Artykuł 99. Przedstawianie przez Prezesa Urzędu istotnych poglądów w postępowaniu sądowym

Prezes Urzędu, jeżeli uzna, że przemawia za tym interes publiczny, przedstawia sądowi istotny dla sprawy pogląd w sprawie o roszczenie z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.