Artykuł 138

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138, 730 i 912) w art. 18 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”.