Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Udostępniamy wzór 
regulaminu pracy zdalnej

Szacowanie

 

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (specustawa) umożliwia pracodawcy zlecenie realizowania obowiązków wynikających z zawartej umowy przez oznaczony czas poza miejscem stałego wykonywania pracy (praca zdalna).

W przypadku pracy zdalnej, największym wyzwaniem dla pracodawców jest odpowiednie zabezpieczenie danych, w tym danych osobowych.


Regulamin pracy zdalnej – oprócz określenia organizacji samej pracy zdalnej – powinien zobowiązać pracownika do stosowania adekwatnych zabezpieczeń przy jej świadczeniu, w tym w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i telefonów służbowych, używania mobilnych nośników danych oraz obsługiwania poczty elektronicznej.

Wzór regulaminu pracy zdalnej!
Jeżeli jesteś zainteresowany regulaminem pracy zdalnej dostosowanym do specyfiki Twojej organizacji – skontaktuj się z naszym doradcą.  Jeśli decydujesz się na samodzielne dostosowanie skorzystaj z naszego szablonu.
Pobierz  

Specustawa doczekała się już pierwszej propozycji nowelizacji – również w zakresie przepisów odnoszących się do pracy zdalnej. Senat przygotował projekt zmiany ustawy dotyczącej walki z koronawirusem, którym teraz zajmie się Sejm.

Zgodnie z propozycją art. 3 specustawy miałby otrzymać brzmienie:

Art. 3. 1. w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe (praca zdalna).

  1. Pracodawca, polecając pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej:
    1. uzgadnia z pracownikiem miejsce jej wykonywania;
    2.  wyznacza okres jej wykonywania – uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.
  1. Organizację i porządek w procesie pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala pracodawca w regulaminie pracy albo w poleceniu o powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Do regulaminu pracy w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, nie stosuje się art. 9 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 oraz 1495).
  2. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach”.

Powyższą propozycję nowelizacji ustawy w zakresie pracy zdalnej należy uznać za trafną i potrzebną.

Dr RODO

Należy pamiętać, że to pracownik jest najsłabszym ogniwem pracy zdalnej i że w wyniku jego błędów może dochodzić do incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji czy naruszeń ochrony danych osobowych.

W związku z tym warto rozważyć przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberhigieny dla personelu, który będzie świadczył pracę zdalną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców przygotowaliśmy bezpłatne szkolenie e-learningowe kończące się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę - Zasady bezpiecznej pracy zdalnej.

Płatna wersja szkolenia zawiera dodatkowo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Szacunkowy czas potrzebny do ukończenia szkolenia to ok. 20 minut, zachęcamy do skorzystania.

Aktualizacja
Uwaga! Niniejszy artykuł uwzględnia stan prawny na 18 marca 2020 r. Przygotowując wewnętrzne regulacje z zakresu pracy zdalnej prosimy o uwzględnianie aktualnego brzmienia ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Autorzy:
Agata Kłodzińska, ekspert ds. ochrony danych.
Adw. Marcin Zadrożny, ekspert ds. ochrony danych.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Zespół
ODO 24

18 marca 2020

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się