Artykuł 19. Informowanie Prezesa Urzędu o planowanym dokonaniu lub planowanej odmowie dokonania certyfikacji

Przed dokonaniem certyfikacji albo odmową dokonania certyfikacji podmiot certyfikujący informuje Prezesa Urzędu o planowanym dokonaniu albo planowanej odmowie dokonania certyfikacji.