Artykuł 45. Urząd Ochrony Danych Osobowych; jednostki zamiejscowe i statut Urzędu

1. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „Urzędem”.
2. W przypadkach uzasadnionych charakterem i liczbą spraw z zakresu ochrony danych osobowych na danym terenie Prezes Urzędu może w ramach Urzędu tworzyć jednostki zamiejscowe Urzędu.
3. Prezes Urzędu, w drodze zarządzenia, nadaje statut Urzędowi, określając:
1) organizację wewnętrzną Urzędu,
2) zakres zadań swoich zastępców,
3) zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu – mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji zadań Urzędu.