Kamery samochodowe zgodnie z RODO - przewodnik dla kierowców

Stosowanie kamer samochodowych przez kierowców jest coraz bardziej powszechne. Urządzenie to pozwala dokumentować, co dzieje się na drodze, może służyć jako dowód w przypadku ewentualnego wypadku, wykroczenia, ale też i do bardziej przyjemnych celów, jak np. nagrywania wycieczek. Należy mieć jednak na uwadze, że nagrywając obraz, a czasem też i dźwięk, stykamy się z danymi osobowymi innych osób. Jak zatem z punktu prawnego wygląda sytuacja kierowcy korzystającego z takiej kamery?

Komisja Ochrony Danych w Irlandii wydała przewodnik dotyczący korzystania przez kierowców z kamer samochodowych. Odniosła się w nim do istotnych dla kierowcy kwestii, takich jak jego status jako operatora kamery, czy i kiedy podlega on obowiązkom wynikającym z RODO związanym z przetwarzaniem  danych, a jeśli tak, to jakie są to obowiązki.

Status operatora kamery

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET
Obowiązek przestrzegania przepisów RODO nie dotyczy osób, które na użytek wyłącznie osobisty zbierają bądź w inny sposób przetwarzają dane osobowe (także obraz i głos). Rozporządzenie nie ma bowiem zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową.

Komisja Ochrony Danych, powołując się na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (sprawa Rynes vs Urad) wskazuje, że pojęcie działalności czysto osobistej lub domowej powinno podlegać ścisłej, zawężającej wykładni. Rozszerzanie obszaru rejestracji, rozciągające się z obszaru prywatnego na miejsca publiczne, nie może być uznane za mające miejsce w ramach działalności czysto osobistej lub domowej.

Choć wyrok ten został wydany na gruncie innego stanu faktycznego, odnoszącego się do korzystania z kamer CCTV, to jednak konkluzje z niego wynikające mogą być potencjalnie istotne z punktu widzenia korzystania z kamer samochodowych, które nagrywają miejsca publiczne.

Z tego też względu kierowca powinien dokonywać oceny, czy zakres korzystania przez niego z kamery rzeczywiście ma charakter wyłącznie osobisty, czy jednak będzie on wchodził w ramy przepisów o ochronie danych osobowych.

Każdorazowo, gdy kamera wykorzystywana jest w działalności np. taksówkarskiej, w autobusach, przez kierowców zawodowych, nie może być mowy o wystąpieniu wyjątku działalności czysto osobistej lub domowej. W takiej sytuacji kierowca (lub inna osoba, która podejmuje decyzje o korzystaniu z kamery, np. pracodawca) musi mieć na uwadze obowiązki wynikające z RODO, jak również z przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, albowiem będzie on wówczas administratorem danych osobowych.

Obowiązki administratora i prawa osób, których dane dotyczą

Korzystanie z kamery samochodowej w działalności komercyjnej sprawia zatem, że dochodzi do przetwarzania danych osobowych, a podmiot będący administratorem tych danych musi przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób przejrzysty. Administrator musi zapewnić stosowny zakres informacji każdej osobie, której dane są zbierane. W wytycznych wskazuje się na konieczność umieszczenia widocznego oznakowania w środku i/lub na zewnątrz pojazdu, informującego o nagrywaniu. Niezbędne jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, wskazanie celów, sposobów przetwarzania, administratora danych, czasu przechowywania danych etc.  

W przypadku, gdy dochodzi do wypadku drogowego, powinno się poinformować stronę o posiadaniu nagrania z tego wypadku w celu zapewnienia przejrzystości oraz umożliwienia tej stronie skorzystania z prawa dostępu do danych. W zakresie innych obowiązków nałożonych na administratora Komisja odsyła do swojej strony internetowej oraz do art. 12,13,14 RODO.

Też wolisz profilaktykę niż leczenie?

Czas przechowywania danych powinien odpowiadać celowi, dla którego zostały zebrane i trwać tylko tyle, ile to konieczne. Administrator musi rozważyć, ile czasu należy przechowywać nagranie z wypadku, np. dla celów prowadzonego postępowania karnego.

Dane zawsze powinny być stosownie zabezpieczone, a administrator powinien wiedzieć, kto i w jakim zakresie ma do nich dostęp.

Jeśli administrator posiada nagranie danej osoby, to osoba ta, obok szeregu innych praw, ma prawo dostępu do tego nagrania. Prawo dostępu obejmuje prawo jednostki do potwierdzenia, czy jej dane są bądź nie są przetwarzane lub przechowywane. Może ona żądać wydania jej kopii takiego nagrania, co powinno być zrealizowane przez administratora w terminie miesiąca.

Publikacja nagrań

Należy mieć na uwadze, że publikacja nagrań z innymi osobami może spowodować naruszenie ich praw. Komisja, przywołując wyrok TSUE w sprawie Buivids (C–345/17), wskazuje, że publikacja nagrania z danymi osobowymi, dostępnego dla nieokreślonego grona odbiorów – np. w publicznych mediach społecznościowych, nie stanowi osobistego lub domowego użytku, który zwalniałby z podlegania przepisom RODO. Każdorazowo w przypadku umieszczania takiego nagrania, administrator powinien upewnić się, że posiada ku temu podstawę prawną.

W pewnych przypadkach publikacja nagrań może być usprawiedliwiona celami dziennikarskimi, jednakże należy to starannie wyważyć z prawami osób, których dane dotyczą.

Udzielanie dostępu do nagrań

Dalej poruszając się w obrębie irlandzkiego porządku prawnego, Komisja wskazała, że udostępnianie nagrania organom ścigania może być dozwolone na podstawie sekcji 41 Data Protection Act 2018. Właściwy organ ścigania powinien być w stanie wykazać, że nagranie jest niezbędne do dochodzenia lub ścigania przestępstwa, a wniosek o udostępnienie takiego materiału filmowego należy sporządzić na piśmie.

Według polskiego porządku prawnego udostępnienie nagrania może nastąpić na żądanie sądu, prokuratora,  a w wypadkach niecierpiących zwłoki – Policji lub innego uprawnionego organu, wystosowane na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania karnego.

Odnośnie do udostępnienia nagrania innym stronom, niezwiązanym z dochodzeniem kryminalnym, Komisja powołuje się na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Rīgas (C– 13/16), którą uważa za istotną, jako że dotyczy żądania udostępnienia danych osoby odpowiedzialnej za wypadek drogowy w celu dochodzenia roszczeń. TSUE stwierdził, że administrator nie jest zobowiązany do udostępnienia nagrania na podstawie uzasadnionych interesów. Trybunał wskazał, że byłoby to natomiast dopuszczalne, gdyby prawo krajowe zezwalało na takie ujawnienie danych stronie trzeciej celem dochodzenia roszczeń.

Montując kamerę w aucie należy zatem mieć na względzie, że korzystanie z niej, w określonych przypadkach, rodzi po stronie jej operatora szereg obowiązków, albowiem po drugiej stronie kamery znajdują się prawa i wolności innych osób.

quiz

Sprawdź co pamiętasz - za poprawną odpowiedź nagroda!

W jakich sytuacjach kierowca będący operatorem kamery nie może być uznany za administratora danych osobowych?

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!
Check the link before you click
Never gonna give you up!

Czy ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego powinna być indywidualnie dostosowana do każdej umowy powierzenia/ konkretnego rodzaju usług?

Nie ma konieczności, aby ankieta była dopasowywana każdorazowo do konkretnej umowy/konkretnego rodzaju usług świadczonych przez potencjalnego procesora. Z jednej strony byłoby to czasochłonne, a z drugiej nie jestem przekonana, czy byłoby efektywne: o ile możemy mniej więcej ocenić, które z wymagań co do zasady powinny być realizowane przez dany podmiot i o które warto zapytać w ankiecie, to trudno dopasować pytanie idealnie pod danego kontrahenta.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie paru wersji ankiety dla procesora, np. szczegółowej (przesyłanej podmiotom dostarczającym rozwiązania IT czy firmom kadrowo-płacowym) i uproszczonej (dla podmiotów, którym będziemy powierzać dane w ograniczonym zakresie).

Wynik takiej ankiety mógłby być weryfikowany przez IOD, który na jej podstawie podejmowałby decyzję o tym, czy dany podmiot daje odpowiednie gwarancje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danym osobowym.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy zasadne jest zawarcie umowy powierzenia z podmiotem świadczącym usługi migracji danych?

Umowę powierzenia danych osobowych należy zawrzeć wówczas, gdy administrator zleca innemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych  w jego imieniu. Opisana sytuacja zlecenia przez administratora danych zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych z jednego serwera na drugi będzie się wiązała z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 4 pkt. 1 RODO to nie tylko ich gromadzenie,  ale również inne operacje wykonywane na danych, takie jak ich przeglądanie, przesyłanie czy przenoszenie.

Taka czynność będzie się zatem mieściła się w pojęciu przetwarzania danych osobowych. Podsumowując, w sytuacji zlecenia innemu zewnętrznemu podmiotowi usługi migracji danych powinna być zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy kancelaria prawna prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego powinna podpisywać umowę powierzenia danych osobowych z klientami?

Kancelaria prawna nie powinna ze swoim klientem zawierać umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji usługi świadczenia pomocy prawnej związanej z prowadzeniem sprawy sądowej. Radca prawny lub adwokat wykonujący zawód w ustawowo określonych formach nie jest podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest to, że istotą podmiotu przetwarzającego jest podporządkowanie się decyzjom administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo świadczenie usług prawnych w sposób zgodny z prawem oraz zasadami etyki, z równoczesnym zachowaniem tajemnicy zawodowej, wymaga samodzielnego podejmowania decyzji przez profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto należy wskazać, że wykonywanie poleceń klienta (występującego jako ADO) przez prawnika stworzyłoby ryzyko nie tylko komplikacji przy wykonywaniu czynności zawodowych, lecz także (a może przede wszystkim) naruszenia zasad etyki.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy procesor powinien ujawniać podmiotowi, z którym łączy go umowa powierzenia, treść polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w jego organizacji?

Zapis dotyczący tego, że podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityki ochrony danych osobowych, jest niewłaściwy. Podmiot, jakim jest administrator danych osobowych (ADO), powinien oczywiście być uprawniony do kontroli procesora, niemniej jednak kontrola ta nie powinna polegać na udostępnieniu całej dokumentacji, w tym polityki ochrony danych osobowych, która reguluje pozycję procesora jako ADO – niezależnie od pozycji procesora w ramach relacji powierzenia.

Można zapisać, że ADO będzie miał wgląd do wyciągu z polityki ochrony danych w części dotyczącej powierzenia oraz do wyciągu z rejestru kategorii czynności przetwarzania jego dotyczących czy możliwość weryfikacji nadanych upoważnień lub odebranych oświadczeń o zachowaniu poufności, podpisanych przez pracowników, który przetwarzają takie dane w ramach zawartej umowy. W pozostałym zakresie wszelkie inne informacje stanowią wewnętrzną dokumentację podmiotu, która nie powinna być ujawniana.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy pomiędzy uczelnią/szkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych?

Umowę powierzenia danych administrator jest zobowiązany zawrzeć wówczas, gdy powierza do przetwarzania dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi w jego imieniu i na jego rzecz. Udostępnienie danych osobowych oznacza zaś sytuację, w której administrator danych osobowych ujawnia/udostępnia dane osobowe innemu zewnętrznemu podmiotowi do realizacji jego własnych celów przetwarzania i własnymi sposobami. W przypadku zawarcia umowy o praktyki studenckie pomiędzy uczelnią (administratorem danych osobowych studentów) a zakładem pracy będzie dochodziło do udostępnienia danych osobowych, nie zaś do ich powierzenia.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że zakład pracy z chwilą otrzymania od uczelni danych osobowych studenta będzie je przetwarzał we własnych celach przetwarzania tj. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu praktyki czy nadanie studentowi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych). Ponadto również zakład pracy będzie decydował o sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych. .

Powyższe przemawia za tym, aby uznać zakład pracy za niezależnego administratora danych osobowych, a nie podmiot przetwarzający dane osobowe.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Czy w umowie powierzenia procesor może wpisać postanowienie o stawce za godzinę pracy jego IOD przy obsłudze audytu administratora?

W mojej ocenie będzie to zależało od charakteru współpracy administratora i procesora. Trudno oczekiwać pełnej i nieograniczonej obsługi indywidualnej administratora w każdym aspekcie, bez dodatkowych kosztów, jeśli zakres współpracy jest bardzo ograniczony i sprowadza się do paru godzin obsługi w miesiącu za np. łączną kwotę 600 zł.

Dlatego są głosy, że można uznać za dopuszczalne ustalenie, że koszty procesora ponoszone w związku z inspekcją/audytem powinny być zwrócone przez prowadzącego audyt administratora przy czym powinny to być faktyczne koszty i to w rozsądnej wysokości. Uzasadnione wydaje się pokrycie kosztów pracy pracowników procesora, którzy będą zaangażowani w czynności audytowe (np. koszty pracy pracownika procesora towarzyszącego prowadzącemu inspekcję w pomieszczeniach procesora).

Znajdą się też głosy przeciwne, że takie działania ograniczają przysługujące administratorowi prawo do audytu. Rekomendowanym byłoby tu znalezienie złotego środka, czyli przykładowo ustalenie opłat za zaangażowanie IOD w audyt inny niż wstępny/coroczny/związany z konkretnym naruszeniem, tj. że dodatkowe opłaty byłyby związane z tymi „nadprogramowymi” audytami.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny: kiedy zasadne jest nadanie upoważnienia audytorom, a kiedy zawarcie umowy powierzenia?

W przypadku audytu wewnętrznego osoby przeprowadzające audyt powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na potrzeby czynności związanych z audytem. W przypadku audytu zewnętrznego konieczność zawarcia umowy powierzania będzie zależna od tego, czy audyt jest przeprowadzany na zlecenie podmiotu administratora – wówczas umowa powierzenia powinna być zawarta. Jeśli audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez podmiot działający w oparciu o konkretne przepisy prawa, wówczas podmiot ten działa w oparciu o przepisy rangi ustawowej, nadające mu prawo do przeprowadzenia audytu/kontroli.

Zapytaj o ofertę

 

Katarzyna Szczypińska
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".