Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych - poradnik dla obywateli Ukrainy

Pobyt osób, które przyjechały z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. jest legalny. Okres legalnego pobytu jest różny, zależnie od podstawy wjazdu do kraju: przy przekroczeniu granicy na podstawie dokumentu innego, niż paszport biometryczny legalny pobyt trwa 15 dni, przy przekroczeniu granicy na podstawie paszportu biometrycznego legalny pobyt trwa 90 dni. Trwają prace nad regulacjami, które ułatwią zarówno legalizację pobytu na dłuższy okres, jak i procedury podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy. Wielu obywateli Ukrainy z całą pewnością pozostanie w Polsce na dłużej, będą korzystali z usług bankowych, polskich numerów komórkowych czy portali aukcyjnych, dlatego też krótko opisaliśmy, jakie sytuacje powinny wzbudzić czujność i wymagają podjęcia niezwłocznych działań.
UA Безпека персональних даних - посібник для громадян України
RU Безопасность персональных данных – руководство для иммигрантов

1 W Polsce w bardzo wyjątkowych przypadkach (np. w banku czy firmie pożyczkowej) konieczne jest wyrażenie zgody na zrobienie skanu lub kopii dokumentu (dowodu/paszportu). Należy zachować czujność, gdy ktoś chce taki skan/kopię zrobić. Nie należy godzić się na wykonanie skanu lub ksera przy zawieraniu codziennych umów, na przykład przy wypożyczeniu samochodu.

2 W Polsce nie ma praktyki wysyłania skanów dokumentów (dowodu/paszportu) przez Internet w celu załatwienia jakichkolwiek spraw. Jeśli pojawi się taka konieczność, należy najpierw zweryfikować wiarygodność strony i osoby, która ich żąda.

3 Nigdy nie należy podawać swoich danych telefonicznie osobie, która dzwoni i o nie prosi, nawet jeśli osoba ta wskazuje, że dzwoni z banku czy z policji.

4 Nie należy nikomu powierzać swoich dokumentów, na przykład w celu załatwienia formalności w urzędzie czy założenia konta w banku. Polacy chcą pomóc jak tylko potrafią, niektórzy proponują pomoc właśnie w taki sposób, jednak przekazanie niewłaściwej osobie dokumentów może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami, szczególnie finansowymi. Zalecamy wspólne udanie się do banku czy urzędu.

5 Niezwłocznego zgłoszenia wymaga utrata dokumentów, przede wszystkim – do ambasady lub konsulatu, ale również na policję (numer telefonu 997) i jeśli mamy konto bankowe – również w banku. Niezwłocznie po zgubieniu dokumentów należy zablokować kartę płatniczą.

6 W przypadku kliknięcia w otrzymany SMS-em lub e-mailem link, który przekierowywał na stronę banku, gdzie podaliśmy dane pozwalające na zalogowanie się do konta, niezwłocznie należy skontaktować się z bankiem. Częste są na przykład wiadomości o konieczności dopłaty drobnej kwoty za przesyłkę kurierską.

7 Należy zachować ostrożność przy zakupach internetowych – nie należy klikać w linki wysyłane przez sprzedawców poza portalem aukcyjnym i przekierowujące do kont bankowych. Najlepiej korzystać z dużych stron aukcyjnych np. Allegro, OLX, które przekierowują nas do płatności lub wybierać opcję płatności przy odbiorze. Należy korzystać ze sprawdzonych sklepów internetowych, warto też przeczytać opinie o sklepie.

8 Ostrożność należy zachować również przy sprzedaży internetowej. W Polsce istnieje duży problem z tym, że potencjalni kupujący kontaktują się ze sprzedawcą np. przez SMS lub WhatsApp, pomijając portal aukcyjny i proponują wysłanie kuriera po odbiór rzeczy, „aby ułatwić procedurę”. Nigdy nie należy korzystać z takich propozycji. Nie należy nigdzie w takiej sytuacji podawać swoich danych, szczególnie danych pozwalających na zalogowanie się do konta lub danych z karty płatniczej.

W razie wątpliwości co do jakichkolwiek działań podejmowanych w Polsce, w szczególności,  gdy po podpisaniu umowy mamy podejrzenie oszustwa, należy pamiętać, że w Polsce wielu prawników oferuje bezpłatną pomoc prawną dla osób, które przybyły z Ukrainy. Kontakt do takich osób można uzyskać zarówno w ambasadzie czy konsulacie, jak i w organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. Ukraińska ambasada i konsulaty wskazane są na stronie: https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy, telefon do ambasady: 226293446, 226224797, konsulat w Krakowie: 124296066, konsulat w Gdańsku: 583460690, konsulat w Lublinie: 815318889, 815318801.

Na stronie internetowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/ znajduje się m. in. zakładka „Pomoc prawna”, ale również informacje o innych podmiotach, które na wiele różnych sposobów udzielają pomocy. Okręgowa Izba Radców w Warszawie uruchomiła działającą od poniedziałku do piątku (w godzinach 13:00-17:00) infolinię: 887830950 https://www.oirpwarszawa.pl/telefoniczna-pomoc-prawna-pro-bono-dla-uchodzcow-z-ukrainy-izba-warszawska-uruchamia-specjalna-linie/. Pomoc można uzyskać na przykład w Ukraińskim Domu w Warszawie - https://ukrainskidom.pl/

UA Безпека персональних даних - посібник для громадян України
RU Безопасность персональных данных – руководство для иммигрантов

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!
Check the link before you click
Never gonna give you up!

Czy ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego powinna być indywidualnie dostosowana do każdej umowy powierzenia/ konkretnego rodzaju usług?

Nie ma konieczności, aby ankieta była dopasowywana każdorazowo do konkretnej umowy/konkretnego rodzaju usług świadczonych przez potencjalnego procesora. Z jednej strony byłoby to czasochłonne, a z drugiej nie jestem przekonana, czy byłoby efektywne: o ile możemy mniej więcej ocenić, które z wymagań co do zasady powinny być realizowane przez dany podmiot i o które warto zapytać w ankiecie, to trudno dopasować pytanie idealnie pod danego kontrahenta.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie paru wersji ankiety dla procesora, np. szczegółowej (przesyłanej podmiotom dostarczającym rozwiązania IT czy firmom kadrowo-płacowym) i uproszczonej (dla podmiotów, którym będziemy powierzać dane w ograniczonym zakresie).

Wynik takiej ankiety mógłby być weryfikowany przez IOD, który na jej podstawie podejmowałby decyzję o tym, czy dany podmiot daje odpowiednie gwarancje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danym osobowym.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy zasadne jest zawarcie umowy powierzenia z podmiotem świadczącym usługi migracji danych?

Umowę powierzenia danych osobowych należy zawrzeć wówczas, gdy administrator zleca innemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych  w jego imieniu. Opisana sytuacja zlecenia przez administratora danych zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych z jednego serwera na drugi będzie się wiązała z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 4 pkt. 1 RODO to nie tylko ich gromadzenie,  ale również inne operacje wykonywane na danych, takie jak ich przeglądanie, przesyłanie czy przenoszenie.

Taka czynność będzie się zatem mieściła się w pojęciu przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, w sytuacji zlecenia innemu zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych powinna być zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy kancelaria prawna prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego powinna podpisywać umowę powierzenia danych osobowych z klientami?

Kancelaria prawna nie powinna ze swoim klientem zawierać umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji usługi świadczenia pomocy prawnej związanej z prowadzeniem sprawy sądowej. Radca prawny lub adwokat wykonujący zawód w ustawowo określonych formach nie jest podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest to, że istotą podmiotu przetwarzającego jest podporządkowanie się decyzjom administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo świadczenie usług prawnych w sposób zgodny z prawem oraz zasadami etyki, z równoczesnym zachowaniem tajemnicy zawodowej, wymaga samodzielnego podejmowania decyzji przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto należy wskazać, że wykonywanie poleceń klienta (występującego jako ADO) przez prawnika stworzyłoby ryzyko nie tylko komplikacji przy wykonywaniu czynności zawodowych, lecz także (a może przede wszystkim) naruszenia zasad etyki.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy procesor powinien ujawniać podmiotowi, z którym łączy go umowa powierzenia, treść polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w jego organizacji?

Zapis dotyczący tego, że podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych, jest niewłaściwy. Podmiot, jakim jest administrator danych osobowych (ADO), powinien oczywiście być uprawniony do kontroli procesora, niemniej jednak kontrola ta nie powinna polegać na udostępnieniu całej dokumentacji, w tym polityki ochrony danych osobowych, która reguluje pozycję procesora jako ADO – niezależnie od pozycji procesora w ramach relacji powierzenia.

Można zapisać, że ADO będzie miał wgląd do wyciągu z polityki ochrony danych w części dotyczącej powierzenia oraz do wyciągu z rejestru kategorii czynności przetwarzania jego dotyczących czy możliwość weryfikacji nadanych upoważnień lub odebranych oświadczeń o zachowaniu poufności, podpisanych przez pracowników, który przetwarzają takie dane w ramach zawartej umowy. W pozostałym zakresie wszelkie inne informacje stanowią wewnętrzną dokumentację podmiotu, która nie powinna być ujawniana.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy pomiędzy uczelnią/szkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych?

Umowę powierzenia danych administrator jest zobowiązany zawrzeć wówczas, gdy powierza do przetwarzania dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi w jego imieniu i na jego rzecz. Udostępnienie danych osobowych oznacza zaś sytuację, w której administrator danych osobowych ujawnia/udostępnia dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi do realizacji jego własnych celów przetwarzania i własnymi sposobami. W przypadku zawarcia umowy o praktyki studenckie pomiędzy uczelnią (administratorem danych osobowych studentów) a zakładem pracy będzie dochodziło do udostępnienia danych osobowych, nie zaś do ich powierzenia.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że zakład pracy z chwilą otrzymania od uczelni danych osobowych studenta będzie je przetwarzał we własnych celach przetwarzania tj. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu praktyki czy nadanie studentowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych). Ponadto również zakład pracy będzie decydował o sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych. .

Powyższe przemawia za tym, aby uznać zakład pracy za niezależnego administratora danych osobowych, a nie podmiot przetwarzający dane osobowe.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy w umowie powierzenia procesor może wpisać postanowienie o stawce za godzinę pracy jego IOD przy obsłudze audytu administratora?

W mojej ocenie będzie to zależało od charakteru współpracy administratora i procesora. Trudno oczekiwać pełnej i nieograniczonej obsługi indywidualnej administratora w każdym aspekcie, bez dodatkowych kosztów, jeśli zakres współpracy jest bardzo ograniczony i sprowadza się do paru godzin obsługi w miesiącu za np. łączną kwotę 600 zł.

Dlatego są głosy, że można uznać za dopuszczalne ustalenie, że koszty procesora ponoszone w związku z inspekcją/audytem powinny być zwrócone przez prowadzącego audyt administratora przy czym powinny to być faktyczne koszty i to w rozsądnej wysokości. Uzasadnione wydaje się pokrycie kosztów pracy pracowników procesora, którzy będą zaangażowani w czynności audytowe (np. koszty pracy pracownika procesora towarzyszącego prowadzącemu inspekcję w pomieszczeniach procesora).

Znajdą się też głosy przeciwne, że takie działania ograniczają przysługujące administratorowi prawo do audytu. Rekomendowanym byłoby tu znalezienie złotego środka, czyli przykładowo ustalenie opłat za zaangażowanie IOD w audyt inny niż wstępny/coroczny/związany z konkretnym naruszeniem, tj. że dodatkowe opłaty byłyby związane z tymi „nadprogramowymi” audytami.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny: kiedy zasadne jest nadanie upoważnienia audytorom, a kiedy zawarcie umowy powierzenia?

W przypadku audytu wewnętrznego osoby przeprowadzające audyt powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby czynności związanych z audytem. W przypadku audytu zewnętrznego konieczność zawarcia umowy powierzania będzie zależna od tego, czy audyt jest przeprowadzany na zlecenie podmiotu administratora – wówczas umowa powierzenia powinna być zawarta. Jeśli audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez podmiot działający w oparciu o konkretne przepisy prawa, wówczas podmiot ten działa w oparciu o przepisy rangi ustawowej, nadające mu prawo do przeprowadzenia audytu/kontroli.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".