Artykuł 56. Zatwierdzanie wiążących reguł korporacyjnych; zezwolenie na stosowanie szczególnych rodzajów zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Prezes Urzędu, w drodze decyzji:
1) zatwierdza wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 47 rozporządzenia 2016/679;
2) udziela zezwolenia, o którym mowa w art. 46 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.