu wewnętrznego.

Etapy wdrożenia:

 • audyt zgodności z wymogami ISO/IEC 27001 – zespół odpowiedzialny za wdrożenie Systemu zapoznaje się ze specyfiką Państwa podmiotu sprawdzając, w jakim stopniu rozwiązania stosowane przez firmę spełniają wymagania normy ISO 27001 oraz wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych nałożone przez ustawodawcę,
 • klasyfikacja aktywów – inwentaryzacja i analiza aktywów oraz wyznaczenie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
 • analiza ryzyka – zespół ODO 24 wraz z wyznaczonymi pracownikami organizacji identyfikuje zasoby oraz przeprowadza analizę ryzyka, mającą na celu opracowanie planu wdrożenia zabezpieczeń w newralgicznych obszarach organizacji,
 • opracowanie zabezpieczeń – etap ściśle powiązany z analizą ryzyka,
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI – opracowanie pełnej dokumentacji systemu przypisanej indywidualnie do każdej placówki,
 • szkolenia pracowników z SZBI – szkolenia mające na celu zapoznanie kierownictwa oraz pracowników z wymaganiami normy ISO 27001, w tym m.in., sposoby odpowiedniego zabezpieczenia informacji, postępowanie z dokumentacją systemową oraz  postępowanie w sytuacji naruszenia normy,
 • szkolenie audytorów wewnętrznych SZBI – zapewnienie odpowiedniego poziomu posługiwania się normą w celu przeprowadzenia audytów wewnętrznych w organizacji,
 • audyt powdrożeniowy na zgodność z wymogami ISO/IEC 27001 –audyt przeprowadzany przez zespół ODO 24 wraz z wyznaczonymi audytorami wewnętrznymi, mający na celu sprawdzenie przygotowania placówki do audytu certyfikującego,
 • wsparcie powdrożeniowe w zakresie utrzymania i przeglądów SZBI.

Korzyści:

 • zyskanie wizerunku organizacji, dla której bezpieczeństwo informacji jest priorytetem
 • stałe udoskonalanie systemu zabezpieczeń informacji,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentu oraz jego negatywnych następstw,
 • tworzenie procedur ochrony informacji na wszystkich poziomach, w całej organizacji,
 • może pomóc w uzyskaniu statusu preferowanego kontrahenta.

wstecz

-

Nasze usługi