Artykuł 91. Przepisy odpowiednio stosowane do kontroli

Przepisy art. 63–65 stosuje się odpowiednio.