Artykuł 67 UODO - Zawiadomienie stron poprzez publiczne obwieszczenie

Artykuł 67. Zawiadomienie stron poprzez publiczne obwieszczenie

Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, Prezes Urzędu może zastosować przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.