Artykuł 61. Udział organizacji społecznej w postępowaniu

Organizacja społeczna, o której mowa w art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, może również występować w postępowaniu za zgodą osoby, której dane dotyczą, w jej imieniu i na jej rzecz.