Udostępniamy wzór 
regulaminu pracy zdalnej

Szacowanie

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (specustawa) umożliwia pracodawcy zlecenie realizowania obowiązków wynikających z zawartej umowy przez oznaczony czas poza miejscem stałego wykonywania pracy (praca zdalna). W przypadku pracy zdalnej, największym wyzwaniem dla pracodawców jest odpowiednie zabezpieczenie danych, w tym danych osobowych.


Regulamin pracy zdalnej – oprócz określenia organizacji samej pracy zdalnej – powinien zobowiązać pracownika do stosowania adekwatnych zabezpieczeń przy jej świadczeniu, w tym w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i telefonów służbowych, używania mobilnych nośników danych oraz obsługiwania poczty elektronicznej.

Wzór regulaminu pracy zdalnej!
Jeżeli jesteś zainteresowany regulaminem pracy zdalnej dostosowanym do specyfiki Twojej organizacji – skontaktuj się z naszym doradcą.  Jeśli decydujesz się na samodzielne dostosowanie skorzystaj z naszego szablonu.
Pobierz  

Specustawa doczekała się już pierwszej propozycji nowelizacji – również w zakresie przepisów odnoszących się do pracy zdalnej. Senat przygotował projekt zmiany ustawy dotyczącej walki z koronawirusem, którym teraz zajmie się Sejm.

Zgodnie z propozycją art. 3 specustawy miałby otrzymać brzmienie:

Art. 3. 1. w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe (praca zdalna).

  1. Pracodawca, polecając pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej:
    1. uzgadnia z pracownikiem miejsce jej wykonywania;
    2.  wyznacza okres jej wykonywania – uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.
  1. Organizację i porządek w procesie pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala pracodawca w regulaminie pracy albo w poleceniu o powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Do regulaminu pracy w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, nie stosuje się art. 9 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 oraz 1495).
  2. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach”.

Powyższą propozycję nowelizacji ustawy w zakresie pracy zdalnej należy uznać za trafną i potrzebną.

Akredytowany kurs IOD

Należy pamiętać, że to pracownik jest najsłabszym ogniwem pracy zdalnej i że w wyniku jego błędów może dochodzić do incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji czy naruszeń ochrony danych osobowych.

W związku z tym warto rozważyć przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberhigieny dla personelu, który będzie świadczył pracę zdalną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców przygotowaliśmy bezpłatne szkolenie e-learningowe kończące się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę - Zasady bezpiecznej pracy zdalnej.

Płatna wersja szkolenia zawiera dodatkowo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Szacunkowy czas potrzebny do ukończenia szkolenia to ok. 20 minut, zachęcamy do skorzystania.

Autorzy:
Agata Kłodzińska, ekspert ds. ochrony danych.
Adw. Marcin Zadrożny, ekspert ds. ochrony danych.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Zespół
ODO 24

18 marca 2020

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się