Artykuł 7. Postępowanie przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej „Prezesem Urzędu”, o których mowa w rozdziałach 4–7 i 11, stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
3. Do postanowień wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, na które zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego służy zażalenie, przepisów o zażaleniu nie stosuje się.
4. Na postanowienia, o których mowa w ust. 3, służy skarga do sądu administracyjnego

„Sami możemy rozwiązać wątpliwości związane z RODO”

Jesteś tego pewien?

Zamów
wsparcie